Täzelikler

Owganystanyň howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Aşgabatda TOPH we beýleki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdulla Mohibiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana iş saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisiniň hem-de Türkmenistan-Owganystan-Päkistan ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygynyň taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça ara alyp maslahatlaşdylar. Bilermenleriň pikirine...

OPEC+ duşuşygynyň öňüsyrasynda ylalaşygyň möhletini uzaltmak boýunça garaýyşlar bölündi

Gazagystan nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek hakynda OPEC+ ylalaşygynyň möhletini häzirki şertlerde uzaltmagyň tarapynda çykyş edýär. Bu barada 24-nji iýunda Gazagystanyň Energetika ministri K.Bozumbaýew Sankt-Peterburgda geçirilen Dünýäniň nebit geňeşiniň Geljekki liderleriniň 6-njy forumynyň dowamynda belledi, diýip Russiýanyň HBS-leri belleýär. Hususan-da, Bozumbaýewiň delillendirmegine görä, nebitiň bahalarynyň barreli üçin 60-70 dollar bolmagy amatlydyr, nebitiň bahalarynyň mundan beýläkki ýokarlanmagy bolsa, ABŞ-da...

Tatarystana saparyň netijeleri boýunça ýangyç-energetika, nebithimiýa, awtosenagat we bilim ulgamlarynda hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda türkmen wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde nebithimiýa, awtomobil senagaty we ýokary okuw mekdepeleriň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça şertnamalara gol çekildi. Netijede «Türkmennebit» döwlet konserni bilen W.D.Şaşin adyndaky «Tatneft» jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Bu resminama ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi göz öňüne tutýar. Türkmenistanyň himiýa pudagyny...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 87-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Singapurdan, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, polipropileni, nebit koksuny, az kükürtli ýangyç mazudyny, suwuklandyrylan gazy, uçar kerosinini, Şweýsariýadan we beýleki ýurtlardan...

«Türkmennebit» we «Tatneft» nebiti çykarmakda hyzmatdaşlygy giňeltmegi ylalaşdylar

«Türkmennebit» döwlet konserni we «Tatneft» jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi, diýlip rus nebitkompaniýasynyň metbugat gullugynyň habarynda bellenilýär. Resminama Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde 23-nji iýunda gol çekildi. «Gol çekilen resminama kompaniýalaryň arasynda «Türkmennebit» DK-nyň känlerinde «Tatneftiň» netijeli tehnologiýalaryny we başarnyklaryny peýdalanmak ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik berýär. Hyzmatdaşlyk...

ABŞ-nyň täze ilçisi Türkmenistanyň gaz eksportynyň diwersifikasiýasyna ýardam etmegi meýilleşdirýär

Ýakyn wagtda Amerikanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna ýolbaşçylyk etjek ABŞ-nyň täze ilçisi Metýu S.Klimow Türkmenistanyň gazynyň eksport bazarlarynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ählitaraplaýyn ýardam etmegi meýilleşdirýär. Bu barada ORIENT habarlar agentliginiň habar bermegine görä The Diplomat saýtynda Wiktoriýa Klement analitik materialynda belleýär. Klimow Senatda eden çykyşynda Türkmenistanyň gazynyň eksport bazarlarynyň Hazar deňziniň şeýle hem Günorta Aziýanyň üsti bilen diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ählitaraplaýyn...

Türkmenistanyň Prezidenti Owadandepedäki zawodyň açylyş dabarasyny ýokary derejede gurnamagy tabşyrdy

Ahal welaýatynyň çäginde gurlan tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürmek boýunça dünýäde ilkinji zawodyň işe giriziljek güni golaýlaýar. Öň habar berlişi ýaly, zawodyň dabaraly ýagdaýda işe girizilmegi 28-nji iýunda meýilleşdirilýär. Penşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Aşgabat şäheriniň häkimliginde iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda...

Gurbanguly Berdimuhamedow «Hazar innowasion tehnologiýalar» we «Türkmen sährasy – 2019» halkara sergileriniň meýdançalaryny synlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň dowamynda «Awazada» geçiriljek Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçiriljek  «Hazar innowasion tehnologiýalar» we «Türkmen sährasy – 2019» halkara sergileriniň pawilýonlary bilen tanyşdy. Bellenilişi ýaly, Hazaryň innowasion tehnologiýalar sergisinde Türkmenistanyň sergi bölümi 880 inedördül metr meýdanda ýerleşer, daşary ýurt kompaniýalary üçin jemi 1332 inedördül metr bölünip berildi. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly,...

