Täzelikler

Daşarky meselelere garamazdan, Türkmenistanyň ykdysadyýeti ösmegini dowam edýär – Gurbanguly Berdimuhamedow

Häzirki döwürde bütin dünýä hiç bir ýurduň özbaşdak çözüp bilmejek örän çylşyrymly meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar, diýip Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2019-njy ýylyň birinji çärýeginiň netijeleriniň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde belledi. — Türkmenistanyň öňe sürýän halkara başlangyçlary, olaryň amala aşyrylmagy köp ýurtlaryň bilelikde hereket etmegine we şol hereketleriň utgaşdyrylmagyna ýardam berýär – diýip...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň öňünde möhüm wezipeleri goýdy

12-nji aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2019-njy ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri jemlenildi, şeýle hem milli ykdysadyýetimizi, şol sanda nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow «2030-njy ýyla çenli döwür üçin Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň barşy hem-de ýangyç-energetika toplumynda hasabat...

Russiýa ekologiýa meselelerini I Hazar ykdysady forumynyň gün tertibine goşmagy teklip etdi

Russiýa ekologiýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy Raşid Ismailow 12-nji awgustda geçiriljek I Hazar ykdysady forumynda «Hazaryň ýaşyl standartyny» ulanmagyň mehanizmini döretmek başlangyjyny ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. «Hazaryň ýaşyl standarty» taslamasy Hazar deňziniň dürli ekologiýa betbagtçylyklaryndan goramaklyga gönükdirilendir. Ol deňiz gurşawyndaky senagat kärhanalarynyň ýaramaz täsirlerini peseltjek tebigy serişdeleri goraýan we energiýa netijeli tehnologiýalary ornaşdyrmagy, ekologiýa taýdan arassa materiallary...

HPG Türkmenistanyň ýokary jemi içerki önümiň ösüş depgininiň Merkezi Aziýada iň ýokary bolmagyny çaklaýar

Halkara pul gaznasy 2019-njy ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,3 göterim, 2020-nji ýylda – 6,0 göterim möçberde ýokarlanmagyny çaklady. Munuň özi Merkezi Aziýa sebiti boýunça goňşy döwletleriň hatarynda iň ýokary, dünýä derejesinde bolsa ýokary görkezijileriň biri bolup durýar. Şeýle çaklama HPG tarapyndan neşir edilen «World Economic Outlook-daky» dünýä ykdysadyýetiniň apreldäki synynda berilýär. HPG-niň bilermenleriniň...

«Petronas» kompaniýasy ýene-de Malaýziýa okuwa çagyrýar

«Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» malaýzaiýa kompaniýasy «Petronas» Tehnologiýa uniwersitetinde (Perak ştaty, Malaýziýa) 2020-nji okuw ýyly üçin ugurlaryň birnäçesi boýunça dalaşgärleri kabul edýär. Ugurlaryň içinde maşyngurluşygynyň tehnologiýasy, himiýa maşyngurluşygy, nebitçykarmaklygyň tehnologiýasy, elektrika we elektronika, geologiýa we geofizika, maglumat kompýuter tehnologiýalary, işewür maglumatlaşdyryş ulgamy bar. Malaýziýa kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen bölegindäki uglewosorod serişdelerini özleşdirmekde Türkmenistanyň öňden gelýän...

Türkmenistan we Gazagystan serhetara hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

Gazagystanyň Senatynyň ýolbaşçysy Darigi Nazarbaýewanyň Türkmenistanyň ilçisi Toýly Kömekow bilen Nur-Soltan şäherinde geçirilen duşuşykda serhetara hyzmatdaşlykda özara gatnaşyklaryň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip «Kazinform» habarlar agentligi Parlamentiň ýokary palatasynyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär. Senatyň ýolbaşçysy türkmen Mangistausk welaýatynyň türkmen tarapyna garamaga berlen 13 ugur boýunça tekliplerine ünsi çekdi. Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan awtomobil ýolunyň we Garabogaz aýlagynyň üstünden...

