Habarlaryň arhiwi (2020-1-29)

Naýyp gazy gaýtadan işleýän toplumy kuwwatyny artdyrýar

Bu günki gün Üňüzaňyrsy Garagumuň senagat infrastrukturasy ösüşinde täze itergi aldy. Soňky ýyllarda bu ýerde amala aşyrylan taslamalar gazyň we kondensatyň çykarylyşyny düýpli artdyrmaga  mümkinçilik berdi. «Mawy ýangyjyň» çykarylyşyny artdyrmak bilen ugurdaş Üňüzaňyrsynyň gazy gaýtadan işleýän senagatynyň kuwwatlyklary hem artdyrylýar. Netijede, geçen ýylda Naýybyň gazy gaýtadan işleýän toplumynyň tehnologik desgasynda 105 müň kub metrden gowrak suwuklandyrylan...

Balkanda nebitgaz guýularyny berkitmek boýunça ýokary netijeli tehnologiýalar ornaşdyrylýar

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň nebitgaz guýularyny berkitmek boýunça Balkan müdirligi nebitgaz känleriniň ulanyş guýularynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, täze geljegi uly uglewodorod meýdançalaryny gözlemek we ýüze çykarmak, olary özleşdirmek we çykarylýan çig malyň möçberlerini artdyrmak boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirýär. Iş toparynyň zähmet üstünlikleri müdirligiň material-tehniki binýadynyň yzygiderli berkidilmegi, täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, hususan-da, häzirki zaman sementleýji enjamlaryň ulanylmagy...

2014