Habarlaryň arhiwi ()

Naýyp gazy gaýtadan işleýän toplumy kuwwatyny artdyrýar

Bu günki gün Üňüzaňyrsy Garagumuň senagat infrastrukturasy ösüşinde täze itergi aldy. Soňky ýyllarda bu ýerde amala aşyrylan taslamalar gazyň we kondensatyň çykarylyşyny düýpli artdyrmaga  mümkinçilik berdi. «Mawy ýangyjyň» çykarylyşyny artdyrmak bilen ugurdaş Üňüzaňyrsynyň gazy gaýtadan işleýän senagatynyň kuwwatlyklary hem artdyrylýar. Netijede, geçen ýylda Naýybyň gazy gaýtadan işleýän toplumynyň tehnologik desgasynda 105 müň kub metrden gowrak suwuklandyrylan...

Balkanda nebitgaz guýularyny berkitmek boýunça ýokary netijeli tehnologiýalar ornaşdyrylýar

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň nebitgaz guýularyny berkitmek boýunça Balkan müdirligi nebitgaz känleriniň ulanyş guýularynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, täze geljegi uly uglewodorod meýdançalaryny gözlemek we ýüze çykarmak, olary özleşdirmek we çykarylýan çig malyň möçberlerini artdyrmak boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirýär. Iş toparynyň zähmet üstünlikleri müdirligiň material-tehniki binýadynyň yzygiderli berkidilmegi, täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, hususan-da, häzirki zaman sementleýji enjamlaryň ulanylmagy...

HHR-däki wirus zerarly howatyrlanmalaryň netijesinde nebit arzanlamagyny dowam edýär

Hytaýda öň mälim bolmadyk koronawirusdan dörän pnewmoniýanyň ýaýramagy sebäpli howatyrlanmalaryň netijesinde nebitiň dünýä boýunça bahalary aşaklaýar. Interfaks agentliginiň habar berşi ýaly, «Brent» söwda belgili nebitiň bahasy 59,15 dollara deň boldy. Bu görkeziji deslapky sessiýadakydan 0,25 göterim aşakdyr. Duşenbe güni söwdalaryň netijesi boýunça bahalar 2,26 göterim aşaklap, 59,32 dollara deň boldy. «WTI» nebitiň bahasy 0,15 göterim arzanlap, 53,06...

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasyny amala aşyrmakda ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Energetika ministrligine Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň birinji tapgyrynda Mary döwlet elektrik stansiýasyndan Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäheri ugry boýunça türkmen-owgan serhedine çenli güýjenmesi 220 kW bolan elektrik geçirijisini gurmak barada Türkiýe Respublikasynyň «Çalyk Holding A.Ş.» kompaniýasynyň golçur kärhanasy bolan «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» kompaniýasy bilen...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 71-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, polipropileni, suwuklandyrylan gazy, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, uçar kerosinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna hem-de nah ýüplük...

Prezident TOP ugty boýunça halkara energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegi tizleşdirmek boýunça çäreleri gördi

Penşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň elektroenergetika pudagynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan ugry boýunça iri halkara elektroenergetika taslamalaryny durmuşy geçirmegi tizleşdirmäge gönükdirilen çäreler kesgitlenildi. Hususan-da, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça halkara elektroenergetika taslamalary müdirligi döredildi. Bu ugruň aýratyn müdirlige bölünmegi TOP elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygynyň...

Ýewropa öz gazynyň çykarylyşynyň pese düşmegi netijesinde STG-niň importyny artdyrýar

Ýewropa bazarlary geçen ýylda dünýäde suwuklandyrylan tebigy gazyň (STG) teklibiniň artyk bolmagynyň peselmegine ýardam etdi, diýip Interfaks Global Gas Analytics (GGA) synyna salgylanyp habar berýär. ÝB-de STG-niň importynyň umumy möçberi 2019-njy ýylda 75 mln tonna çenli artdy, bu bolsa 100 mlrd kub metre deň. 2018-nji ýylda bu görkeziji 62 mlrd kub metrdi. Geçen ýylda ÝB-niň importynyň...

