Habarlaryň arhiwi (2019-5-9)

«Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy döredijilik duşuşygyny geçirdi

Ýakynda «Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasynda Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi Gözel Şagulyýewa bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda zenan şahyra iri infrastruktura taslamasynyň — Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ugrunyň şekillendirilen suraty sowgat berildi. Bu gaz geçirijisiniň gurluşygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen häzirki wagtda üstünlikli alnyp...

Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan şanly senedir – diýlip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesinde bellenilýär. 2019-njy ýylda biz Ýeňiş baýramyny medeni-jemgyýetçilik çäreleri, watansöýüjiligi we gaýduwsyzlygy terbiýeleýän duşuşyklar, beýik işlere ruhlandyrýan...

2014