Habarlaryň arhiwi (2020-6-4)

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary nazary bilimlerini tejribede berkidýärler

Iň täze ylmy işläp taýýarlamalar bilen baglanyşykly önümçilik wezipelerini üstünlikli çözmäge ukyply ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak işi diňe bilim bermekligi ylmy-barlag işi bilen utgaşykly alyp barmak arkaly mümkindir. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň barlaghanalarynda mugallymlar we talyplar tarapyndan yzygiderli geçirilýär. Uniwersitetiň barlaghanasy dünýä ülňülerine laýyk gelýän döwrebap enjamlar we tehnikalar bilen üpjün...

«Mawy ýangyç» Daşoguzyň uzakdaky obalaryna ýetirilýär

«Türkmengazüpjünçilik» müdirliginiň «S.Türkmenbaşyetrapgaz» hojalyk edarasynyň gazçylary diňe bir şäherleriň we şäher görnüşli şäherçeleriň däl, eýsem, ilkinji nobatda Daşoguz welaýatynyň günbataryndaky uzakda ýerleşen obalary hem «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmek boýunça işleriň depginini ýokarlandyrýarlar. Häzirki wagtda tebigy gaz turba geçirijiler arkaly 21 müň 560-dan gowrak öý hojalyklaryna we edaralara berilýär. Gazçylaryň zähmeti netijesinde «mawy ýangyç» welaýatyň...

2014