Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Amul — Hazar 2018» awtoralli ýaryşynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

10-njy sentýabrda Türkmenabat şäheriniň baş meýdançasynda Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­tiniň gatnaşmagynda «Amul — Ha­zar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan ýöriş geçirildi. Da­ba­ra­ly ýö­ri­şe je­mi 150-den gow­rak sü­rü­ji we ştur­man-kö­mek­çi sü­rü­ji gat­naş­dy, ola­ryň kö­pü­si ga­ry­şyk dü­züm­de – in­ter­na­sio­nal to­par­da çy­kyş eder. Iri möçberli ýaryşy 25 ýurt­dan köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş...

Nebit gymmatlaýar, «Brentiň» bahasy 77,3 dollara ýetdi

Duşenbe güni Aziýa boýunça söwdalaryň barşynda nebitiň ýokary derejeli söwda belgili görnüşleriniň bahasy ýokarlanýar. Olaryň ösmegine dünýä boýunça nebite bolan islegiň ynamly artýan döwründe Eýranyň nebit ibermelerini çäklendirmekligine garaşylmagy sebäp boldy, diýip Interfaks habar berýär. 10-njy sentýabrda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,57 göterim ýokarlanyp, 77,27 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň...

Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüş depgini 6,2 göterim derejede saklanýar

2018-nji ýylyň 8 aýynyň makroykdysady görkezijilere laýyklykda, jemi içerki önüm 6,2 göterim artdy, şol sanda ösüş depgini senagat pudagynda 4,4 göterim ýokarlandy. Bu barada geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi. Hasabat döwründe bölek-satuw haryt dolanyşygy 19,5 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwrüne görä, ortaça aýlyk zähmet haky 9,2 göterim ýokarlandy. Býujetden maliýeleşdirilýän we hojalyk...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň düzüm bölümleriniň işiniň netijeliligini ýola goýmagy talap etdi

Geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine seredildi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän nebitgaz toplumynda şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat...

Türkmenistanda ilkinji bug-gaz elektrik stansiýasy işe girizildi

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde utgaşykly dolanyşykda işleýän ýurdumyzdaky ilkinji bug-gaz elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde Energetika işgärleriniň gününe bagyşlanyp dabaraly çäreler geçirildi. Bu döwrebap elektrik stansiýasynyň umumy kuwwaty 1574 megawatta deň bolup, onda dünýä meşhur «General Electric» amerikan kompaniýasynyň her biriniň kuwwaty 263,25 megawatt bolan gaz...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýanyň we Şweýsariýanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna portlandsement, reňksiz aýna listi, trikotaž önümleri, hojalyk pamygy we pagta-süýümi, buýan köki, kök baldagy ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar:...

Awstriýada Türkmenistanyň Ýewropa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 5–6-njy sentýabry aralygynda Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde geçirilen “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”  atly maýa goýum we hyzmatdaşlyk maslahatynda Türkmenistanyň Ýewropa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy, bu barada Türkmenistanyň DIM-iniň saýtynda habar berilýär. Ýokarda agzalan çäräniň dowamynda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşi babatynda wideo şekiller görkezildi, şeýle hem ykdysadyýet, daşary söwda, ulag, tebigy magdanlary...

Aşgabatda Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň halkara sergisi geçirilýär

Aşgabatda Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da «Türk­me­nis­ta­nyň ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň ösü­şi­niň esa­sy ugur­la­ry» ady bi­len hal­ka­ra ser­gi we mas­la­hat öz işine başlady. Ýö­ri­te­leş­di­ri­len bu fo­ru­my Ener­ge­ti­ka mi­nistr­li­gi bi­len Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy bi­le­lik­de gu­ra­dy­lar. Ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň iş­gär­le­ri­niň hü­när baý­ram­çy­ly­gy­nyň öňü­sy­ra­syn­da her ýyl­da...

Wenadaky Türkmen-awstriýa işewürler forumyna gatnaşyjylar maýa goýum hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşýarlar

5-nji sentýabrda Wenada açylan Türkmen-awstriýa işewürler forumyna Ýewropanyň 125-den gowrak kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň döwlet we hususy edaralaryndan 70-den gowrak wekilinden ybarat uly wekiliýet bilelikdäki işewürler forumyna gatnaşmak üçin Awstriýanyň paýtagtyna  geldi. Onuň esasy maksady – maýa goýum hyzmatdaşlygynyň geljegini maslahatlaşmak we Awstriýadan mümkin bolan hyzmatdaşlary...

Daşary ýurtly sarp edijilere energiýa serişdeleriniň durnukly iberilmegini üpjün etmek — öňde goýan esasy maksatlarymyzyň — Türkmenistanyň Prezidenti

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Aşgabatda açylan «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginler bilen ösdürilmegi netijesinde, halk hojalygynyň ähli pudaklary bilen birlikde energetika senagatynyň döwrebaplaşdyrylmagy üçin hem zerur şertler döredildi – diýlip Gutlagda aýdylýar. «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Milli...

Nebitiň bahalary arzanlaýar

Meksikan aýlagynda «Gordon» harasady bilen bagly nebitiň çykarylyşynyň düýpli pese düşmek howpy aradan aýrylandan soňra onuň dünýä boýunça bahalary çarşenbe güni pese düşýär, diýip Ria Nowosti habar berýär. Moskwa wagty bilen 8:22-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,42 göterim aşaklap, 77,84 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,7 göterim arzanlap, 69,38...

Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtda alnyp barylýan iri taslamalaryň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy

Sişenbe güni Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda Aşgabatda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Döwlet Baştutany dikuçaryň ýanynda paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde bina edilen we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Prezidentiň garamagyna ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň gurluşygy...

«Brent» durnukly - $78,13, «WTI» gymmatlaýar - $70,11

«Brent» söwda belgili nebitiň bahalary 4-nji sentýabrda az-kem aşaklaýar, «WTI-niň» bahalary bolsa «Gordon» tropiki harasadynyň netijesinde ibermeleriň arasynyň kesilmek howpunyň netijesinde gymmatlaýar. Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,03 göterim pese düşüp, 78,13 amerikan dollaryna deň boldy. duşenbe güni şertnamalar 0,66 göterim gymmatlap, 78,15 dollara deň bolupdy. Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI»...

Hytaýyň gazyň importyna bolan zerurlygy saklanyp galar — Global Platts

Hytaýyň nebitgaz korporasiýasyna degişli, Hytaýda nebitgazy öndüriji we distribýutor iň iri kompaniýa bolan PetroChina — tebigy gazyň içerki çykarylyşyny artdyrmaklygy meýilleşdirýär. Muňa garamazdan, önümçiligiň artdyrylmagy şerti bilen hem teklip ekologiýa taýdan arassa gazylyp alynýan baýlyga bolan hakyky islegi kanagatlandyryp bilmez. Ýagny, ýakyn geljekde HHR gazyň we suwuklandyrylan tebigy gazyň importyna bagly bolmagynda galar, diýip S&P...

TOPH gaz magistraly Pakistan bilen Owganystanyň arasyndaky gatnaşyklary gowulandyrmaga ýardam eder

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi sarp ediji ýurtlara diňe bir energetika çökgünligini çözmäge däl, eýsem ikitaraplaýyn gatnaşyklary hem gowulandyrmaga ýardam eder. Bu pikiri Yslamabadyň Strategik meýilnamalaşdyryş institutynyň ylmy barlagçysy Harim Akdas «TOPH turba geçirijisiniň taslamasy: ugur öňe» atly makalasynda belleýär, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Makalanyň awtorynyň belleýşi ýaly, taryhy ösüşinde...

2014