Habarlaryň arhiwi (2020-5-27)

Lebap welaýatyndaky «Zerger» AÝGB-de abatlaýyş işleri başlandy

«Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky gurluşyk-abatlaýyş kärhanasynyň gurluşykçylary AÝGB-leri abatlamak we täzeden meýilnamalaşdyrmak, abatlamak, ýangyç we çalgy ýaglaryny saklamak üçin dik göwrümleri gurmak boýunça işleri toplumyny amala aşyrýarlar. Häzirki wagtda şeýle işler Lebap welaýatynyň çäginde «Türkmennebitönümleri» kärhanasynyň «Zerger» şahamçasynda amala aşyrylýar. Gurluşyk-abatlaýyş işleri ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar. Kärhananyň tejribeli...

Çeleken ýarymadasy: nebit önümçiliginiň möçberleri artýar

Çeleken ýarymadasynyň ýerastynda «gara altynyň» düýpli möçberleri saklanýar. Bu gymmatly çig malyň çykarylyşyny «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Galkynyşnebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň hünärmenleri amala aşyrýar. Iň häzirki zaman tehnikalarynyň we tehnologiýalarynyň peýdalanylmagy öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmekde müdirligiň nebitçilerine ýakyndan ýardam edýär. Bu bolsa, öz gezeginde, uglewodorod serişdeleriniň çykarylyşyny yzygiderli artdyrmaga mümkinçilik berýär. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda «gara...

2014