Habarlaryň arhiwi (2020-6-24)

«Türkmengaz» DK-nyň tamponaž müdirligi guýularyň öndürijiliginiň ösüşini üpjün edýär

«Türkmengaz» DK-nyň tamponaž müdirliginiň häzirki zaman tehnikalaryna we döwrebaplaşdyrylan tehnologiýalaryna ýurdumyzyň dürli gaz känlerinde duş gelmek bolýar. Şular ýaly tehnologik enjamlaryň hatarynda — «JEREH» (HHR) toplumlaýyn önümçilik kuwwatlyklary bar. Tutuş dünýäde giň ulaanyşa eýe bolan we ykrar edilen, birnäçe ýyl mundan öň satyn alnan enjamlar guýulary sementleşdirmek ulgamynda we ýurdumyzyň dürli künjeklerinde abatlaýyş işlerini geçirmekde hyzmatlaryň...

Talyplaryň önümçilik tejribeligi

Daşoguz welaýat häkimliginiň hünär mekdebiniň talyplary ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň işgärleriniň üstüni ýetirmäge taýýarlyk görýärler. Nazary bilimler bilen birlikde uçurymlar nebit we gaz çykarmak boýunça operator, nebiti we gazy toplaýjy, elektrik, buhgalter ýaly hünärler boýunça amaly endikleri ele alarlar. Talyplaryň tejribelik geçmegi hünär bilim maksatnamasynyň hökmany bölegi bolup durýar. Bu öz gezeginde geçilen nazary materiallary berkitmäge,...

«Türkmennebit» DK-nyň geofizikleri geofiziki barlaglaryň gerimini giňeldýärler

«Türkmennebit» DK-nyň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginiň hereket edýän tehnikalarynyň we awtoulaglarynyň ähli görnüşleriniň döwrebaplaşdyrylmagy, material-tehniki binýadyň berkidilmegi geofiziki barlaglary geçirmegiň gerimini giňeltmäge mümkinçilik berýär. Soňky ýyllarda türkmen geofizikleri hil babatda täze tehnologik derejä çykýarlar, bu bolsa önümçilik görkezijileriniň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Netijede 2020-nji ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen serişdeleriň möçberi 27 mln 548,1 müň manada deň...

2014