Habarlaryň arhiwi (2019-9-6)

ARETI-niň ýolbaşçysy TOPH taslamasyny ilerletmekde Aşgabada ýardam edip biler – bilermen

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan magistral gaz geçirijisiniň taslamasyny ilerletmekde Aşgabada ýardam edip biler. Bu pikiri Türkmenistan boýunça bilermen-analitik Waleriý Çumakin russiýaly işewüriň Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň eksperti-hünärmeni wezipesine bellenilenden soňra aýtdy. Bu barada Centralasia.news habar berýär. Bilermeniň pikirine görä, Aşgabatda baý gaz ätiýaçlyklarynyň eksportynyň...

Guminskiý Aşgabatda geçiriljek GDA-nyň ýokary derejedäki duşuşyklarynyň üstünlikli boljakdygyna ynam bildirýär

Biziň wekiliýetimiz Aşgabada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň we GDA-nyň Döwlet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlislerine taýýarlyk boýunça işleri geçirmegi maksat edinýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde Türkmenistana iş sapary bilen gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýetine ýolbaşçylyk edýän GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary  -  Ýerine ýetiriji sekretary W.A.Guminskiý «Türkmenistan»...

Ermenistan Eýranyň gatnaşmagynda swop-usul arkaly türkmen gazyny satyn almaga gyzyklanma bildirýär

Ermenistan Eýranyň gatnaşmagynda swop ibermeler arkaly türkmen gazyny satyn almaklyga gyzyklanma bildirýär. Bu barada Ermenistanyň Eýrandaky ilçisi Artaşes Tumanýan belledi, diýip Ria Nowosti agentigi habar berýär. — Türkmenistandan gazy swoplaýyn almak boýunça pikir bar. Näme üçin men pikir diýýän? Çünki hiç hili resminama ýok, ýöne bu biziň üçin prinsipial ähmiýete eýedir. Türkmen gazy biziň sebitimiziň üstünden...

Daşoguzly gazçylar gyş möwsümine taýýarlyk işlerini tamamlaýarlar

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň hünärmenleri gaz hojalygynyň desgalaryny nobatdaky gyş möwsümine taýýarlamak bilen bagly işleriň esasy bölegini ýerine ýetirdiler. Bu ugurda meýilleşdirilen işleriň aglaba bölegini müdirligiň işgärleri tomus döwründe tamamladylar. Bu döwürde esasy abatlaýyş işleri ýerine ýetirildi we gaz hojalygynyň desgalary gyş şertlerinde ulanmaga taýýar edildi. Tutuş welaýatyň durmuş üpjünçiligi üznüksiz gaz üpjünçiligine baglydyr, şonuň üçin hem gazçylar...

2014