Habarlaryň arhiwi (2019-10-22)

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady. «Türkmennebit» döwlet konserni hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan forum 24-nji oktýabra çenli öz işini dowam eder. Sergi we maslahat dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň üstünlikleri bilen tanyşdyrmakdan, ýetilen sepgitlere baha bermekden, innowasion tehnologiýalary we taslamalary...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz forumyna gatnaşyjylaryna Gutlag bilen ýüzlendi

«Sizi «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara serginiň we maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak we özara tejribe alyşmak maksady bilen geçirilýän halkara serginiň we maslahatyň işine üstünlikleri arzuw edýärin!» diýlip Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergä we...

2014