Ýewgeniý Hlopsew, «Tatneft» kompaniýasynyň metbugat gullugynyň hünärmeni

— Türkmenistan, geçen ýyllardaky ýaly, «OGT — 2018» halkara forumyny ýokary derejede geçirdi. Sergi we maslahat pikir alyşmak üçin uly mümkinçilikleri açan meýdança öwrüldi. Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň konsernleriniň ekspozisiýalary siziň ýurduňyzyň ýangyç-energetika ulgamynda ýeten ýokary sepgitlerini görkezdi.

Biziň kompaniýamyz Türkmenistan bilen birnäçe ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk alyp barýar. «Tatneft» Balkan welaýatynda Goturdepe käninde guýulary abatlamak boýunça işleri üstünlikli amala aşyrdy. Türkmenistan bilen ygtybarly hyzmatdaşlygymyzyň geljekde hem giň gerim aljakdygyna ynanýarys.

Forum tamamlanandan soňra kompaniýamyzyň «Sergi stendiniň we mahabat materialynyň iň gowy bezegi» bäsleşiginde 2-nji orna mynasyp bolmagy bizi diýseň begendirdi.

Türkmenistana mundan beýläk hem üstünlikler arzuw edýärin.

 

Meňzeş täzelikler

2014