Täzelikler

Türkmenistanyň IХ Halkara gaz kongresine 70-den gowrak daşary ýurt kompaniýalary gatnaşar

23 — 24-nji maýda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Berkarar” myhmanhanasynda geçiriljek Türkmenistanyň IХ Halkara gaz kongresine 70-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmaga isleg bildirdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary M.Meredow geçen duşenbe güni geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda hasabat berdi. Wise-premýer şeýle hem maslahatyň dowamynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan...

Press-Reliz: TAPI Pipeline Company Limited

2018-nji ýylyň 21-nji maşynda irden sagat 9:00 töwereklerinde näbelli şahslar tarapyndan hüjüm etmek synanyşygy boldy. Bu hadysa Owganystanyň iň howply etraplarynyň birinde — Maýwand uýezdinde boldy. Muňa garamazdan, häzirki wagta çenli Owganystanda turba geçirijiniň ugrunyň, şol sanda ýokarda görkezilen uýezdde meýdan barlag işleriniň 70 göterimi üstünlikli tamamlandy ýa-da tamamlaýjy tapgyrda barýar. Bir ýarym müňden gowrak hünärmenleriň...

Nebitiň bahalary ýokarlanýar: «Brent» - $79,09, «WTI» - $71,82

2018-nji ýylyň 21-nji maýynda Moskwa wagty bilen 7:53-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,7 göterim ýokarlanyp, 79,09 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,8 göterim gymmatlap, 71,82 amerikan dollaryna barabar boldy. 18-nji maýda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1 göterim pese düşüp, 78,51 amerikan dollaryna,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler we beýlekiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we polipropileni satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen (“Türkmengaz” DK) awtobenzini, şeýle hem tehniki kükürdi satyn aldylar. Bulardan başga-da,...

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady

Şu gün Türkmenistan goşa baýramçylyk —Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi belleýär. Şu mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna gutlag bilen ýüzlendi. «Sizi berkararlygyň we bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň hem-de rowaçlygyň ak ýolunda belent maksatlara ruhlandyrýan Milli baýram — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!   Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy mizemez...

«Rönesans Holding» kompaniýasynyň başlygy Prezidente Owadandepede gazdan benzin öndürýän zawody gurmak boýunça geçirilýän işler barada habar berdi

16-njy maýda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Rönesans Holding» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Döwlet Baştutany Türkmenistanyň möhüm milli taslamalary amala aşyrmaga gatnaşýan daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda türk kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny belledi. «Rönesans Holdingiň» ýolbaşçysy Prezidente dünýäde deňi-taýy bolmadyk möhüm desgany — Ahal welaýatynyň Owadandepe diýen ýerinde tebigy gazdan ýokary...

TOPH ekologik gaz geçirijiniň nusgasydyr

Pakistanyň Hökümeti Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň öz çäklerinden geçýän böleginiň içerki we halkara ekologik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmeklige borçlandy, diýip Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi pakistan HBS-lerine salgylanyp habar berýär. Hususan-da, gürrüň «Environmental Management Consultants» (EMC) kompaniýanyň we Pakistanyň howanyň üýtgemeleri ministrligini bilen bilelikde TOPH taslamasynyň Pakistanda ykdysady we durmuş...

Tähranda energetika we demir ýol ulagy ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani bilen Tähranda geçiren duşuşygynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berlişi ýaly, türkmen wekiliýeti 2018-nji ýylyň 12-13-nji maýynda Eýran Yslam Respublikasynda iş sapary bilen boldy. Bellenilişi ýaly, duşuşykda iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek,...

Türkmenistanyň Prezidenti iri taslamalaryň, şol sanda gazdan benzin öndürmek boýunça zawodyň gurluşygynyň amala aşyrylyşy bilen tanyşdy

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçardan paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Şol sanda döwlet Baştutany Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşen Owadandepede gurulýan tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. Bu täzeçil taslama milli ykdysadyýetimiziň esasy ugruny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolundaky...

ABŞ-da nebit ätiýaçlyklarynyň artýandygy baradaky habardan soň onuň bahalary arzanlaýar

Amerikanyň nebit institutynyň (API) ABŞ-da bu çig malyň ätiýaçlyklarynyň garaşylmadyk ýagdaýda artandygy baradaky habaryndan soň nebitiň bahalary çarşenbe güni irden aşaklaýar, diýip Ria Nowosti habar berýär. «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,31 göterim pese düşüp, 78,19 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,28 göterim aşaklap, 71,11 amerikan dollaryna barabar boldy. API-niň maglumatlaryna...

Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda: «Brent» - $78,29, «WTI» - $70,98

2018-nji ýylyň 15-nji maýynda Moskwa wagty bilen 7:58-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 6 sent ýokarlanyp, 78,29 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 2 sent gymmatlap, 70,98 amerikan dollaryna barabar boldy. 14-nji maýda söwdanyň başynda pese düşen nebit bahalary OPEC-iň aýlyk hasabatynda nebit bazaryny goldamaga taýýardygy hakynda beýan edeninden soňra gündiz...

Turkmenistan and Iran discussed energy and transport cooperation

The oil and gas sector and transport were the main topics of negotiations during the working visit of the Turkmen delegation to Tehran. "In accordance with the emphasis made by the Presidents of Iran and Turkmenistan, the cooperation between the two countries will continue in a positive direction," Iranian oil Minister Bijan Zanganeh said, welcoming...

Ýakyn wagtda Pakistanda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna başlanar

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň 819-njy pakistan sepleşmesinde ilkinji seplemeleri kebşirlemek işi ýakyn aýlarda başlanyp biler. Media-Turkmen ORIENT habarlar agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada öňdebaryjy pakistan gazeti Dawn taslama gatnaşyjy «Inter State Gas Systems» (ISGS) kompaniýasynyň ýokary wezipeli hünärmenlerine salgylanyp habar berýär. ISGS-iň çeşmesiniň aýtmagyna görä, Pakistanyň çäklerinde TOPH gaz geçirijisiniň...

Nebitiň bahalary arzanlaýar: «Brent» - $76,70, «WTI» - $70,46

2018-nji ýylyň 14-nji maýynda Moskwa wagty bilen 7:40-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,5 göterim aşaklap, 76,70 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,3 göterim arzanlap, 70,46 amerikan dollaryna barabar boldy. 11-nji maýda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,5 göterim pese düşüp, 77,12 amerikan dollaryna,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, suwuklandyrylan gazy, polipropileni, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. BAE-li we türkiýeli işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzine,...

2014