Habarlaryň arhiwi ()

Dört aýyň jemlerine garaldy

12-nji maýda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň edara-kärhanalarynda 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda üstümizdäki ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde...

Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 6,3 göterim boldy

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,3 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürmegiň ösüşi 5,5 göterim artdy. Bu barada anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow habar berdi. Bölek satuw dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,8 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 1,5 göterim köpeldi. Şu...

Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri jemlenildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynyň, şol sanda nebitgaz toplumynyň 2020-nji ýylyň dört aýy boýunça ösüşiniň netijeleri jemlenildi. Hususan-da, wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew hem-de döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew çagyryldy. Wise-premýer ýurdumyzyň nebitgaz...

Aleksandr Fomin Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda türkmen halkynyň mertligini we gahrymançylygyny belledi

Hut sowet halky tutuş adamzadyň umydyna we daýanjyna öwrülip, ýowuz, mähnet beladan azat etdi, diýip Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministriniň orunbasary, general-polkownik Aleksandr Fomin 9-njy maýda Aşgabatdaky «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirilen dabarada eden çykyşynda belledi. Bu gün biz elhenç uruşda Beýik Ýeňşi gazanan adamlary hormatlap, öz şirin janlaryny gurban edip, faşistlerden ene topragymyzy goran adamlaryň öňünde...

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan parahatçylygy berkitmek üçin ägirt uly tagallalar edýär

Türkmenistan özüniň iň merdana ogul-gyzlarynyň müňlerçesini Watanyň azatlygy hem-de garaşsyzlygy ugrundaky aldym-berdimli gazaply söweşlere iberip, front üçin zerur önümleri tabşyryp, bu örän uly Ýeňşe mynasyp goşant goşdy, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabarada eden çykyşynda belledi. Geçen urşuň ýalynly ýollaryny geçen türkmenistanly esgerler edermenligiň hem-de merdanalygyň, gahrymançylygyň,...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

9-njy maýda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýmak dabarasy, harby ýöriş we «Baky polk» atly hereket geçirildi. Dabaralara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary, ýaşulular we kümüş saçly eneler,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasynyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni we boýalan tüýjümek önümleri, Birleşen Arap Emirliklerinden, Azerbaýjandan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler bolsa nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 676 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat serişdelerine Russiýadan gelen...

Türkmenistan we «UK Export Finance» hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär

Beýik Britaniýanyň «UK Export Finance» hökümet eksport-karz edarasynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirilen onlaýn duşuşykda maliýe ulgamynda we anyk maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, «UK Export Finance» edarasynyň hünärmenleri, şeýle hem Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçisi gatnaşdy. Hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekilmegi hyzmatdaşlygy...

Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar deňzinde gorlary peýdalanmak we özarahereket etmek meselelerini maslahatlaşdy

Penşenbe güni Türkmenistanyň DIM-de Hazar deňzi institutynyň direktory M.Atajanowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary H.Halafow bilen onlaýn-görnüşinde geçiren duşuşygynda Hazar deňzinde gorlary peýdalanmak we özarahereket etmek ulgamynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Şeýle-de gepleşikleriň çäklerinde öň gazanylan ylalaşyklaryň çarçuwasynda iki ýurduň arasyndaky ylmy-barlag hem-de innowasion-tehnologiki...

Zähmetiň goraglylygy — önümçiligiň hilini kepili

Ýakynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň başlangyjy bilen geçirilen zähmetiň goraglylygynyň biraýlygy tamamlandy. Onuň çäklerinde kärhanalarda, guramalarda we edaralarda zähmetiň goraglylygyny üpjün etmek, işgärler üçin sagdyn hem howpsuz şertleri döretmek boýunça maslahatlar geçirildi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň işiniň esasy ýörelgesi — iş adamsy hakyndaky alada, işgärler üçin howpsuz iş şertlerini döretmek, önümçilik zerurlyklary bilen üpjün etmek, zähmet...

YHG döwletleriniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleri COVID-19 pandemiýasy şertlerinde ykdysadyýeti goldamagyň çärelerini maslahatlaşdy

Wideokonferensiýa görnüşinde Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Söwda-senagat edarasyna agza-döwletleriň söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdan daşary duşuşygynda COVID-19 pandemiýasy bilen şertlendirilen ykdysady şertlerde işewürligi goldamak hem-de bu ýagdaýy nazara almak bilen YHG girýän ýurtlaryň söwda-senagat edaralarynyň işi ara alnyp maslahatlaşyldy, bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Bu duşuşyk taraplara YHG-nyň ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny, şeýle-de sebit we...

Dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk nyşany hökmünde Russiýa Türkmenistanda öndürilen önümler iberildi

Ýeňiş gününiň öňüsyrasynda Türkmenistan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan ugur alyp, Russiýa Federasiýasyna ýurdumyzda öndürilen dürli görnüşli önümleri iberdi. Olaryň hatarynda — azyk önümleri, harytlar we materiallar bar. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistandan harytlaryň tapgyrlaryny Russiýa ibermäge görülýän taýýarlyk barada ýakynda geçirilen hökümet mejlisinde hasabat berildi. Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen we rus halklaryny uzak...

Islegiň artmagyna umyt etmegiň çäklerinde nebitiň bahalary ýokarlanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler aradan aýrylan wagtynda islegiň artmagyna umyt etmegiň çäklerinde sişenbe güni söwdalaryň barşynda nebitiň bahalary ynamly ýokarlanýar, diýip Interfaks habar berýär. Amerikanyň Kuşing terminalynda nebit ätiýaçlyklarynyň artmagy barada habar beren Genscape kompaniýasynyň maglumatlary hem bahalara goldaw berdi. Bu terminalda NYMEX biržasynda satylýan 1,8 mln barrel nebit saklanýar. Eger-de çarşenbe güni resmi maglumatlar...

Türkmenistanyň BSG-niň işine synçy derejesinde gatnaşar

Ilkinji ädim hökmünde Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) işine synçy derejesinde gatnaşar. Şeýle netijä Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisinde gelindi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklaryna laýyklykda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Goşulyşmazlyk hereketini ählumumy ykdysadyýeti dikeltmäge çagyrdy

Dünýä ykdysadyýetini durnukly ösüş ýoluna çykarmak üçin, häzirden başlap, esaslary döretmek zerur. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça Utgaşdyryjy toparyň duşenbe güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki duşuşygynda eden çykyşynda belledi. Bu ugurda energetika, senagat, ulag we söwda pudaklary esasy ugurlar bolmalydyr diýip, türkmen Lideri belledi. Dünýä energetika bazarynda häzirki...

2014