Täzelikler

Türkmenistan we Hytaý energetika, ulag we ýokary tehnologiýalar ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen Daşkentde geçiriljek ŞHG-niň Sammitiniň çäklerinde energetika, ulag, ýokary tehnologiýalar ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek boýunça ýörite maksatnamany taýýarlamagy teklip etdi. Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, bu günki gün Hytaý Türkmenistanyň daşary söwdasynyň umumy möçberinde ilkinji orny eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, gaz pudagynda hyzmatdaşlyk energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň...

Türkmenistanyň we Owganystanyň Liderleri TOPH taslamasynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilişini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen Daşkentde geçiren duşuşygynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň meselelerine aýratyn üns berdiler. Iki dostlukly döwletiň Liderleriniň duşuşygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde bolup geçdi. Prezident Gurbanguly...

Aşgabat we Seul nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

21-nji iýunynda Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde Türkmenistanyň gaz ulgamyndaky taslamalara we maýa goýum mümkinçiliklerine bagyşlanan işewürler maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda habar berlişi ýaly, maslahatyň işine koreý tarapyndan Daşary işler ministrliginiň, Söwda, senagat we energetika ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň, Gurluşykçylar Assosiýasiýasynyň, Koreýanyň daşary ykdysady iş bankynyň we Koreýanyň söwda ätiýaçlandyryş korporasiýasynyň wekilleri, şeýle hem...

Nebitçileriň yhlasly zähmeti

Şu ýylyň başyndan bäri «Türkmennebit» Döwlet konserniniň «Nebitdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň hünärmenleri «gara altynyň» 414 müň tonnasyny çykardylar we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde önümçilik görkezijilerini 5,2 göterim artdyrdylar. Şeýle görkezijileriň gazanylmagynda şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda burawlanyp, senagat önümçiligine girizilen 9 sany ulanyş guýusynyň ähmiýeti diýseň uludyr. Müdirligiň işgärleriniň ýokary depginli zähmetiniň netijesinde Barsagelmez we...

Alymlaryň teklipleri gaz gorlarynyň artmagyny üpjün etdi

«Türkmengaz» Döwlet konserniniň garamagynda ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň alymlary Ýolguýy we Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy gaz känleriniň täze geologiki modelini gurnadylar. Munuň üçin soňky barlag we ulanyş guýularynyň buraw materiallary peýdalanyldy. Ýolguýy käninde gaz gorlaryny kesgitlemek boýunça geçirilen işleriň netijesinde olaryň görkezijileri 30 göterimden gowrak artdyryldy. Institutyň alymlarynyň maslahaty bilen barlag guýularyny burawlamagyň hasabynda käniň çäginiň giňeldilmegi...

Öňdebaryjy tehnologiýalar uglewodorod serişdelerini gözlemekde täze mümkinçilikleri döredýär

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy täze geofiziki tehnikalary, şeýle hem geologiýa-geofiziki maglumatlary işläp taýýarlamak hem-de düşündirmek boýunça iň häzirki zaman maglumat üpjünçiligini ulanmagyň hasabyna geofiziki barlaglaryň hili we maglumat berijiligi ýokarlandyryljak ZD meýdan seýsmiki toplumlarynyň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Korporasiýada habar bermeklerine görä, häzirki wagtda geologlar nebit we gaz meýdançalarynda geologiýa-geofiziki hem-de buraw işlerini amala aşyrýarlar. Şol işleriň netijesinde...

Kuwwatly tehnika ezber ellerde

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazakdyryş» müdirliginiň tejribeli sürüjileri ulaglaryň dürli görnüşlerine ezberlik bilen erk edip, möhüm ýükleri gaz känlerine öz wagtynda hem-de ýokary derejede ýetirýärler. Netijede bolsa, ýurtda tebigy gazy öndürmegi artdyrmak işine mynasyp goşantlaryny goşýarlar. — Biziň müdirligimize degişli gaz känleri biri-birinde uzakda, Garagumyň ulgam-ulgam çägelikleriniň içinde ýerleşýär. Agyr ýükleri daşamak işine kuwwatly ýük awtomobilleri, şeýle...

Mekdep nebitgaz pudagynyň hünärmenlerini taýýarlaýar

Her ýyl «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marynebitgaz» orta hünär okuw mekdebini tamamlaýan ýaş hünärmenleriň ýüzlerçesi ýurduň nebitgaz pudagynyň edaradyr kärhanalaryna ugradylýar. Mekdepde ýaşlaryň saýlap alan hünärlerini ýokary derejede öwretmek üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Okuw döwründe alan nazary bilimlerini ýaş hünärmenler kärhanalarda geçirilýän önümçilik tejribelerinde berkidýärler. Okuw merkeziniň zehinli ýaşlary her ýyl orat hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň...

