Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2020-nji ýylyň doly däl alty aýynda eksporta ugratmak üçin 45 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz taýýarlady. Bu görkeziji bellenilen meýilnamadan 201 göterim artykdyr. TNGIZT ýurdumyzda suwuklandyrylan gazy öndüriji iri toplum bolup durýar. Bir ýylda bu kärhana bu önümiň üç ýüz müň tonnadan gowragyny ýa-da ýurdumyzda öndürilýän suwuklandyrylan gazyň jemi möçberiniň...