Habarlaryň arhiwi ()

BK-nyň maksady — Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny industriallaşdyrmak meselelerini çözmekden ybarat

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda azot stansiýasynyň durkuny täzelemek işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Häzirki wagtda innowasion maglumat üpjünçiliginiň kömegi bilen desganyň enjamlaryny doly awtomatlaşdyrmak hem-de ýörite dolandyryş enjamyny oturtmak işleri alnyp barylýar. Bu enjam azodyň goýalmagy, temperatura, howanyň çyglylygy ýaly azot stansiýasynda bolup geçýän hadysalara gözegçilik etmäge we ähli amallary ýerine ýetirmäge, şeýle hem...

Russiýanyň DIM-niň wekili: Moskwa Türkmenistany strategiki hyzmatdaş hökmünde görýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 27-28-nji ýanwarda Aşgabada resmi sapar bilen geljek Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen rus-türkmen hyzmatdaşlygynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirer. Saparyň öň ýanynda RF-iň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa žurnalistlere ýüzlenende şeýle diýdi: «Russiýa Aşgabat bilen dürli ugurlardaky gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berýär we dostlukly, Bitarap Türkmenistana strategiki hyzmatdaş...

«Galkynyş» gaz känini senagat taýdan özleşdirmek işleri dowam edýär

«Türkmengaz» Döwlet konserni 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýerleşýän dünýäniň iň iri ýataklarynyň biri bolan «Galkynyş» gaz käninde täze guýularyň 9-syny gazyp ulanylyşa girizmegi meýilleşdirýär. Bu guýularyň ulanylyşa girizilmegi ägirt uly gaz ýatagyny senagat taýdan özleşdirmegiň birinji nobatdakysynyň çäklerinde gazylyp alynýan tebigy gazyň mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berer. Häzirki wagtda «Galkynyş» gaz käninde barlag buraw işleriniň barşynda...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Panamadan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen  awtobenzini, nebit koksyny we binýatlyk ýagy satyn aldylar. Beýik britaniýaly işewürler  Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň göni arassalanan benzinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna  arassalanan pagta ýagy,...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň  Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mesjlisini geçirdi. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere, şol sanda ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamynyň işini kämilleşdirmek, obasenagat toplumynda işleriň ýagdaýy, Ahal welaýatynda gurlan suw hojalyk desgalaryny ulanmaga taýýarlyk görlüşi bilen bagly meselelere garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini...

Seýdiniň NGIZ «Ýewro-5» benzinleriniň täze neslini öndürmäge taýýarlyk görýär

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň düzümine girýän, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda «Ýewro-5» benzinleriniň täze neslini öndürmäge niýetlenen ЛЧ-З5-11/1000 desgasynyň durkuny täzelemek işi ýokary depginlerde alnyp barylýar. Bu taslamany Birleşen Arap Emirlikleriniň «WTL (FZE)» we ABŞ-nyň «Westport Trading Europe Limited» kompaniýalar birleşigi durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda desganyň katalitiki riforminginiň böleklerini ýygnamak hem-de olary kebşirlemek...

«Galkynysh – TAPI Pipeline Company Limited» ýapyk paýdarlar kompaniýasynyň edara binasy Dubaýda açylar

Türkmenistany, Owganystany, Päkistany we Hindistany birleşdirjek TOPH gaz geçirijisini gurmak we ulanyşa girizmek boýunça Dubaý şäherinde (Birleşen Arap Emirlikleri) “Galkynyş - TOPH Pipeline Company Limited” ýapyk paýdarlar kompaniýasynyň edara binasyny bellige almak we açmak üçin zerur bolan resminamalary taýýarlamak işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Bu ägirt halkara taslamasynyň gurluşygynyň barşy barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzinini, az kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. Şeýle hem Owganystandan gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň önümi bolan...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şol sanda döwlet standartlaşdyrmak we sertifikasiýalaşdyrmak ulgamlaryny kämilleşdirmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, ýurdumyzyň ýüpekçiligini ösdürmek bilen bagly meselelere seredildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Ý.Kakaýew...

