Täzelikler

Özbegistan we Türkmenistan söwda-ykdysady gatnaşyklaryny diwersifikasiýalaşdyrmak isleýär

Söwda-ykdysady gatnaşyklaryny diwersifikasiýalaşdyrmak meseleleri Daşkentde geçirilen Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara iş toparynyň nobatdaky mejlisinde seredilip geçildi, diýlip Interfaks Özbegistanyň hökümetiniň habarlar gullugyna salgylanyp habar berýär. «Iş toparynyň mejlisinde Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky barha ýokary depginlere eýe bolýan haryt dolanyşygyny mundan beýläk hem artdyrmak, söwda-ykdysady gatnaşyklary diwersifikasiýalaşdyrmak, eksport-import nomenklaturalaryny giňeltmek meseleleri ara...

HBS: OPEK döwletleri Alžirde geçen duşuşygyň dowamynda nebit çykarylyşyny çäklendirmegi ylalaşdylar

Reuters-iň çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä, OPEK nebitiň çykarylyşyny bir günde 32,5 mln barrele çenli azaltmak kararyna geldi. Bu görkeziji awgustdakydan 2,7 göterim azdyr (bir günde 33,4 mln barrel). Şeýle hem, her ýurt üçin nebit çykarmaklygyň derejesiniň noýabrda geçjek resmi duşuşykda kesgitlenilmegine garaşylýar. Petromatrix-iň analitigi Olwýe Jeýkobyň bellemegine görä, häzir bazarlar duşuşygyň nebitiň bahasyna nähili täsir...

BMG Aşgabatda halkara söwdanyň statistikasy boýunça sebit maslahatyny geçirýär

27-29-njy sentýabrda paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda harytlaryň we hyzmatlaryň halkara söwdasy boýunça statistika maglumatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sebit maslahaty geçirildi. Maslahat Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika bölümi, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti we BMG-niň Ösüş maksatnamasy tarapyndan guraldy. Maslahatyň işine BMG-niň Statistika bölüminiň, Eýranyň, Hytaýyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň wekilleri, Gazagystanyň  hem-de Hindistanyň ykdysadyýet we  söwda döwlet edaralarynyň hünärmenleri...

Dünýäniň öňdebaryjy nebit öndürijileri Alžirde OPEK-iň forumynda ylalaşyk gazanmak isleýärler

26-28-nji sentýabrda Alžirde Halkara energetika forumy geçirildi. Bu çäräniň çäklerinde OPEK guramasyna girýän döwletleriň resmi däl duşuşygy meýilleşdirildi. Şol duşuşykda nebiti çykarmagyň derejesini peseltmek babatdaky gepleşikleri gaýtadan dikeltmeklige garaşylýar. Şunuň bilen bir hatarda bilermenleriň aglabasy nebiti çykarmagyň derejesini çäklendirmek boýunça ylalaşyklaryň OPEK-iň çäklerinde gazanylyp bilinjekdigine şübhelenýärler. Galyberse-de, Eýran bilen Saud Arabystanynyň garaýyşlary bu ýerde esasy hökmünde...

Üstünlik – yhlasly zähmetiň netijesi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligi öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirýärler. Şu ýylyň başyndan bäri 32 million manatlyk hyzmat gurnaldy, 8 aý üçin meýilnama 122,7 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem sütünleri sementlemek boýunça işler üstünlikli ýerine ýetirildi. Bu ýerde 22 göterim derejeli ösüş meýilnamalaşdyrylan sepgitden has artyk boldy. «Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň...

Uzynada guýusynda 4500 metr çuňluga ýetildi

Türkmenistanyň günorta-gündogarynda ýerleşýän möhüm ähmiýetli Uzyndada meýdanynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň Körpeje barlag-buraw müdirliginiň işgärleri täze uglewodorod ýataklaryny tapmak maksady bilen ýurduň taryhynda ilkinji aşa çuňlukdaky guýyny burawlamagy dowam edýärler. Guýynyň taslama çuňlugy 7150 metre barabardyr. Şeýle jogapkärli iş «Gaýrat» medalynyň eýesi, tejribeli burawçy Annatuwak Saparowyň ýolbaşçylygyndaky topara tabşyryldy. Häzirki wagtda burawçylar 4500 metr çuňluga ýetdiler. Bu çuňluga...

Daşkentde türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylýar

26-27-nji sentýabrda Daşkentde geçirilen Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara iş toparynyň nobatdaky mejlisinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Işewür gepleşikleriň gün tertibine söwda-ykdysady gatnaşyklaryň dürli ugurlary, ulag-üstaşyr ulgamynda, energetikada, oba we suw hojalyk ulgamlarynda, maşyngurluşykda, himiýa senagatynda hyzmatdaşlyk meseleleri girizildi. 23-nji sentýabrda geçirilen Ministrler kabinetiniň mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi...

