Täzelikler

«Nebit-Gaz» gazetine 5 ýyl boldy

Bu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn gazeti bolan «Nebit-Gaz» gazeti ilkinji ýubileýini belledi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli karary esasynda bäş ýyl mundan öň bu döwürleýin neşiriň ilkinji sany çap edildi. Şol wagtdan bäri her hepde neşir edilýän bu gazetde diňe bir nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn täzelikleri we taslamalary barada gürrüň berilmän, eýsem ýurdumyzda we dünýäde...

«Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisinde germewleri kebşirlemek işleri tamamlanýar

«Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisiniň Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň töwereklerinde, şeýle hem Aşgabadyň golaýlarynda häzirki wagtda hereket edýän «Şatlyk-Abadan» gaz geçirijisi bilen germewleri kebşirlemek işleri tamamlanyp barýar. Öňräk Bamy (Ahal welaýaty) töwereklerinde we Balkan welaýatynda germewleri gurnamak işleri tamamlandy. Mary welaýatyndaky «Şatlyk» gaz käninden gözbaş alýan, uzynlygy 700 kilometre, kuwwatlylygy ýylda 30 milliard kub metr gaza barabar bolan...

Türkmen hünärmenleri “Hyundai Engineering” kompaniýasynyň çagyryşy boýunça Koreýada boldular

Şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanda Koreýanyň “Hyundai Engineering” kompaniýasy tarapyndan “Kebşirleýji tehnologiýalaryň okuw merkezi” açyldy. Bu merkez gurluşyk tokaýlary we kebşirleýji işleri üçin hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilip, ol taslamalaryň has-da netijeli amala aşyrylmagyna ýardam berer. Koreýanyň gurluşyk tejribesi bilen tanyşmak maksady bilen Türkmenistanda açylan “Kebşirleýji tehnologiýalaryň okuw merkeziniň” 3 sany tapawutlanan hünärmenleri, ýagny Farahat Maduarow, Döwlet Hudaýnazarow,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen  polipropileni we binýatlyk ýagy satyn aldylar. Owganystanly işewürler “Türkmenhimiýa” döwlet konserninle öndürilen “B” kysymly karbamide isleg bildirdiler. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah ýüplük we...

Türkmenistan we Türkiýe ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada gelen Türkiýe Respublikasynyň ulag, deňizçilik we aragatnaşyk ministri Ahmet Arslan bilen üstaşyr-ulag ulgamynda türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy. Bellenilişi ýaly, bu ulgamda hyzmatdaşlygyň geljeginiň uludygy iki ýurduň geografik taýdan amatly ýerleşmegi bilen şertlendirilendir. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda Türkmenistan  ulaglaryň ähli görnüşleriniň düzümini döwrebaplaşdyrmak boýunça giň gerimli işleri geçirmek bilen...

Gaz bilen baglanyşykly adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak boýunça çäreler

Güýzki-gyşky ýyladyş möwsüminiň golaýlaşmagy bilen baglanyşykly «Türkmengazüpjünçilik» birleşigini gaz bilen baglanyşykly howply hadysalaryň öňüni almak boýunça barlag işlerini geçirýär. Gaz ulanmak bilen baglanyşykly adatdan daşary ýagdaýlaryň, hojalyk hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen «Türkmengazüpjünçilik» birleşigine degişli bolan hojalyk kärhanalary ilat arasynda «mawy ýangyjy» tygşytly hem-de howpsuz peýdalanmak boýunça wagyz-nesihat işlerini geçirýärler. Ýerasty, şäherara geçýän gaz turbalarynyň ähli...

Türkmenistan we Katar nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletiniň daşary işler ministri Şeýh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Tanini kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde nebitgaz pudagy görkezildi. Türkmen Lideriniň we onuň myhmanynyň belleýşi ýaly, ýurtlaryň ikisi hem ykrar edilen energetika ýurtlar...

«Gündogar-Günbatar» magistral gaz geçirijisinde elektrohimgorag boýunça işler geçirilýär

«Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisinde 300 kilometrden gowrak elektrik geçiriji liniýalar kebşirlenildi. Bu işlerden soňra gaz geçirijiniň bütin dowamynda 40 sany elektrohimgorag katod beketleri oturdylar. Katod goragy ýerasty metal gurluşlary poslama garşy elektrohimiki gorag usullarynyň giň ýaýranlarynyň biridir. Munuň üçin baş potratçy —«Türkmennebitgazgurluşyk» DK-nyň hünärmenleri turba geçirijiniň belli bir bölegini barlag-ölçeg kolonkalarynyň otrisatel polýuslaryna birikdirerler, katod bekediniň položitel...

