Habarlaryň arhiwi (2019-9-26)

Saud Arabystany nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soň önümçilik möçberlerini saklap galjakdygyna ynandyrdy

Saud Arabystany ýurduň nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soňra nebitiň çykarylyşynyň möçberlerini saklap galjakdygyna OPEC-e ynandyrdy. Interfaks-Gazagystanyň habar berşi ýaly,  bu barada OPEC-niň ýolbaşçysy Mohammed Barkindo Gazagystanyň paýtagtynda geçen “Kazenergy” energiýa forumynda belledi. «Ol (Saud Arabystanynyň patyşasy – IF) şeýle hem Saud Arabystanynyň önümçilik derejesini BAE-de 12-nji sentýabrda ylalaşylan möçberlerde saklap galjakdygyny wada etdi» - diýip Barkindo...

2040-nji ýyla çenli nebite bolan isleg 112 million barrel bolar — OPEC-iň baş sekretary

5-nji noýabrda OPEC nebitgaz pudagy üçin uzakmöhletleýin çaklamaly dünýä synyny neşir eder. Garaşylyşy ýaly, 2040-njy ýyla çenli nebite bolan isleg günde 112 mln barrele çenli artar, diýip OPEC-iň baş sekretary Mohammed Barkindo belleýär. Bu barada Interfaks-Gazagystan habar berýär. «5-nji noýabrda biz nebitgaz pudagyny öz içine aljak çaklamany çap ederis. Biziň işläp taýýarlaýan bu we beýleki publikasiýalarymyz...

Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen ady aldy. Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen ady dakmak hakynda Mejlisiň Kararyny milli parlamentiň Başlygy Aşgabat şäherinde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde okady. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanyna “Hormatly il ýaşulysy” diýen at ýurdumyzyň özygtyýarlylygyny, garaşsyzlygyny we hemişelik Bitaraplygyny berkitmäge goşan uly şahsy goşandy, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren...

2014