Gökderede çagalaryň tomusky dynç alşy

Tomus — çagalaryň iň söýgüli pasly. Bu döwür Türkmenistanyň dürli künjeklerinde çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezleri gapylaryny giňden açýar. Şolaryň hatarynda Arçabil etrabynyň Gökdere diýen ýerinde ýerleşýän iň uly merkezleriň biri — «Nesil» çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezi bar. Eýýäm iki hepde bäri paýtagtdan hem-de Ahal welaýatyndan gelen ýüzlerçe çagalar bu ýerde dynç alýarlar. Birbada müňlerçe adamyň dynç...

Türkmenistan we Hytaý nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýärler

Türkmenistan we Hytaý nebitgaz ulgamynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýärler. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministri Sun Tao bilen bolup geçen duşuşykda beýan edildi. Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda bellenilişi ýaly, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň diwersifikasiýasy meseleleri barada aýdyp, taraplar Türkmenistanyň senagat mümkinçiliklerini döwrebaplaşdyrmakda hytaý tejribesini ulanmagyň mümkinçiliklerini ara alyp...

Barsagelmez käninde buraw işleriniň depgini ýokarlanýar

Hajy Altybaýewiň ýolbaşçylygynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň burawçylar brigadasy ýokary önümçilik netijelerini görkezýärler. Burawçylar Barsagelmez käninde № 1291 belgili ulanyş nebit guýusynda buraw işlerini tizleşdirilen depginde alyp baryp, guýyny taslama çuňlugyna çenli bellenilen möhletden 25 gün öň tamamlamagy başardylar. Netijede täze özleşdirilen hem-de ýokary tehniki derejede ulanyşa girizilen girizilen guýudan nebitiň kuwwatly senagat akymy...

«Türkmengeologiýa» DK Türkmenistanda nebitiň gözlegine ýöriteleşer

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň häzirki wagtda geologiýa-derňew işleriniň möhüm ähmiýetli ugurlarynyň biri hem nebit ýataklarynyň gözlegidir. Uzak ýyllar üçin tebigy gazyň ykrar edilen ygtybarly ätiýaçlyk gorlaryny nazara alyp, «Türkmengeologiýa» soňky wagtlar geologiýa derňew işlerini nebit ýataklarynyň gözlegine, aýratyn hem, ýurduň günorta-günbatar böleginde miosen ýataklarynyň we ýurduň merkezi böleginde ýura-mel galyndy ýataklarynyň gözlegine gönükdirdi. Geologlaryň bellemeklerine görä, Türkmenistanyň...

Pirmämmet Ataýew — bäsleşigiň ýaş ýeňijisi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça 2016-njy ýylda geçiren bäsleşiginiň ýeňijileriniň biri-de Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň öwreniji-mugallymy Pirmämmet Ataýew boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary esasynda, bäsleşigiň jemleri boýunça ol birinji orna mynasyp boldy we gymmatbahaly sowgat — HP noutbugy bilen sylaglandy. Halkara nebit we gaz...

Energetikadan başlap, ekologiýa çenli — innowasion tehnologiýalara bagyşlanan Halkara maslahatynda çykyşlaryň temalary

12-13-nji iýunda Türkmenistanyň paýtagtynda innowasion tehnologiýalara bagyşlanyp geçirilen Halkara maslahatynda ykdysadyýetiň dürli ugurlaryny ösdürmegiň meselelerine — energetikadan başlap, ekologiýa çenli degişli ylmy çykyşlar diňlenildi. Ýurdumyzda 12-nji iýunda bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan ýaş alymlaryň forumynda türkmen wekillerinden başga-da, 50-den gowrak ýurtdan ylmy-barlag edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Şol ýurtlaryň hatarynda Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Ýaponiýa, Niderlandlar, Türkiýe, Eýran, Ysraýyl,...

Beýik Britaniýanyň nebitgaz kompaniýalary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýärler

Şu gün Türkmenistanyň nebit we gaz ministrliginde Beýik Britaniýanyň nebitgaz ulgamyna ýöriteleşen öňdebaryjy kompaniýalarynyň wekilýeti bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kärhanalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçilikleri we görnüşleri işewür gepleşikleriň esasy meseleleri boldy. Duşuşyga adybelli britan kompaniýalarynyň, şol sanda «Perkins», «Petrofac», «Seetru», «Mabey Bridge», «Aggreco», «Willis Towers Watson», «Tomson Reuters», «Industrial Power Group», «Tensar»...

2014