Balkanabat NOHOM Türkmenistanyň nebit pudagy üçin hünärmenleri taýýarlaýar

Nebiti çykarmakda we gaýtadan işlemekde islendik bölümiň hünärmenleri ýokary hünär taýýarlygyna, oňat bilime eýe, şeýle hem azyndan, professional programma üpjünçiligine eýe bolmalydyr. Ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň meşhur okuw binalarynyň biri hem «Türkmennebit» DK-nyň Balkanabat nebit orta hünär okuw mekdebidir (BNOHOM). Her ýylda bu okuw edarasynda hünär taýýarlygynyň dürli ugurlary boýunça 1,3 müňden gowrak talyp bilim alýar, şol...

Türkmenistan we Wengriýa hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler

Wengriýanyň Budapeşt şäherinde geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisiniň gün tertibinde energetika ileri tutulýan ugur boldy. Bu barada ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Şu jähetden türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň mümkin bola ugry hökmünde Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasyna garalyp geçildi. Şeýle hem gazhimiýa we Türkmenistanda polimerleriň önümçiligi ulgamynda taslamalar maslahatlaşyldy. Toparyň işine iki döwletiň ugurdaş...

«Galkynyş» käni üçin suw arassalaýjy toplum

Nebitgaz pudagynyň çig mal serişde binýadyny ösdürmek bilen bagly iri möçberli maýa goýum taslamalarynyň biri hem dünýäde iň iri «Galkynyş» gaz känini özleşdirmek bolup durýar. Tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmakda, arassalamakda we gaýtadan işlemekde kömekçi pudaklar hem möhüm rol oýnaýar. Şolaryň biri hem «Marygazçykaryş» müdirliginiň suw üpjünçilik edarasy bolan «Galkynyş» suw arassalaýjy toplumydyr. Bu iri suw...

«Türkmengaz» DK-nyň we «Türkmengeologiýa» DK-nyň başlyklarynyň täze orunbasarlary bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmengaz» döwlet konserniniň we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlyklarynyň täze orunbasarlaryny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Hususan-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Berdimyrat Amanow «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi. Bu wezipede işlän Bäşimow Nepes Kadyrgulyýewiç işde goýberen kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdan Tejimowiç Rozyýew «Türkmengeologiýa»...

Kawasaki Heavy Industries ЕСО-93 benzini öndürýän zawody dolandyrmak boýunça «Türkmengazyň» maslahatçysy bolar

Kawasaki Heavy Industries ýapon kompaniýasy Owadandepedäki zawody dolandyrmakda maslahat bermek hyzmatyny üpjün edýär. Bu çözgüt Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde gol çeken resminamasy bilen berkidildi. Hususan-da, mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, gazhimiýa önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, degişli pudaklara dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Şweýsariýa Konfederasiýasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Singapurdan, Owganystan Yslam Respublikasyndan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny we uçar kerosinini satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietilen Russiýa Federasiýasynyň işewürleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Bulardan...

Ýaşyldepe käninde uglewodorod serişdeleriniň çykarylyşy artýar

Geçen ýyl Ýaşyldepe käninde gazylyp alnan nebitiň möçberi 200 müň tonna ýetip, göz öňünde tutulýan meýilnamadan köp alyndy. Ýaşyldepede zähmet çekýän hünärmenler şu ýyl hem görkezijini artdyrmagy göz öňünde tutýar. Amyderýanyň sag kenarynda ýerleşýän Ýaşyldepe nebit ýatagy Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna (SNGIZ) çig maly ugradýan öňdebaryjy kändir. Ýylyň başyndan bäri kärhana 10 müň tonna çig...

2019-njy ýylda Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Hytaýa 47,9 mlrd kub metr gaz eksport edildi

2019-njy ýylda Merkezi Aziýa – Hytaý transmilli gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 47,9 mlrd kub metr tebigy gaz iberildi, diýip Sinhua agentligi PetroChina West Pipeline Company-nyň maglumatlaryna esaslanyp habar berýär. 2018-nji ýylda Merkezi Aziýadan Hytaýa iberil gazyň möçberi 47,49 mlrd kub metre barabar bolup, onuň aglaba bölegi türkmen tebigy gazynyň paýyna düşýär. Türkmenistan – Özbegistan – Gazagystan –...

2014