Habarlaryň arhiwi (2019-2-16)

Seul şäherinde hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň ýedinji mejlisi Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde geçiriler. Foruma görülýän taýýarlyk barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde hasabat berdi. Hususan-da, mejlisiň dowamynda ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek, söwda-ykdysady, maliýe we senagat ulgamlarynda, energetika hem-de mineral serişdelerini gaýtadan işlemek, ulag we...

Owganystanyň Prezidenti Aşraf Gani Türkmenistana resmi sapar bilen geler

Geljek hepdede Owganystanyň Prezidenti Aşraf Gani resmi sapar bilen Türkmenistana geler. Resmi sapara taýýarlyk barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow anna güni geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklary täze many-mazmuna eýe boldy. Elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň ýeňillikli bahadan iberilmegi, Owganystanyň çäginde durmuş...

2014