Habarlaryň arhiwi (2019-11-20)

«TAPI Pipeline Company Limited-iň» wekili TOPH taslamasynyň durmuşy geçirilişi barada aýtdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen sişenbe güni geçiren iş maslahatynda “TAPI Pipeline Company Limited” paýdarlar kompaniýasynyň direktorlar geňeşinde “Türkmengaz” döwlet konserninden wekil M.Amanow serhetdeş ýurtlaryň çäklerinde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň öňe ilerledilişi barada hasabat berdi. Häzirki günde gaz geçirijiniň taslamasynyň başlangyç tehniki-taslama resminamalaryny taýýarlamak işleri doly tamamlandy, taýýarlanan resminamalar gatnaşyjy döwletleriň degişli edaralary...

Prezident nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatynda işleriň netijeliligini ösdürmek boýunça wezipeleri belledi

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda nebitgaz toplumynyň işini has-da kämilleşdirmek, ýurdumyzyň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny göz öňünde tutup, pudagyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatyň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow, şeýle hem «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konserniniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan...

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň 10 aýynyň işiniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda hasabat duşuşygy geçirildi. Onda pudagyň edaralarynyň 2019-njy ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Gün tertibiniň meselelerine geçmek bilen, wise-premýer Myratgeldi Meredow Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň wekiline söz berdi. Ol öz çykyşynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda ýüze çykarylan parahorluk we korrupsiýa ýagdaýlaryna garşy göreşmek meselelerine...

2014