Gökdepe etrabynda Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň düýbi tutuldy

10-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler. Täze şäheriň guruljak ýeriniň ekologiýa, seýsmologiýa taýdan ylmy esasda düýpli öwrenildi. Täze şäher welaýatyň ähli ilaty üçin amatly bolar. Bu ýere ýollar çekilip, ähli etraplardan we obalardan dürli ulaglar gatnar. Täze şäher 70...

Ženewada Birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirildi

2019-njy ýylyň 8-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewa bölüminiň binasynda Türkmenistanyň Ženewadaky Hemişelik wekilhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumy boýunça birifing geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. BMG-niň Ženewa bölüminiň binasynyň Türkmen otagynda geçirilen brifinge Eýran Yslam Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň Ilçileri, Hemişelik wekilleri, şeýle hem beýleki ýurtlaryň...

Russiýa bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary

Russiýa we Türkmenistan üç ýyllyk arakesmeden soňra türkmen gazyny RF-e ibermek meselesine dolanyp gelýärler. Görnetin pudaklaýyn özara bähbitli çözgütler bilen bir hatarda bu çözgüt Türkmenistanyň GDA-daky syýasy-ykdysady ornuny berkidişi ýaly, Russiýanyň hem Merkezi Aziýa sebitindäki ornuny berkidýär. Bu barada «Ritm Ýewrazii» internet neşirinde ýerleşdirilen «Diňe bitewi gaz bilen däl... Russiýa bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary»...

Žurnalyň täze sany çapdan çykdy

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik we ylmy-publisistik žurnalyň 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyndaky ilkinji sany çapdan çykdy.   Žurnalyň täze sany «Nebitgaz pudagy: taryhy pursatlar» diýen habarlar toplumy bilen açylýar, olarda  üstümizdäki ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda bolup geçen möhüm wakalar barada habar berilýär. Şeýle wakalaryň hatarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň...

Türkmenistan Hazar ykdysady forumyna taýýarlanýar

2019-njy ýylyň  12-nji awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda  birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Bu Forumy geçirmek barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjyny Hazarýaka döwletleriň hemmesi goldadylar.   Hazar sebitiniň ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durup, ol oňyn bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanandyr.  Biziň ýurdumyz bu...

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti 16-18-nji aprelde döwlet sapary bilen Türkmenistana geler

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň Türkmenistana döwlet sapary 16-18-nji aprelde bolar. Bu barada Günorta Koreýa habar beriş serişdeleri döwlet Baştutanynyň administrasiýasyna salgylanyp habar berýär, diýip ORIENT belleýär. Saparyň çäklerinde ýokary derejeli myhman Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen gepleşikleri geçirer. Onuň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri maslahatlaşylar. Ýakynda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana sapary barada ýurdumyzyň hökümet mejlisinde habar berlipdi....

«ÇTPZ» Türkmenistanda TOPH gaz geçirijisi üçin 150 müň tonnadan gowrak turba getirer

«Çelýabinskiniň turbaprokat zawody» topary (ÇTPZ) Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň liniýa bölegini gurmak üçin «Türkmengaz» döwlet konsernine 150 müň tonnadan gowrak uly diametrli turbalary getirmek boýunça şertnama baglanyşdy, diýip ÇTPZ-niň metbugat gullugy habar berýär. Şertnamanyň şertlerine laýyklykda, TOPH gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki 200 kilometrden gowrak bölegi «ÇTPZ» toparynyň turbalaryndan geçiriler. 1420...

Tebigy gazdan benzin öndürýän zawody işe girizmäge taýýarlyk görülýär

Ahal welaýatynyň Owadandepe obasynyň ýanynda ýerleşýän tebigy gazdan ýangyç öndürýän zawodyň gurluşyk işleri 96 göterim, goýberiş-sazlaýyş işleri bolsa 64 göterimden gowrak ýerine ýetirilendi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde habar berdi. Hasabatda zawodyň suw arassalaýjy we sowadyjy, lagym suwlaryny arassalaýan, bug gazanlarynda, gysylan howany öndürýän, howa bölüji desgalarynda synag...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 57-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýeden, Gazagystandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidroarassalanan dizel ýangyjyny, nebit koksuny satyn aldylar. Şweýsariýadan we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuum gazoýly hem-de «Türkmengaz» döwlet konserninden suwuklandyrylan...

2014