«Total» kompaniýasy bilen ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ýurdumyzyň we «Total» fransuz kompaniýasynyň wekilleriniň onlaýn görnüşindäki duşuşygynda nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy.

Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew,  «Тürkmengaz» we «Тürkmennebit» Döwlet konsernleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we beýleki pudaklaryň wekilleri wekilçilik etdiler, fransuz tarapyndan gepleşiklere «Total» kompaniýasynyň gözleg we çykaryş boýunça wise-prezidenti S.Mişel gatnaşdy.

Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar netijeli we ygtybarly özarahereketleriň ösüşiniň oňyn depgine eýedigini kanagatlanma bilen belläp geçdiler. Şeýle-de energetika we uglewodorod çig mallary ulgamynda Türkmenistanyň ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygy we bu ugurda daşary ýurtly maýadarlar üçin hem giň şertleri döredýän açyk döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilýändigi hem aýratyn nygtalyp geçildi.

Bu ugurda 2020-nji ýylyň fewral aýynda Dubaý şäherinde geljekki maýadarlary we dünýäniň energetika ulgamyndaky öňdebaryjy bilermenlerini özünde jemlän «ТOPH – parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisi» atly halkara maslahatynyň we «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara round-şounyň üstünlikli geçirilendigi hem bellenilip geçildi.

Gepleşikleriň çäklerinde taraplar şonuň ýaly-da Hazar deňziniň türkmen böleginiň deňiz bloklarynyň özleşdirilmeginiň hem-de bu ugur boýunça geologiýa-geofiziki maglumatlaryň binýadynyň durmuşa geçirilmeginiň aýratynlyklaryna hem seredip geçdiler.

Türkmenistanyň gazhimiýa pudagynyň ösdürilmegine we ýakyn geljekde bilelikde amala aşyrmak üçin niýetlenen gazy gaýtadan işleýiş taslamalaryna maýa goýumlaryň çekilmeginiň meselelerine aýratyn üns berildi.

Şunda pudaga täze tehnologiýalaryň we sanly ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna hem-de häzirki döwürde ýurdumyzyň ileri tutulýan derejede uly ähmiýet berýän hünärli işgärleri taýýarlamak babatda hyzmatdaşlyga aýratyn üns çekildi.

 

Meňzeş täzelikler

2014