Gyrgyzystanyň işewür toparlary Hazar ykdysady forumynyň möhüm ähmiýetini belläp geçdiler

Birinji Hazar ykdysady forumy: türkmen-gyrgyz işewürlik gatnaşyklaryny ösdürmek üçin meýdança. Şu at bilen 19-njy iýunynda Gyrgyz Respublikasynyň Senagat, energetika we ýerasty baýlyklardan peýdalanmak baradaky Döwlet komitetinde Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky ilçihanasy Gyrgyz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde şu ýylyň awgust aýynyň 12-sine “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp geçirilen tegelek stol...

Türkmenistanyň Prezidenti birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde şu ýylyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görlüşiniň barşy bilen tanyşdy. Foruma görülýän taýýarlyk işleri dogrusynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunda Mejlisiň Başlygynyň, wise-premýerleriň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň, Balkan welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda geçiren iş maslahatynda...

Fitch: 2019-njy ýylda nebitiň bahasy 65 dollara deň bolar

«Fitch» analitik neşiriniň nebitiň we gazyň bahalary boýunça täzelenen çaklamasynda bellenilişine görä, OPEC+ döwletleri üýtgeşmeler girizip, nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek hakyndaky ylalaşygyň möhletini 2019-njy ýylyň ahyryna çenli uzaldarlar, diýip Trend TASS agentligine salgylanyp habar berýär. «Biziň pikirimizçe, OPEC+ ylalaşygy azyndan şu ýylyň ahyryna çenli uzaldylar. Ýöne onuň düzgünlerine üýtgeşmeler giriziler. Netijede, biz bazaryň, umuman alanyňda, deňagramly ýagdaýda...

Türkmenistan dizel ýangyjynyň daşary bazarlara iberilmegini düýpli artdyryp biler — Turkmen Petroleum

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň treýding düzümi bolan «Turkmen Petroleum» kompaniýasy 2019-njy ýylda dizel ýangyjynyň ukrain bazaryna iberilmeginiň 40 göterim artyp, 250-260 müň tonna ýetmegine garaşýar. Bu barada Odessada geçirilýän «Black Sea Petroleum Trading 2019» forumynda kompaniýanyň operasion menejeri Çaryguly Ýuwşanow belledi, diýip ORIENT enkorr saýtyna salgylanyp habar berýär. Forumyň tematikasy nebit önümleriniň deňiz arkaly...

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda TOPH gaz geçirijisiniň we beýleki taslamalaryň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdy

16-17-nji iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R. Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti iş sapary bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde boldy, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Saparyň dowamynda türkmen wekiliýeti bilen Owganystanyň Prezidentiniň infrastrukturalar boýunça geňeşçisi, Maliýe ministriniň wezipesini ýerine ýetirijisi, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-owgan toparynyň owgan böleginiň...

TÜRKMEN POLIMERLERINE ISLEG ARTÝAR

Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna uly möçberde polietilen ugradýan döwletleriň birine öwrüldi. Gyýanlydaky täze gazhimiýa toplumynyň önümleri ilkinji gezek geçen ýylyň güýzünde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen satuwa çykaryldy hem-de Russiýanyň işewür toparlarynyň wekillerinde uly gyzyklanma döretdi. Bilermenleriň pikirine görä, hut şu ýagdaý — Merkezi Aziýada täze polimer öndürijiniň peýda bolmagy Russiýa Federasiýasynda pes basyşly polietileniň importynyň...

Gyýanlynyň polipropileni «spanbond» materialynyň önümçiligi üçin çig mal bolar

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda «spanleýs» dokma däl materialynyň önümçiligini ýol goýmak meýilleşdirilýär, geljekde bolsa, «spanbond» tehnologiýasy boýunça sintetiki materiallary öndürmek maksat edinilýär. Häzirki wagtda Spunlace tehnologiýasy boýunça materiallary öndürmek boýunça kärhanany gurmak üçin potratçyny saýlamak boýunça bäsleşik geçirilýär, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. «Spanbond» materialyny öndürmek üçin çig mal hökmünde Gyýanlydaky...

2014