Habarlaryň arhiwi (2020-5-8)

Türkmenistan we «UK Export Finance» hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär

Beýik Britaniýanyň «UK Export Finance» hökümet eksport-karz edarasynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirilen onlaýn duşuşykda maliýe ulgamynda we anyk maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, «UK Export Finance» edarasynyň hünärmenleri, şeýle hem Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçisi gatnaşdy. Hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekilmegi hyzmatdaşlygy...

Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar deňzinde gorlary peýdalanmak we özarahereket etmek meselelerini maslahatlaşdy

Penşenbe güni Türkmenistanyň DIM-de Hazar deňzi institutynyň direktory M.Atajanowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary H.Halafow bilen onlaýn-görnüşinde geçiren duşuşygynda Hazar deňzinde gorlary peýdalanmak we özarahereket etmek ulgamynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Şeýle-de gepleşikleriň çäklerinde öň gazanylan ylalaşyklaryň çarçuwasynda iki ýurduň arasyndaky ylmy-barlag hem-de innowasion-tehnologiki...

2014