Habarlaryň arhiwi ()

Şahadatnamalarynyň gowşurylmagyna bagyşlanyp maslahat geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawoda täze halkara şahadatnamalarynyň gowşurylmagyna bagyşlanyp, maslahat geçirildi. Maslahata «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň ýolbaşçylary we işgärleri, taslama gatnaşan ýapon kompaniýasynyň wekilleri, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary we mugallymlar, pudaklaýyn Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri, HBS-iň wekilleri we beýlekiler...

«Haldor Topsoe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine ECO-93 benzininiň önümçiligi boýunça zawodyň şahadatnamalaryny gowşurdy

Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daniýanyň belli «Haldor Topsoe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Býorn Stefan Klauzen bilen duşuşyk geçirdi. Onuň dowamynda nebitgaz pudagynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy. Ýatladyp geçsek, bu kompaniýa TIGAS tehnologiýasyny işläp düzdi. Bu tehnologiýa Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawod üçin «Haldor Topsoe» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanyldy. Ol ýokary netijeli katalizatorlar bilen...

Täze gaz käni ulanyşa girizildi

Lebap welaýatynyň günortasynda «Täjibaý» atly täze gaz käni senagat taýdan işlenilmäge girizildi. «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri bu ýerde «mawy altyn» çykarmaga başladylar. Ilkinji gazly guýudan onlarça million kub metr gymmatly çig mal alyndy. Şol bir wagtyň özünde barlag guýylarynyň ýene üçüsi gazylýar. Ýakyn ýyllarda täze guýylary ulanmaga bermegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylyşy ep-esli artar. «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri şu...

Söwda howatyrlanmalary gowşanyndan soň, nebit sentýabrdan bäri iň ýokary bahadan satylýar

Nebitiň dünýä boýunça bahalary dürlüçe üýtgeýär. Ýöne şol bir wagtda, ABŞ bilen Hytaýyň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň howatyrlanmasynyň gowşamak mümkinçiligi zerarly sentýabrdan bäri, iň ýokary nyrhyny saklap galýar.  Muňa biržalaryň söwdalary şaýatlyk edýär, diýip Trend Praým agentligine salgylanyp habar berýär. «Brent» söwda belgili nebitiň bahasy o,12 göterim ýokarlanyp, 66,62 dollara, «WTI» nebitiniň bahasy 0,1 göterim aşaklap, 61,12...

“Atlas of delimitation of sea spaces” prepared in Turkmenistan

The presentation of the Atlas of Delimited Sea Spaces was held at the Institute of International Relations of Turkmenistan, and the website of the country's foreign ministry was presented. The presentation was attended by representatives of the Academy of Sciences, the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, the...

«Türkmengaz» DK-nyň tebigy gaz YBI-de ylmy-amaly maslahat geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy barlag institutynda Halkara Bitaraplyk güni we Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Nebitgaz pudagynyň ylmy ösüşi» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahat «Türkmengaz» DK-nyň Tebigy gaz ylmy-barlag instituty we Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärdeşler arkalaşygy guramasy bilen bilelikde gurnaldy. Bu çärä nebitgaz toplumynyň dürli düzümleriniň işgärleri, inženerler, ylmy işgärler, pudagyň ýaş...

Nebitçiler üçin täze jaýlar

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Körpeje» gazçykaryş müdirliginiň işgärleri üçin iki sany ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy. täze jaýlaryň açtktşy Halkara Bitaraplyk gününe we Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe bagyşlandy. Ýaşaýyş toplumy Bugdaýly obasynyň çäginde ýerleşýär. Jaýlaryň daşky bezegi özüne çekiji dizaýna eýe, otaglaryň tämizligi we ýagtylygy häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýär. Her birinde...

«Türkmengaz» «Galkynyşdaky» guýulary burawlamak üçin «Sumitomo Corporation Europe Ltd.» kompaniýasydnan enjamlary satyn alar

Beýik Britaniýanyň «Sumitomo Corporation Europe Ltd.» kompaniýasy «Türkmengaz» döwlet konsernine «Galkynyş» gaz känindäki guýulary burawlamakda we ulanyşa girizmekde zerur bolan dürli turbalary we enjamlary satar. Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmengaz» döwlet konsernine «Sumitomo Corporation Europe Ltd.» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi. Şu ýylyň maýynda Türkmenistanyň Х gaz kongresinde habar berlişi ýaly, «Türkmengazyň» işläp taýýarlaýan...

Nebitgaz, oba hojalyk we senagat toplumlarynyň harytlyk önümleriniň birža söwdalaryny geçirmegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz pudagynyň, oba hojalyk hem-de senagat we kommunikasiýa toplumlarynyň harytlyk önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birža söwdalaryny geçirmegiň tertibini tassyklap, Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň harytlyk önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça gözegçilik geňeşi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna, oba hojalyk hem-de senagat we kommunikasiýa toplumlaryna degişli ministrliklere we pudaklaýyn...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Irlandiýa, Pakistan, Eýran, Ermenistan we Gyrgyzystan döwletlerinden gelen telekeçilere daşary ýurt walýutasyna nah ýüplük, ownuk mallaryň göni ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 3...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz senagaty we geologiýa işgärlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady

Siziň ähliňizi Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadançylyk, mähriban Watanymyzyň milli ykdysadyýetini pugtalandyrmak ugrunda alyp barýan işleriňizde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýärin – diýlip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baýramçylyk Gutlagynda aýdylýar. Nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny senagat taýdan...

Türkmenistanyň Prezidenti «Kawasaki» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» kompaniýasynyň energetika ulgamy we önümçilik işläp taýýarlamalary boýunça ýolbaşçysy Tasuýa Watanabe bilen geçiren duşuşygynda nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Işewür ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň ýurdumyz bilen uzak möhletleýin esasda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklap, Ýaponiýanyň işewür toparlarynyň işewürligi ösdürmäge örän amatly şertler döredilen geljegi uly türkmen...

Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi

12-nji dekabrda Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi. Şanly baýramçylyk mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy. Dabara gatnaşyjylaryň hatarynda Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, işewürler...

SNGIZ ýol bitumynyň önümçiligini artdyrýar

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň hünärmenleri ýokary hil derejesine we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän önümleriň önümçilik möçberlerini artdyrýarlar. Zawodda öndürilýän ýol bitumy materiallaryň hiline ýokary talap bildirilýän ýol-gurluşyk toplumynyň kärhanalary tarapyndan uly islegden peýdalanýar. Tehnologik mümkinçilikleriň artdyrylmagy SNGIZ-niň strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. zawod innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagyna ägirt uly üns berýär. Bu ýerde 2015-nji ýylda Westport...

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň 11 aýynyň işiniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda hasabat duşuşygy geçirildi. Onda pudagyň edaralarynyň 2019-njy ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Gün tertibiniň meselelerine geçmek bilen, wise-premýer 6-njy dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň netijeleri barada habar berdi. Şol mejlisde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetiren...

2014