Habarlaryň arhiwi (2019-10-17)

Wekilbazar AÝGB — ýangyjyň we hyzmatyň ýokary hili

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň öňdebaryjy kärhanalary ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli nebit önümleri bilen üpjün etmek boýunça yzygiderli işleri durmuşa geçirýärler. Müdirligiň iri düzümleriniň biri hem Mary welaýatynyň Wekilbazar nebit kärhanasydyr. Bu kärhananyň ýangyç guýujy beketleri awtoulaglaryň geçişiniň agdyklyk edýän böleklerinde ýerleşýär, bu bolsa sürüjileriň bu beketlere bolan islegini has hem artdyrýar. AÝGB-nyň tutuş toruny ýangyjyň ýokary hili...

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasyna resmi saparyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa saparynyň dowamynda 2019-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna  resmi saparyny guramak meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa Respublikasynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary jenap Manlio Di Stefano bilen geňeşmeler geçirdi. Duşuşygyň dowamynda...

2014