Täzelikler

Gurbanguly Berdimuhamedow we Sergeý Lawrow türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň geljegi barada maslahatlaşdy

Russiýa Federasiýasy bilen köptaraply gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagy Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen geçiren duşuşygynda belledi. Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Sergeý Lawrow hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada gyzyklanma bildirilip geçirilen pikir alyşmalaryň dowamynda ozal gazanylan ikitaraplaýyn...

Türkmenistanyň Prezidenti «Gazprom» bilen gepleşiklere kanagatlanma bildirdi, gepleşikler dowam edýär — Lawrow

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Şol gün Türkmenistanyň hem-de RF-iň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikler boldy. Gepleşiklerden soň metbugat maslahaty geçirildi, onuň dowamynda S.Lawrow iki ýurduň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary we özara gatnaşyk etmegiň, şol sanda nebitgaz ulgamynda gatnaşyk etmegiň geljegi barada...

Türkmenistanyň we RF-iň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň arasynda Aşgabatda geçirilen  gepleşikleriň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow hem-de Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow energetika, ulag, aragatnaşyk we kommunikasiýa ulgamlarynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň, ylym-bilim we sport...

Türkmenistan birinji Hazar ykdysady forumynyň geçirilmegine taýýarlyk görýär

Türkmenistan 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda  «Аwaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň geçirilmegine düýpli taýýarlyk görüp başlady. Guramaçylyk we analitiki işler Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Utgaşdyryjy merkezinde jemlenendir, diýip daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Taryhda ilkinji gezek Hazar basseýni ýaly dünýäniň iri sebitleriniň biriniň çäklerinde şeýle forumyň geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan...

2018-nji ýylyň jemine garaldy

4-nji fewralda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň edara-kärhanalarynda 2018-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň golaýda geçiren Ministrler Kabinetiniň 2018-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde pudagyň öňünde bellän tabşyryklaryndan gelip çykýan möhüm wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow hasabat ýygnagyny açyp, ilki bilen Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň...

«TAPI Pipeline» Pakistanyň nebit ministrligi bilen ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan magistral gaz geçirijisiniň gurluşygyny amala aşyrýan «TAPI Pipeline Corporation» kompaniýasy ýakyn wagtda Pakistanyň nebit we tebigy serişdeler ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyga gol çeker. Bu ylalaşyk turba geçirijiniň taslamasyny durmuşa geçirmegiň täze tapgyryna geçmek üçin zerurdyr, diýip pakistan HBS-leri ýazýarlar. Bu habar Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamowyň Pakistanyň nebit we tebigy serişdeler ministri Gulam...

Russiýa «CASA-1000» we TOPH taslamalaryna goşulmaga taýýar — Lawrow

Russiýa «CASA-1000» we TOPH ýaly energetika taslamalaryna goşulmaga taýýar, diýip RF-iň daşary işler ministri Sergeý Lawrow belledi. Bu barada ol Russiýa bilen Gyrgyzystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Bişkekde geçiren gepleşikleriniň netijelerini teswirlemek bilen belledi. Bu barada Sputnik agentligi habar berýär. «Eger-de degişli ýurtlar gyzyklanma bildirse, biziň kompaniýalarymyz «CASA-1000» taslamasynyň, eýýäm energetika taýdan ýeterlik gyzyklanma döredýän TOPH...

BMG-niň missiýasy Owganystany halkara taslamalaryna işjeň çekmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Owganystanda parahatçylygy berkitmek boýunça Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çärelere iş sapary bilen Aşgabada gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasy tarapyndan oňyn baha berildi. Bu missiýa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde gepleşikleri geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili, BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA)...

Rumyniýa Gara deňiz — Hazar deňzi ýük geçelgesi taslamasyna gyzyklanma bildirýär

Rumyniýanyň daşary işler ministri Teodor Meleşkanu Türkmenistanyň Rumyniýadaky täze Ilçisi Annamämmet Annaýew bilen geçiren duşuşygynda Buharestiň Gara deňiz — Hazar deňzi ýük geçelgesiniň taslamasyny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýändigini belledi. Bu barada Rumyniýanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär. Taraplar hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri dogrusynda pikir alyşdylar, özara gatnaşyklaryň ösüşiniň oňaýly depginini belläp, 2019-njy ýylda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň gatnaşmagynda döwletara derejede,...

Aşgabatda ÝTÖB-niň wekiliýeti bilen TOPH we Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygyny durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

30-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Dolandyryjy direktory Bruno Balwaneranyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy we Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar...

Türkmenistanda ýol gurluşygy sebit we şäher häkimlikleriniň üstüne ýüklenildi

Türkmenistanda awtomobil ýollaryny gurmak, durkuny täzelemek, abatlamak we saklamak boýunça işler welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň üstüne ýüklenilýär. Degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sişenbe güni geçiren sanly wideoaragatnaşyk boýunça hökümet mejlisinde gol çekdi. Degişli çözgüde laýyklykda, «Türkmenawtoýollary» döwlet konsernini Gurluşyk we binagärlik ministrligine birleşdirildi. Gurluşyk we binagärlik ministrliginde bolsa Ýollaryň gurluşygy we ulanylyşy müdirligi döredilýär. Ol...

Hazar deňzi «Hazar bäşliginiň» jogapkärçilik zolagy bolmagynda galmaly — Lawrow

Hazarýaka sebiti bu ýerde bolup geçýän zatlaryň ählisine «Hazar bäşliginiň» — Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Eýranyň we Türkmenistanyň jogapkärçilik çekýän zolagy bolmagynda galmaly, diýip RF-iň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow belledi. Hazar sebitinde hazarýaka döwletleriniň ählisiniň arasynda doly derejeli hyzmatdaşlyk ösdürilýär, diýip S.Lawrow Astrahan welaýatynyň gubernatorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Sergeý Morozow bilen geçiren duşuşygynyň barşynda belledi. Bu...

Rumyniýa Merkezi Aziýada ÝB-niň ähmiýetini artdyrmaga çalyşar — ilçi

Rumyniýa 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşinde başlyklyk edýän döwründe «Merkezi Aziýada ÝB-niň ähmiýetini artdyrmaga çalyşar». Bu barada Rumyniýanyň Türkmenistandaky ilçisi Sorin Moldowan Aşgabat şäheriniň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Rumyniýanyň Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşinde başlyklyk edýän döwründe ileri tutulýan ugurlaryna bagyşlanyp geçirilen brifingde aýtdy. Rumyn ilçisiniň nygtaýşy ýaly, başlyklyk edýän döwründe Buharest ÝB-niň Merkezi Aziýa üçin täze Strategiýasynyň...

Özbegistan Eýrandan nebit önümlerini almagyň meselelerini maslahatlaşýar

Özbegistan Eýrandan nebit önümlerini almagyň meselelerini öwrenýär. Bu barada «Özbek demir ýollary» PJ-niň metbugat gullugy habar berýär. Kompaniýada Eýranyň demir ýol ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini, şeýle hem özara bähbitli gatnaşyklaryň ösüşini maslahatlaşdylar. Duşuşygyň çäklerinde ýükleri üstaşyr geçirmek üçin amatly şertleri döretmek, täze ugurlary, şol sanda konteýner wagonlary...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynda täze taslamalary durmuşa geçirmegiň meýilnamalaryna garady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew ýangyç-energetika toplumynda iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, tebigy gazy gaýtadan işleýän täze önümçilik ulgamlaryny döretmek, bu pudakda halkara...

2014