Täzelikler

Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň energetika ministrleri Stambulda energetika meselelerini maslahatlaşar

Ankara, Baku we Aşgabat Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň energetika ministrleri — Fatyh Dönmeziň, Perwiz Şahbazowyň we Çarymyrat Pürçekowyň bilelikdäki duşuşygynda energetika meseleleri maslahatlaşylar. Ministrlikde bellenilişi ýaly, energetika ministrleriniň üçtaraplaýyn duşuşygy 19-njy aprelde Stambulda geçiriler. Üç döwletiň ministrleriniň duşuşygynyň çäklerinde bilelikdäki energetika taslamalary, şol sanda bu ugurda mundan beýläk hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşylar Как отметили в министерстве, трёхсторонняя...

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Gyýanlydaky polimer zawodynyň önümleri bilen tanyşdy

«LG International Gorp» we «Hyundai Engineering» (Koreýa) koreý kompaniýalary tarapyndan gurlan Gyýanly gazhimiýa toplumyna baryp görmegi çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In polimer zawodyň öndürýän önümleriniň toplumy, şeýle hem ýurdumyzyň kärhanalarynda olardan öndürilen taýýar önümler bilen tanyşdylar. Polipropilene we polietilene bolan isleg dünýä derejesinde ýokarlanýar, bu olaryň özboluşly aýratynlyklary bilen...

Mun Çže In: Biz ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi, hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemegi ylalaşdyk

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In türkmen topragynda mähirli kabul edilendigi üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bilelikdäki sapary üçin hoşallyk sözlerini aýtdy. — Bu kärhananyň işe girizilmegi iki ýurduň ykdysady hyzmatdaşlygynda täze tapgyr açdy. 47 aýlap çylşyrymly howa şertlerinde futbol meýdançasyndan 70 esse uly meýdanda ýokary tehnologik toplumy gurup, iri...

Gurbanguly Berdimuhamedow: Biz türkmen bazarynda koreý işewürliginiň wekillerini garşylamaga şatdyrys

Biz geljegi uly türkmen bazarynda Koreýanyň işewürler toparlarynyň wekillerini garşylamaga şatdyrys, iň öňdebaryjy tehnologiýalary, ekologiýa talaplaryny hasaba almak bilen ornaşdyrmak arkaly desgalary bina edýän iri kompaniýalar ýokary derejeli işgärleri taýýarlaýarlar hem-de biz olar bilen netijeli, ygtybarly we uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýäris diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar bilen sebitindäki örän iri...

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri Gyýanlydaky Polimer zawodyna baryp gördüler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bardylar. Bu zawod Ýaponiýadan, Koreýa Respublikasyndan, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Belgiýadan, Germaniýadan, Daniýadan we Ýewropanyň beýleki ýurtlaryndan satyn alnan enjamlar bilen üpjün edilendir. Onuň düzüminde esasy dört tehnologiýa ulgamy:...

Koreý kompaniýalary Türkmenistan tarapyndan ýangyç-energetika toplumynda öňe sürülýän taslamalara işjeň gatnaşar — Mun Çže In

17-nji aprelde Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen gepleşikler tamamlanandan soňra, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen eden çykyşynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etmäge we ýangyç-energetika toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meýilleri barada belledi. Netijeli hyzmatdaşlygy has-da depginli ösdürmek boýunça gazanylan ylalaşyk barada habar berip hem-de Gyýanlyda geçen ýyl iri gazhimiýa...

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy ikitaraplaýyn resminamalara gol çekdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler tamamlanandan soňra, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Hususan-da, Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Mun Çže In Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekdiler. Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda: Diplomatik, resmi we gulluk pasportlaryň eýeleri üçin wiza talaplaryny ýatyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Koreýa Respublikasynyň Hökümetiniň...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda bilelikdäki energetika taslamalaryny durmuşa geçirmekligiň mümkinçiliklerine garamagy teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda geçirilen gepleşiklerde ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. — Türkmenistan baý tebigy serişdeleri, ösýän senagat-ulag düzümi hem-de oba hojalyk toplumy bar, Koreýa Respublikasy bolsa, döwrebap tehnologiýalara we önümçilige eýe bolup durýar. Biziň ýurdumyz senagatlaşdyrmaga tarap ugur almak bilen, öňdebaryjy we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalara...

Türkmenistan Koreýa Respublikasyny ygtybarly işewür hyzmatdaş hasaplaýar — Gurbanguly Berdimuhamedow

Şu gün «Oguzhan» köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda ilki ikiçäk görnüşde, soňra giňişleýin düzümde — iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda gepleşikler geçirildi. Bellenilişi ýaly, bu Mun Çže In Türkmenistana Koreýa Respublikasynyň baştutany hökmünde ilkinji sapary bolup durýar, munuň özi şu günki...

Gazagystan «Hazar bäşligi» döwletleri bilen bilelikdäki gatnaşyklary durmuşa geçirmäge umyt edýär

Gazagystanyň DIM-i Russiýa bilen Eýranyň 2019-njy ýylyň ahyryna çenli Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany tassyklamagyna umyt edýär. Bu barada sişenbe güni Gazagystanyň daşary işler ministri Beýbut Atamkulow Nur-Soltan şäherinde Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýokary derejedäki iş toparynyň mejlisinde belledi, diýip TASS habar berýär. «Biziň üstünligimiziň girewi Bäşinji Hazar sammitiniň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklary we döwlet...

Türkmenistan we Fransiýa işewür hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini kesgitlediler

Duşenbe güni Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-fransuz toparynyň üçünji mejlisinde ikitaraplaýyn işewür hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça nobatdaky wezipelere garaldy. Şunuň bilen baglylykda, Fransiýanyň Ýewropa we daşary işler ministrliginiň döwlet sekretary Žan-Batist Lemuanyň baştutanlygyndaky uly wekiliýet Aşgabada geldi. Mejlise iki ýurduň döwlet düzümleriniň birnäçesiniň, şol sanda pudaklaýyn ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary hem-de...

Türkmenistan Russiýa tebigy gaz ibermegini gaýtadan ýola goýdy

Şu gün, 15-nji aprelde gündiz sagat 12-den başlap Russiýa Federasiýasyna türkmen tebigy gazynyň iberilmegi gaýtadan ýola goýuldy. Bu barada «Türkmengaz» döwlet konserni habar berýär. Öň habar berlişi ýaly, gazy ibermekligi gaýtadan dikeltmek barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Gazpromyň» direktorlar geňeşiniň başlygynyň orunbasary Alekseý Milleriň arasynda 27-nji martda geçirilen duşuşykda maslahatlaşylypdy. Ibermeler Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gaz...

Birinji çärýekde Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim boldy

2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlarynyň netijeleri boýunça Türkmenistanda Jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejesinde üpjün edildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde habar berdi. Şeýle hem habar berlişi ýaly, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzy amala...

Pekinde «tegelek stolyň» barşynda birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmagyň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň HHR-ki Ilçihanasynyň binasynda Hytaýyň öňdebaryjy işewürler toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Awazada geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna (HYF) bagyşlanan tegelek stol hem-de Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleriniň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Geçirilen çäräniň barşynda oňa gatnaşan HHR-iň kompaniýalarynyň wekillerine Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlary, biziň ýurdumyzyň halkara işlerine, aýratyn hem sebitleýin we sebitara özara...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini we göni benzini satyn aldylar. Russiýadan, Beýik Britaniýadan we...

2014