Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Nebitgaz senagatyny ösdürmegiň ýedi ýyllyk maksatnamasyny taýýarlamakda ileri tutulýan ugurlary kesgitledi

Geçen anna Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny taýýarlamagyň esasy ugurlary seredilip geçilen esasy meseleleriň biri boldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny taýýarlamagyň barşy barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty diňläp, pudagy diwersifikasiýa...

OPEC we OPEC+ ministrleriniň nobatdan daşary duşuşygy 17-18-nji aprelde geçiriler

OPEC döwletleriniň ministrleriniň nobatdan daşary mejlisi 17-nji aprelde Wenada geçiriler. 18-nji aprelde OPEC we OPEC däl döwletleriň ministrleriniň duşuşygy geçiriler, diýlip guramanyň saýtynda habar berilýär. 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda OPEC we OPEC däl döwletler tarapyndan ýarym ýyl möhlet bilen nebitiň çykarylyşyny 2018-nji ýylyň oktýabryndaky görkeziji bilen deňeşdireniňde günde 1,2 mln barrel çäklendirmek, bu çözgüde aprelde...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Şwesariýadan, Maltadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni usulda arassalanan benzini, uçar, tehniki hem-de yşyklandyryş kerosini, nebit koksuny, binýatlaýyn ýagy, Russiýa Federasiýasyndan we Täjigistandan gelen işewürler bolsa Gyýanlynyň polimer zawodynda işlenip çykarylan polipropilen...

Türkmenistanyň Prezidenti sebitlerde täze senagat desgalaryny gurmaklyga maýalary çekmek boýunça işleri güýçlendirmegi tabşyrdy

Türkmenistanda welaýatlary ösdürmek üçin köp işler edildi, olara daşary ýurt hem-de içerki maýalaryň gönükdirilýär, halkara we sebit ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni geçirilen wideokonferensiýada belledi. Onda ýurdumyzyň welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak bilen bagly meselelere seredildi. Döwlet Baştutany mysal hökmünde geçen ýyl...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $61,77, «WTI» - $52,72

OPEC-iň gurama gatnaşyjy döwletler tarapyndan nebitiň çykarylyşyny çäklendirmekligi hakyndan maglumatyndan soňra 18-nji ýanwarda nebitiň dünýä boýunça bahalary ýokarlanýar. Moskwa wagty bilen 13:26-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,98 göterim ýokarlanyp, 61,77 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 1,25 göterim gymmatlap, 52,72 amerikan dollaryna barabar boldy. Anna güni söwda gatnaşyjylar OPEC-iň aýlyk hasabatynyň...

Türkmenistan dünýäniň has tiz ösýän döwletleriniň hataryna girdi

Türkmenistan dünýäniň durnukly we tiz depginli ösýän, şeýle hem bütindünýä ykdysady ösüşiniň durnukly depgininden öňde barýan 18 döwletiniň birine öwrüldi. Muňa halkara konsalting firmasynyň şahamçasy bolan «McKinsey Global Institute» bilermenleri tarapyndan geçirilen barlaglar şaýatlyk edýär. Geçirilen barlaglarda bellenilişi ýaly, Türkmenistan Hytaý, Singapur, Koreýa Respublikasy bilen bir hatarda dünýäniň has tiz ösýän döwletleriniň sanawyna girdi. Sanawa giren döwletleriň...

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny taýýarlamak meselelerine garady

Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda «Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» taslamasyny işläp taýýarlamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamanyň taslamasy barada hasabaty diňläp, pudaklary şol bir wagtyň özünde milli ykdysadyýetimizi köpugurly...

Türkmenistan we RF ýokary derejede duşuşyklary geçirmäge taýýarlyk görýär

Çarşenbe güni Moskwada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçisi Batyr Nyýazlyýew bilen Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Grigoriý Karasiniň arasynda duşuşyk geçirildi. «Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri, şol sanda ýokary derejedäki duşuşyklara taýýarlyk görmek maslahatlaşyldy» - diýip Interfaks RF-iň DIM-niň saýtyna salgylanyp habar berýär.  ...

