Habarlaryň arhiwi ()

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Täze neşiriň ilkinji sahypalary «Nebitgaz pudagy: özgertmeleriň ýyl ýazgysy» diýen däp bolan rubrika bagyşlandy. Bu rubrikada Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura we Tatarystana amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde geçiren duşuşyklaryna bagyşlanan makalalar çap edildi. GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine, Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin...

ÝB Hazarüsti gaz geçirijisini geljegi uly taslamalaryň hataryna goşdy - Grigorowiç

Bu günki gün Ýewropa we Türkmenistan hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasynyň gurluşygyny durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçiliklere eýedir. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň energetika boýunça Baş direktorynyň wekili Erlandes Grigorowiç «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» halkara maslahatynyň ikinji gününde «Türkmen gazyny Hazarüsti gaz geçirijisi bilen Ýewropa eksport etmegiň mümkinçilikleri» temasy boýunça çykyşynda belledi. Türkmenistan ägirt uly mümkinçiliklerini...

Tokioda Türkmenistanda täze taslamalary durmuşa geçirmek boýunça türkmen-ýapon resminamalarynyň toplumyna gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Bu resminamalar taraplaryň anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändiklerini berkitdi. Hususan-da, Gazy gaýtadan işläp benzin öndürýän häzirki zawodynyň netijeleriniň esasynda ikinji toplumynyň taslamasyny düzmek we doly taýýar edip gurmak barada...

Türkmenistanyň Prezidenti we Ýaponiýanyň Premýer-ministri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler

Tokioda «Akasaka» köşgünde Türkmenistannyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda geçirilen duşuşykda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Şunda Günüň dogýan ýurdunyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy geljekde hem ösdürmäge ýokary gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy, Ýaponiýa Türkmenistany özüniň möhüm we jogapkärli hyzmatdaşy hasaplaýar. Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň mundan beýläk-de işjeňleşdirilmegi biziň hyzmatdaşlygymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir...

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

  Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýa iş saparynyň çäklerinde iri ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygynda 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda umumy bahasy ABŞ-nyň 12 milliard dollaryna barabar bolan maýa goýum taslamalarynyň 37-siniň hasaba alnandygyny nygtady. Duşuşyga «ITOCHU», «Sojitz», «Mitsubishi», «Kawasaki Heavy Industries» we beýleki birnäçe meşhur korporasiýalarynyň ýolbaşçylary,  şeýle hem hökümet agzalarynyň,...

CNPC: 10 ýylyň içinde Türkmenistandan Hytaýa 252,1 mlrd kub metr tebigy gaz iberildi

2019-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda çenli ýagdaýa görä, Türkmenistandan Hytaýa iberilen tebigy gazyň jemi möçberi 252,1 mlrd kub metre barabar boldy. Bu barada CNPC-niň wise-prezidenti Wan Çžunsaý Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» atly 24-nji halkara maslahatynda belledi. «2019-njy ýyl — Hytaýa gaz ibermekligiň başlanmagynyň 10-njy ýyly. Häzirki wagtda Hytaýyň 22 sany welaýatynyň we awtonom...

Aşgabatda ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň ugurlary we hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşylýar

Sişenbe güni Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergi we maslahat öz işine başlady. «Türkmennebit» döwlet konserni hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan forum alymlary we bilermenleri, hökümet düzümleriniň hem-de abraýly guramalaryň, dünýäniň öňdebaryjy ýangyç-energetika kompaniýalarynyň, ýurdumyzyň ugurdaş edaralarynyň, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini bir ýere...

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady. «Türkmennebit» döwlet konserni hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan forum 24-nji oktýabra çenli öz işini dowam eder. Sergi we maslahat dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň üstünlikleri bilen tanyşdyrmakdan, ýetilen sepgitlere baha bermekden, innowasion tehnologiýalary we taslamalary...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz forumyna gatnaşyjylaryna Gutlag bilen ýüzlendi

«Sizi «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara serginiň we maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak we özara tejribe alyşmak maksady bilen geçirilýän halkara serginiň we maslahatyň işine üstünlikleri arzuw edýärin!» diýlip Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergä we...

Gurbanguly Berdimuhamedow 21 — 23-nji oktýabrda Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 21 — 23-nji oktýabrda Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrar. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow  anna güni geçirilen hökümet mejlisinde meýilleşdirilen iş saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Hasabat berlişi ýaly, Türkmen Lideriniň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Ýaponiýa boljak saparynyň degişli maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy, onuň barşynda hem resminamalaryň birnäçesine gol...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, türkiýeli işewürler toparynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, nah ýüplük, buýan köküniň şiresi ýerlenildi. Satyn alan...

Prezident: Türkmenistan nebitgaz ulgamynda özara bähbitli esasda giň hyzmatdaşlygyň tarapdary bolup çykyş edýär

Geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow we Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew «Türkmenistanyň nebiti hem-de gazy — 2019» atly XXIV halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk görmek meseleleri boýunça hasabat berdiler. 22 — 24-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti hem-de gazy — 2019» atly forum «Türkmennebit» döwlet konserni...

Wekilbazar AÝGB — ýangyjyň we hyzmatyň ýokary hili

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň öňdebaryjy kärhanalary ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli nebit önümleri bilen üpjün etmek boýunça yzygiderli işleri durmuşa geçirýärler. Müdirligiň iri düzümleriniň biri hem Mary welaýatynyň Wekilbazar nebit kärhanasydyr. Bu kärhananyň ýangyç guýujy beketleri awtoulaglaryň geçişiniň agdyklyk edýän böleklerinde ýerleşýär, bu bolsa sürüjileriň bu beketlere bolan islegini has hem artdyrýar. AÝGB-nyň tutuş toruny ýangyjyň ýokary hili...

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasyna resmi saparyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa saparynyň dowamynda 2019-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna  resmi saparyny guramak meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa Respublikasynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary jenap Manlio Di Stefano bilen geňeşmeler geçirdi. Duşuşygyň dowamynda...

Ilaty üznüksiz ýagdaýda «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek — gazçylaryň ileri tutýan wezipesi

Ýurdumyzda täze ýaşaýyş jaýlarynyň, jaý toplumlarynyň gurluşygyny ýokary depginde alnyp barylýar, her ýyl täze döwrebap obalar peýda bolýar. Öz gezeginde, täze ýaşaýyş toplumlarynyň emele gelmegi «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň gazçylarynyň öňünde hem täze wezipeleri goýýar. Hususan-da, birleşigiň hünärmenleri ilaty üznüksiz gaz bilen üpjün etmek, gaz geçirijileri gyş möwsümine taýýarlamak boýunça netijeli işleri alyp barýarlar. Bu...

2014