Habarlaryň arhiwi (2020-6-30)

TNGIZT ýylyň başyndan bäri suwuklandyrylan gazyň eksportyny iki esse artdyrdy

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2020-nji ýylyň doly däl alty aýynda eksporta ugratmak üçin 45 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz taýýarlady. Bu görkeziji bellenilen meýilnamadan 201 göterim artykdyr. TNGIZT ýurdumyzda suwuklandyrylan gazy öndüriji iri toplum bolup durýar. Bir ýylda bu kärhana bu önümiň üç ýüz müň tonnadan gowragyny ýa-da ýurdumyzda öndürilýän suwuklandyrylan gazyň jemi möçberiniň...

Türkmenistanda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 63 ýaşy doldy. Bu ýaş yslam dünýäsinde pygamber ýaşy hasaplanylýar. Türkmen halky üçin möhüm sene bolan pygamber ýaşyna ýetmegi bilen Gurbanguly Berdimuhamedowy Mejlisiň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Hökümeti, Prezidentiň iş dolandyryş diwanynyň jogapkär işgärleri we beýlekiler gutladylar. Halk baradaky alada döwletimiziň baş wezipesi bolmak bilen, hormatly Prezidentimiziň tutuş durmuş-ykdysady syýasatynyň özeninde...

2014