Habarlaryň arhiwi (2018-10-23)

Türkmenistanda nebitgazhimiýa pudagy işjeň ösdürilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda geçirilen göni aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çig maly eksport etmekden başga-da gutarnykly tapgyrly senagat önümçiligini diwersifikasiýalaşdyrmagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany energiýa serişdelerini gaýtadan işleýän pudaklarda işleriň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Wideoşekilli maslahatyň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow hasabat bilen çykyş etdi. M.Meredow nebitgazhimiýa önümleriniň...

Brýusselde geçirilen gepleşiklerde ÝB Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygyna uly gyzyklanma bildirdi

Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasy Türkmenistanyň wekiliýetiniň Brýusselde Energetika birleşigi boýunça Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Maroş Şewçowiç hem-de Ýewropa Komissiýasynyň energetika boýunça Baş müdiriýetiniň wekilleri we beýlekiler bilen geçiren iş duşuşygynyň ileri tutulýan meselesi boldy. Gepleşikleriň netijeleri barada wideoşekilli maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi. Duşuşyklaryň barşynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň...

2014