Habar beriş serişdeleri üçin

2016-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda «Interfaks» habarlar agentligi resmi saýtynda «gepleşiklere ýakyndan gatnaşan biriniň» maglumatlaryna esaslanyp, «Gazpromyň» «Türkmengaza» 2016-njy ýyl üçin şertnamalaýyn arakesme etmegi teklip edendigi baradaky habary ýaýratdy. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmengaz» Döwlet konserni berlen bu maglumatyň esassyzlygyny nygtamak bilen, 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda «Türkmengaz» DK-nyň Habarlar gullugynyň neşir eden press-relizinde «Gazprom eksportuň» 2016-njy ýylyň ýanwaryndan...

«Türkmengeologiýa» DK 2015-nji ýylyň netijeleri boýunça uglewodorod gorlarynyň artmagyny üpjün etdi

Türkmenistanyň 2012-2016-njy ýyllar üçin durmuş-ykdysady ösüşiniň Maksatnamasyny hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmekde «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň zähmetkeşleri mynasyp goşant goşýarlar. 2015-nji ýylda korporasiýanyň önümçilik kärhanalary Türkmenistanyň Günbatar, Merkezi hem-de Günorta-Gündogar böleklerindäki nebitgaz ýataklarynda geologiýa-gözleg, ylmy-barlag işlerini meýilnama boýunça amala aşyrdylar. Netijede, nebitgaz ýataklarynyň, senagat...

Türkmenistanyň Prezidenti 2016-njy ýyl üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitledi

8-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda 2015-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerini jemlemek hem-de ýakyn geljek üçin milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Şeýle hem  möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlisde bellenilişi ýaly, 2015-nji ýylda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda durnukly ösüş...

Nebit-Gaz toplumynda ýylyň jemine hem-de 2016-njy ýylda öňde duran wezipelere bagyşlanan maslahat geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Nebit-Gaz toplumynyň Merkezi binasynda nebit-gaz pudagynyň edaralarynda we kärhanalarynda 2015-nji ýylda edilen işler hem-de 2016-njy ýylda öňde duran möhüm ähmiýetli wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahata Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň, “Türkmengaz”, “Türkmennebit”, “Türkmennebitgazgurluşyk” Döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” Döwlet korporasiýasynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň ýolbaşçylary we hünärmenleri,...

Bütindünýä Banky: Türkmenistanyň ykdysadyýeti ösüş depgini boýunça öňdeligi eýeleýär

Bütindünýä Bankynyň (BB) maglumatlaryna görä, Türkmenistan geljek ýyllarda hem her ýylky ösüş depgini boýunça dünýäde öňdäki orunlary eýelemegini dowam eder. Muňa 6-njy ýanwarda ABŞ-nyň Waşington şäherinde neşir edilen BB-nyň “Global ykdysady meýilnamalar” atly täze beýanynda getirilen sanlar hem aýdyň şaýatlyk edýär. Bütindünýä Bankynyň berýän maglumatlaryna laýyklykda 2015-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüş depgini 8,5% deň boldy. Deňeşdirmek...

TOPH we “Gündogar-Günbatar” taslamalary dünýäniň habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde

Geçen 2015-nji ýyl şanly wakalaryň hataryna beslendi. Giňden bellenilip geçilen Türkmenistanyň bitaraplygynyň 20 ýyllygyndan başga-da, dekabr aýynda gurluşygyna badalga berilen Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gazgeçirijisi (TOPH) hem-de “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň üçünji nobatdakysynyň desgalary, şeýle hem Balkan welaýatynda “Gündogar-Günbatar” gazgeçirijisini ulanmaga bermegiň dabarasy şol wakalaryň ýatdan çykmajaklary bolandygy şübhesizdir.         Esasy habarlar agentlikleri tarapyndan...

2014