Türkmen-german işewürler maslahaty hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Berlinde Türkmen-german işewürler maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşyjylar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga täze çemeleşmeleri ylalaşdylar, söwda-ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň has bähbitli ugurlaryny kesgitlediler. Duşuşyga Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we möhüm pudaklarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. German tarapyndan duşuşyga Federal ykdysadyýet we energetika  ministrliginiň, Germaniýanyň ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň,...

Lebap welaýatynyň Kerkiçi şäherçesinde täze AÝGS gurulýar

Lebap welaýatynyň Beýik Türkmenbaşy etrabynyň Kerkiçi şäherçesinde täze awtomobil ýangyç guýujy stansiýasynyň gurluşygy alnyp barylýar. Awtomobil söýüjiler üçin möhüm ähmiýetli bu desgany «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygynda duran gurluşyk-gurnama müdirliginiň Lebap welaýat bölüminiň hünärmenleri gurýarlar. Awtomobilleri ýeterlik ýangyç, çalgy ýaglary hem-de tehniki hyzmat bilen üpjün etmek sebitiň ulag infrastrukturasyny ösdürmegiň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Şeýlelikde, täze stansiýa...

Gurbanguly Berdimuhamedow we Angela Merkel türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

29-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-e iş saparynyň çäklerinde Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkel bilen gepleşikler geçirdi, şeýle hem «Cifal Group», «ILF Consulting Engineers», «Deutsche Bank AG», Cargolux kompaniýalarynyň we Germaniýanyň ykdysadyýet we energetika federal ministrliginiň ýolbaşçylaryny kabul etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow we Federal Kansler Angela Merkel taraplaryň däp bolan gatnaşyklary häzirki döwrüň talabyna laýyk...

«Cifal Group» we «ILF Consulting Engineers» kompaniýalary Türkmenistanda täze maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma birdirýär

30-njy awgust. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa iş saparynyň çäklerinde «Cifal Group» kompaniýasynyň prezidenti we baş direktory Žil Remi hem-de «ILF Consulting Engineers» halkara inžinering kompaniýasynyň esaslandyryjysy Adolf Faýslmaýer bilen Türkmenistandaky bilelikdäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy habar berýär. Duşuşykda bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň alyp barýan «Açyk...

Türkmenistan we Germaniýa türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň meseleleriniň çözgüdini tapyp biler — Angela Merkel

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa iş saparynyň çäklerinde köpsanly meseleleriň arasynda türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň mümkinçiliklerine hem deglip geçildi. Bu barada bilelikdäki metbugat maslahatynda GFR-iň Federal Kansleri Angela Merkel beýan etdi. Türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň mümkinçilikleri hakynda “Reuters” halkara habarlar agentliginiň wekiliniň sowalyna jogap bermek bilen  hanym Angela Merkel taraplaryň bu meseläni ara alyp maslahatlaşandygyny we...

Täze zawod üçin tebigy gaz

«Gündogar-Günbatar» magistral gaz geçirijisiniň 304-nji kilometrinde Owadandepede gurulýan Aziýa sebitinde tebigy gazdan benzin öndürýän iri zawod üçin turbalary çekmek işi başlandy. Sowma gaz geçirijisiniň uzynlygy ýedi kilometre deň bolup, ony «Türkmengazakdyryş» Birleşiginiň «Türkmengazinženerçilik we gurluşyk» müdirliginiň hünärmenleri gurýarlar. Bu iki kärhana hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň pudaklaýyn düzümleri bolup durýar. Buýrujysy «Türkmengaz» döwlet konserni bolup çykyş edýän tebigy...

Gyş möwsümine taýýarlyk

Häzirki wagtda Türkmenistanyň ähli ilatly nokatlarynda güýz-gyşky ýyladyş möwsümine taýýarlyk görmek boýunça işler dowam edýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň işgärleri ilaty gaz bilen üznüksiz hem-de howpsuz üpjün temek boýunça, şeýle hem degişli düzümleri ýyladyş möwsümine taýýarlamak boýunça işleri ýokary depginde alyp barýarlar. — Ýurdumyzyň çäginde durmuş we halk hojalyk ähmiýeti bolan dürli basyşly gaz geçirijileri...

2014