Türkmenistan howa barada Pariž ylalaşygyna gol çekdi

Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň umumysyýasy gepleşikleriniň «meýdançasynda» wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow howanyň üýtgemegi barada Pariž ylalaşygyna gol çekdi, diýlip BMG-niň habarlar merkezinde habar berilýär. Bellenilişi ýaly, Pariž ylalaşygy howanyň üýtgemegi baradaky BMG-niň Çarçuwaly Konwensiýasyna agza-gatnaşyjy ýurtlaryň 21-nji mejlisinde kabul edildi. Bu ylalaşyk az uglerodly we ekologiýa taýdan durnukly geljegi üpjün etmäge gönükdirilendir. Onda...

Söwda dolanyşygyny artdyrmakda Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlary kesgitlenildi

Häzirki wagtda Türkmenistanyň esasy daşarky söwda hyzmatdaşlary hökmünde Hytaý, Türkiýe we Eýran çykyş edýär, diýip Trend agentligi «Нейтральный Туркменистан» gazetine salgylanyp ýazýar. 2012-2015-nji ýylda Hytaý bilen daşary söwda dolanyşygy 7-den 9,5 mlrd amerikan dollaryna çenli barabar boldy. Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasyny tebigy gaz düzýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Hytaý bilen söwda dolanyşynda arassa girdejisi amatly durnukly...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, uçar kerosinini, binýatlyk ýagy satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa, Beýik Britaniýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Şweýsariýa, Türkiýe, Azerbaýjan, Ukraina ýaly ýurtlardan gelen...

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň DIM-leriniň ýolbaşçylary Nýu-Ýorkda gepleşikleri geçirdiler

Energetika, ulag we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin oňaýly şertleri döretmek meseleleri Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysy Elmar Mamedýarow bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda geçirilen gepleşikleriň özenini düzdi, diýip Trend habarlar agentligi Azerbaýjanyň DIM-ne salgylanyp habar berýär. Duşuşyk Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisine gatnaşmaklygyň çäklerinde bolup geçdi. Bellenilişi ýaly, duşuşygyň...

Türkmen wekiliýeti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisine gatnaşmak üçin Nýu-Ýork şäherine geldi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisine gatnaşmak üçin Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen gelen türkmen wekiliýeti Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň ileri tutulýan garaýyşlaryny beýan eder, diýlip Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär. Olaryň hatarynda ählumumy parahatçylygy hem-de howpsuzlygy saklamak we pugtalandurmak, durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk, ulag ulgamynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we...

Türkmenistan günbatar ugra gaz ibermek üçin infrastrukturasyny taýýarlaýar

Türkmenistanyň Mary welaýatynda gazkompressor bekediniň (GKB) gurluşygyna başlandy, diýlip Azerbaýjanyň Trend habarlar agentliginiň penşenbede ýaýradan habarynda aýdylýar. Şeýle hem bu GKB-niň 2015-nji ýylda ulanyşa girizilen we günbatar ugurda hem eksport harytlaryny ibermäge mümkinçiligi bolan içerki «Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisi üçin gurulýandygy barada bellenilýär. Magistralyň bütin dowamynda GKB-leriň ýedisi gurlar: beketler üçin esasy enjamlary Dresser-Rand S.A. kompaniýasy getirer. «Türkmengaz»...

AÖB Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň diwersifikasiýalalaşdyrylmagyny goldaýar – Takehiko Nakao

Aziýanyň ösüş bankynyň (AÖB) prezidenti Takehiko Nakao Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bolan duşuşygynda hökümetiň ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça tagallalaryny goldaýandygyny beýan etdi, diýlip AÖB-niň pres-relizinde aýdylýar. AÖB-niň pikirine görä, Aşgabadyň bu syýasaty ýurduň uglewodorod toplumyny baglylygyny azaltmaga we ilatyň barha artýan zähmete ukyp bölegini iş bilen üpjün etmäge ýardam eder. Şeýle hem ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmagy goldamak boýunça AÖB...

Türkmenistanda Tatarystan bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Aşgabatda hökümetara derejesinde Tatarystanyň Prezidenti (RF) Rustam Minnihanowyň Türkmenistana boljak iş saparynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, diýlip türkmen daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Bellenilişi ýaly, duşuşyk Aşgabada iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň söwda we senagat ministriniň birinji orunbasary jenap Ruslan Kabirow bilen geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky ikitaraplaýyn...

2014