Habarlaryň arhiwi (2020-5-19)

Türkmenistanyň Prezidenti walýuta serişdelerini döwletiň ätiýaçlyk goruna geçirmegi tabşyrdy

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen, Türkmenistanda wagtlaýyn çäre hökmünde walýuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan serediler. Degişli görkezmäni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysdyýet boýunça wise-premýer G.Müşşikowa geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde berdi. Häzirki wagtda önümleri eksport edýän kärhanalardan we guramalardan, şeýle hem hususy firmalardan gelip gowuşýan walýuta serişdeleriniň 50 göterimini däl-de, dolulygyna döwletiň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Azerbaýjandan, Türkiýeden, Gruziýadan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler nah ýüplügi, şeýle hem Russiýadan gelen işewür toparyň wekilleri boýalan tüýjümek önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 480 müň dollaryna golaý boldy. Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirliklerinden we Türkiýeden gelen täjirler jemi bahasy 2...

«Türkmengaz» DK «Turkmen Petroleum Products Trade DMCC» bilen hyzmatdaşlykda Döwletabat käninde gazyň çykarylyşyny artdyrar

Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçirilen hökümet mejlisiniň dowamynda degişli karara gol çekdi. Resminama laýyklykda “Türkmengaz” döwlet konsernine “Döwletabat” gaz känindäki ulanyşdaky 30 sany gaz guýusynda tebigy gazyň çykarylyşyny ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Birleşen Arap Emirlikleriniň “Turkmen Petroleum Products Trade DMCC” kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Mary welaýatynda ýerleşen Döwletabat iri gaz...

2014