Habarlaryň arhiwi (2020-5-15)

Nebitiň bahalary bassyr üçünji hepdesini ösüş bilen jemleýär

Anna güni nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam etdi. Nebitiň çykarylyşynyň çäklendirilmegi bilen birlikde karantin çäklendirmeleriniň kem-kemden aýrylmagynyň bazarda isleg bilen teklibiň deňagramlylygyny gazanmaga ýardam etjekdigine umyt bildirmeklige baglylykda, bahalar eýýäm bassyr üçünji hepdesini ösüşde jemleýär. Interfaksyň habar berşi ýaly, «Brent» nebitiniň iýul aýyndaky fýuçersleriniň bahasy deslapky sessiýa bilen deňeşdirilende, 1,83 göterim ýokarlanyp, 31,7 dollara deň boldy. penşenbe...

Bütindünýä nebit kongresiniň geçirilmegi bir ýyl soňa — 2021-nji ýyla süýşürildi

2020-nji ýylyň 6-10-njy dekabrynda geçirilmegi meýilleşdirilen 23-nji Bütindünýä nebit kongresi laýyk bir ýyl soňa süýşürildi, diýip Interfaks habar berýär. Guramaçylaryň habarynda belleýşi ýaly, COVID-19-yň täsiriniň giňden ýaýramagy, şol sanda saglyk we howpsuzlyk meseleleri, syýahatçylyk üçin çäklendirmeler we dünýäniň nebit senagatyna täsir tutuş dünýä üçin adatdan daşary çagyryş bolup durýar we nebitgaz toplumyna ägirt uly zyýan ýetirdi....

2014