Türkmenistan we Bahreýn maýa goýum hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Bahreýniň Söwda-senagat edarasynyň wekili Muhammed Abdul-Jabbar al-Koheji bilen Türkmenistanyň ilçisi Orazmuhammet Çaryýewiň duşuşygynda Türkmenistan bilen Bahreýniň ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Bu barada «Ahbar Al-Halij» («Aýlag ýurtlarynyň habarlary») gazeti habar berýär. Duşuşygyň dowamynda Al-Koheji Söwda-senagat edarasynyň ykdysadyýet, söwda we ösüş ulgamlarynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary täze derejä çykarmagy maksat edinýändigini belledi. Muňa iki ýurtdaky amatly maýa...

Hytaý ýakyn ýyllarda tebigy gazy iň iri import ediji ýurt bolmagynda galar

Ýakyn ýyllarda Hytaý tebigy gazy iň iri import ediji ýurt bolmagynda galar, diýip bilermenlr çaklaýarlar. Çaklamalara görä, 2020-nji ýylda HHR-de tebigy gazyň sarp edilişi ýylda 340 mlrd kub metre çenli artar, şolarda hususy çykarylyşy 220 mlrd kub metr, import – 120 mlrd kub metr gaza barabar bolar. 2023-nji ýylda, hasaplamalara görä, Hytaýda tebigy gazyň importy...

«Galkynyş» känindäki nobatdaky guýudan tebigy gazyň kuwwatly akymy alyndy

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary «Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň çäklerinde uly üstünlik gazandylar. Käniň 262-nji guýusynda tebigy gazyň kuwwatly akymy alyndy. «Türkmengaz» DK-nyň Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň hünärmenleriniň hasaplamalaryna görä, bu ulanyş guýusy günde 1 mln 940 müň kub metr «mawy ýangyç» berýär. Ýokary tehnologik enjamlaryň we dünýä belli...

OPEC+ ministrler duşuşygy 17-18-nji aprelde geçiriler

OPEC+ 2019-njy ýylyň 17-18-nji aprelinde Wenada ministrler duşuşygyny geçirmegi meýilleşdirýär, diýip OPEC-iň baş sekretary Mohamed Barkindo žurnalistlere habar berdi. Bu barada TASS Bloomberge salgylanyp habar berýär. Bu duşuşykda OPEC+ ylalaşygynyň nebitiň çykarylyşyny gündelik 1,2 mln barrel çäklendirmek baradaky şertleri üýtgedilip bilner. OPEC+ ylalaşygynyň ministrler gözegçilik geňeşiniň ýakyndaky mejlisi 17-18-nji martda Bakuda geçiriler. Nebitiň çykarylyşyny günde 1,2 mln...

2018-nji ýylda nebitiň we gazyň importy boýunça Hytaý öňdeligi saklady

Hytaý 2018-nji ýylda dünýäde nebiti import ediji iň iri döwlet bolmagynda galdy, bu orny ol 2017-nji ýylda ABŞ alypdy. Geçen ýylda ýurduň importy 10,1 göterim artyp, 461,9 mln tonna nebite ýa-da günde 9,24 mln barrele deň boldy, diýip «Praým» habar berýär. Dekabr aýynda HHR-iň nebit importy ýyllyk aňlatmada 30 göterim artdy we 43,78 mln tonna ýa-da...

«Merkezi Aziýa — Hindistan» atly Dialogynyň birinji duşuşygynda hyzmatdaşlygy berkitmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 12-13-nji ýanwarynda Samarkand şäherinde (Özbegistan Respublikasy) «Merkezi Aziýa — Hindistan» atly Dialogynyň daşary işler ministrleriniň derejesindäki birinji duşuşygy geçirildi. Maslahatyň işine Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Hindistanyň, Owganystanyň daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda gatnaşyjy ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşygyň çäklerinde taraplar...

Nebitgaz pudagynyň hünärmenleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak aýratyn möhümdir — Prezident

Türkmenistanyň nebitgaz pudagy üçin inžener-tehniki işgärleri taýýarlamak meselelerine aýratyn üns berilmelidir. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde belledi. Onda döwlet ykdysady we durmuş syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, täze taslamalara hem-de milli maksatnamalary amala aşyrmak boýunça möhüm wezipelere seredildi, birnäçe resminamalar kabul edildi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow...

2014