Habarlaryň arhiwi (2020-6-16)

«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder - Ýewrokomissar

«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder. Ýöne bu bazardaky islege bagly bolar. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň energetika boýunça komissary Kadri Simson belledi, diýip Trend habar berýär. Simsonyň belleýşi ýaly, «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropa Bileleşigi ýurtlary üçin energiýa serişdelerini ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmak üçin möhüm taslama bolup durýar. «Golaýda geçelge açylar we Hazar deňzinden gaz ÝB...

Innowasiýalar we täze tehnologiýalar «Türkmennebit» bilen «Tatneftiň» netijeli hyzmatdaşlygynyň girewi

«Türkmennebit» döwlet konserni öz işini, esasan, Türkmenistanyň günbatar sebitinde alyp barýar. BU ýerde nebit känleri jemlenendir. Olaryň aglabasy baryp XIX asyryň ahyrlaryndan senagat taýdan ulanylyp başlanypdyr. Bu sebitiň ähli känleri diýen ýaly, çylşyrymly geologiki şerleri bilen häsiýetlendirilýär, köp plastly gurluşa eýe, şol sanda onlarça aýry gorlar bar. Şulary nazara alyp, bu känlerden nebitiň çykarylyşyny işjeňleşdirmek üçin...

2014