Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝET ulgamynda ileri tutulýan meseleleri kesgitledi

Duşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, şol sanda nebitgaz toplumyny has-da ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri girizildi. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow nebitgaz toplumynyň düzümlerinde işleriň ýagdaýy, Türkmenistan...

Türkmenistan Ýewrokomissiýa bilen türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ibermek mümkinçiliklerini maslahatlaşýar – Prezidentiň geňeşçisi

Türkmenistan Ýewropa bazarlaryna tebigy gaz ibermek mümkinçiliklerini öwrenýär we bu babatda Ýewrokomissiýa bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew Abu-Dabide geçirilýän ADIPEC Halkara nebitgaz maslahatynda belledi, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. — Biz Ýewropa tarap eksport ugruny öwrenýäris, bu mesele boýunça Ýewrokomissiýa we üstaşyr geçiriji beýleki döwletler bilen işjeň...

ÝET-niň 2018-nji ýylyň 10 aýynyň jemleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda 2018-nji ýylyň geçen on aýynda edilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary N.Bäşimow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy D.Hajyýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Ş.Abdrahmanow, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň direktory D.Bäşimow, «Nebitgazhyzmat» ÝPJ-niň  başlygy...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $71,27, «WTI» - $60,77

2018-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 8:49-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,55 göterim ýokarlanyp, 71,27 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,96 göterim gymmatlap, 60,77 amerikan dollaryna barabar boldy. 11-nji noýabrda Abu-Dabide monitoring boýunça OPEC+ ministrler komitetiniň mejlisi geçirildi. Bu geňeş ylalaşyklaryň berjaý edilişine gözegçilik etmek we ony düzetmek...

Türkmenistanyň wekiliýeti Kabulda türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

6–8-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Owganystan Yslam Respublikasynyň Kabul şäherinde iş saparynda boldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

Türkmenistanyň we Türkiýäniň DIM-leriniň ýolbaşçylary Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasyny maslahatlaşdylar

Türkiýe we Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygy bilen bagly meseleleri maslahatlaşdylar. Bu barada geçen hepdede iki günlük sapar bilen Aşgabada gelen Türkiýäniň DIM-iniň ýolbaşçysy Mewlüt Çawuşogly žurnalistlere habar berdi, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysynyň sözlerinä görä, türkmen kärdeşi R.Meredow bilen duşuşyk wagtynda Transanatoliý (TANAP) gaz geçirijisi boýunça halkara bazarlaryna türkmen gazyny ibermek meseleleri...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy bilen türkmen-türk gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdy

Geçen anna güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen türkmen-türk gatnaşyklarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy. Söwda-ykdysady, energetika, ulag-aragatnaşyk we beýleki ulgamlar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lazurit) üstaşyr-ulag geçelgesini döretmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda...

Türkmenistan BAE-de ADIPEC-2018 Halkara nebitgaz forumynda energetika mümkinçiliklerini görkezer

«Türkmengaz» döwlet konserni 12-15-nji noýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide geçiriljek ADIPEC-2018 Halkara nebitgaz sergisine we maslahatyna gatnaşar. Forumyň çäklerinde «TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy, «Türkmengaz» döwlet konserniniň wekili Muhammetmyrat Amanow çykyş eder. Onuň çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika syýasatynyň esasy ugurlary dogrusynda, hususan-da, TOPH gazgeçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi barada maglumat berler. Russiýa...

Hazarüsti gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilmegi «GGG» boýunça Ýewropa iberilýän gazyň möçberini artdyrar — Modern Diplomacy

Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurulmagy «Günorta gaz geçelgesi» (GGG) boýunça Ýewropa tebigy gazyň has köp mukdaryny ibermäge mümkinçilik berer. Bu barada Modern Diplomacy analitik neşirindäki makalada aýdylýar. Azerbaýjanyň Milli ylymlar akademiýasynyň Kawkazy öwreniş institutynyň öňdebaryjy hünärmeni Aliýar Azimow «German-russiýa energetika gatnaşyklary we Günorta Kawkaz» atly makalasynda Ýewropa Bileleşiginiň energetika serişdeleriniň çeşmelerini diwersifikasiýalaşdyrmagynda «Günorta gaz geçelgesi» taslamasynyň aýratyn...

Nebitiň bahalary dürlüçe üýtgeýär: «Brent» - $70,69, «WTI» - $60,52

2018-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-dt «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,06 göterim ýokarlanyp, 70,69 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,25 göterim aşaklap, 60,52 amerikan dollaryna barabar boldy. Dünýä bazarynda çig malyň teklibiniň artyk bolmak howpy bilen bagly howatyrlanmalar «gara altynyň» bahasynyň oktýabr aýynyň başynda soňky dört ýylda...

«Çalyk Holding» Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrik geçiriji ulgama 1,6 mlrd dollar maýa goýýar

Owganystanyň energetika we suw ministri Mohammad Gulem Hulmi we «Çalyk Holding» türk kompaniýasynyň başlygy Ahmet çalyk Kabulda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny (EGU) gurmak boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdiler, diýip ORIENT agentligi habar berýär. Gol çekmek dabarasyna Owganystanyň Prezidenti Aşraf Gani gatnaşdy. Ähtnama laýyklykda, bu EGU-nyň gurluşygyna türk kompaniýasy 1,6 mlrd...

Şanhaýda IMPORT EXPO sergisinde Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleri görkezilýär

Türkmenistan Şanhaý şäheriniň Milli sergi toplumynda ilkinji gezek geçirilýän hytaý halkara import sergisinde özüniň önümlerini hödürledi. Bu çärä wekilleriniň özüniň ösüşini we öndürýän harytlarynyň ýeten derejelerini görkezýän 80-den gowrak döwletiň söwda-maýagoýum pawilýonyna dünýäniň birnäçe ýurtlaryndan döwlet we hökümet baştutanlary gatnaşdylar. Bu çäre Bütindünýä söwda guramasynyň we BMG-niň howandarlygynda geçirilýär. Sergide Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, senagat,...

Seulda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 6-7-nji noýabry aralygynda Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde 11-nji mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetine bu forumda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary baştutanlyk edýär, diýlip Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär. Agzalan forumyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek,  şeýle...

Türkmen-türk hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmagyň meseleleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogly bilen geçiren duşuşygynda türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Myhman duşuşygyň dowamynda Türkiýäniň işewür toparlarynyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Döwlet Baştutany ýokary derejede gazanylan ylalaşyklaryň, kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň, Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň halklaryny birleşdirýän dostlukly...

Nebit ýene-de arzanlaýar: «Brent» - $72, «WTI» - $61,91

2018-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 8:05-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,18 göterim pese düşüp, 72 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,48 göterim aşaklap, 61,91 amerikan dollaryna barabar boldy. Çarşenbe güni maýadarlar API-niň maglumatlaryna üns berdiler. Onda 2-nji noýabrda tamamlanan hepdede ABŞ-nyň harytlyk nebit ätiýaçlyklarynyň 7,8 mln barrel...

2014