Habarlaryň arhiwi (2019-9-24)

Burawçylar Goturdepe meýdançasynda iş alyp barýarlar

«Türkmengeologiýa» DK-nyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» bölüminiň hünärmenleri ýurdumyzyň nebitgaz känlerinde işjeň zähmet çekýärler. Häzirki wagtda burawçylaryň esasy işi Goturdepe meýdançasynda alnyp barylýar. Bu ýerde taslama çuňlugy 5000 metr bolan №19 guýusynda 2019-njy ýylyň başynda bäri 3100 metrden gowrak araly geçildi. Burawçylaryň ygtyýarynda — çuňlaşdyrylan burawy amala aşyrmak üçin döwrebaplaşdyrylan buraw enjamlary bar. Geçen ýyl «Lebapnebitgazgözlegiň» hünärmenleri iň...

Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisinde ýangyç-energetika toplumynyň mümkinçilikleri görkezildi

23-nji sentýabrda Aşgabatda ýurt Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna gabatlanyp, Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi öz işine başlady. Serginiň guramaçysy hökmünde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudak edaralary bilen bilelikde çykyş etdi. Sergi ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hünärmenleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň, türkmen işewürleriniň, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň jemlenen ýerine öwrüldi. Serginiň köpsanly diwarlyklary ykdysady gazanylanlara,...

2014