Habarlaryň arhiwi (2019-8-29)

Dünýä metbugaty Türkmenistan bilen Singapuryň ykdysady hyzmatdaşlygynyň uly mümkinçiliklerini bellediler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Singapura iki günlük döwlet saparyny, türkmen Lideriniň bu Respublikanyň ýokary häkimiýeti we iri kompaniýalarynyň top-menejerleri bilen duşuşyklaryny beýan edip, daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň aglabasy türkmen-singapur ykdysady hyzmatdaşlygynyň, şol sanda ýangyç-energetika we himiýa toplumlarynda ägirt uly geljeginiň bardygyna ünsi çekdiler. Hususan-da, Singapuryň iň abraýly iňlis dilindäki «The Straits Times» neşiri bu ýurduň söwda...

Mary welaýatynda Gazçylaryň hünär taýýarlygynyň merkeziniň gurluşygy alnyp barylýar

Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň çäklerinde birnäçe bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirilýär, şol sanda Mary welaýatynda Hünär taýýarlygy merkeziniň gurluşygy alnyp barylýar. Koreýanyň halkara hyzmatdaşlyk agentligi KOICA we «Türkmengaz» döwlet konserni bu desganyň buýrujysydyr. Kwalifisirlenen potratçylar hökmünde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Çyzgy» hojalyk jemgyýetiniň gurluşykçylary çykyş edýär. bahasy 2,4...

2014