Täzelikler

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny we binýatlyk mazudy satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Pakistandan, Owganystandan, Estoniýadan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna ýokary dykyzlykdaky polietileni, reňksiz...

Pak De Ho, «Hyundai Engineering» kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň direktory

— Türkmenistanyň nebitgaz senagatyna bagyşlanan «OGT — 2018» forumy netijeliligi we köptaraplylygy bilen tapawutlandy. Bu ýere ýygnanyşan daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek hakynda pikir alyşdylar. Men «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» maslahatynda çykyş etdim. Men öz çykyşymy Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny diwersifikasiýalaşdyrmaga bagyşladym. Häzirki wagtda ýurdumyzyň nebitgaz pudagy tebigy gazy...

Nebitgaz forumy ýokary derejede gurnalypdyr — «Dragon Oýl»

— Ilkinji nobatda, «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018» forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini bellemek isleýärin — diýip, «Dragon Oil» kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň baş direktory Mohamed Al-Raisi belledi. — Sergi we mejlisler zalynda höküm süren işjeň häsiýetli ýagdaýy görmek örän ýakymly boldy. Öňdebaryjy kompaniýalar nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşmak üçin Aşgabada ýygnanyşdylar. Muny halkara jemgyýetçiliginde ägirt uly...

Hytaý TOPH gaz geçirijisine Pakistanyň üsti bilen goşulmagy meýilleşdirýär

Hytaýyň hökümeti Hytaý — Türkmenistan gaz geçirijisini geçirmek teklibi bilen Pakistanyň hökümetine resmi taýdan ýüz tutdy, diýip ORIENT habarlar agentligi Dawn pakistan neşirine salgylanyp habar berýär. — Pakistanyň territoriýasyndan demirgazyk serhetlerdäki Karakorum dagyndan turba geçiriji çekmek Hytaý üçin has arzan we ýeňil bolar — diýip Inter State Gas Systems (ISGS) döwlet gaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mobin Saulat...

Nebit arzanlaýar: «Brent» - $61,95, «WTI» - $53,27

2018-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:46-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,04 göterim aşaklap, 61,95 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 2,49 göterim arzanlap, 53,27 amerikan dollaryna barabar boldy. Nebit bazary üçin esasy ýaramaz täsir nebit çykarýan döwletleriň dünýä ykdysadyýetiniň ösüşiniň haýallamak mümkinçiliginde döwletleriň sarp edip biljek möçberinde  has...

Türkmenistan we Azerbaýjan ulag we üstaşyr ulgamlarynda hyzmatdaşlygy berkider

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ylham Aliýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Olaryň netijesi boýunça ýigrimi resminama gol çekildi. Şol resminamalaryň aglaba bölegi iki ýurduň ulag-üstaşyr ulgamynda özara gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilendir. Bu bolsa, öz gezeginde ýerli ýangyç-energetika toplumynyň taýýar önümleriniň eksportyny giňeltmäge täze gözýetimleri açýar. Resminamalaryň hatarynda -...

«OGT — 2018» forumy daşary ýurtly maýadarlaryň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga ýokary gyzyklanmasyny görkezdi

20-22-nji noýabrda Aşgabatda “Türkmennebit” döwlet konserniniň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň «Cifal Industrial Services» fransuz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurnan «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018» (OGT – 2018) XXIII Halkara sergi we maslahat geçirildi. Sergi merkezinde dünýäniň 30 döwletinden 50-den gowrak kompaniýa, şeýle hem ýerli ýangyç energetika toplumynyň kärhanalary öz diwarlyklaryny görkezdiler. Türkmen tarapyndan ýangyç-energetika toplumynda ýeten...

«OGT – 2018» Halkara forumy tejribe we pikir alyşmaga uly netijeli meýdança öwrüldi - «Petronas Carigali»

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018» XXIII Halkara forumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyndaky ägirt uly üstünliklerini görkezdi. Bu barada «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd» kompaniýasynyň baş direktory Teh Ýat Hong «Nebit-Gaz» gazetine beren interwýusynda belledi. Ol bu foruma köp mukdarda daşary ýurt kompaniýalaryň gatnaşmagynyň Türkmenistanyň özüni ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görkezendiginiň aýdyň subutnamasydygyny belledi. — Sergide dünýäniň öňdebaryjy...

«OGT – 2018» halkara forumyna gatnaşyjylara Hormat hatlary gowşuryldy

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018» halkara sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde oňa gatnaşyjylara diplomlary dabaraly ýagdaýda gowşurmak çäresi geçirildi. Dabaranyň çäklerinde ýerli we daşary ýurtly kompaniýalara bu foruma gatnaşýandygy üçin, şeýle hem «Sergi ekspozisiýasynyň we mahabat materiallarynyň iň oňat bezegi» at boýunça hormat hatlary gowşuryldy. Şeýlelikde, «Sergi ekspozisiýasynyň we mahabat...

Türkmenistan we Azerbaýjan energiýa serişdeleriniň Ýewropa tarap iberilmegi boýunça gepleşikleri dowam eder — Gurbanguly Berdimuhamedow

Energetika pudagynda Türkmenistan we Azerbaýjan energiýa serişdelerini eksport etmegiň köpugurly ulgamyny döretmek hem-de halkara bazarlaryna bilelikde çykmak boýunça oňat mümkinçilikleri açmagy ylalaşdylar. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ylham Aliýew bilen geçirilen türkmen-azerbaýjan gepleşikleriniň netijesi boýunça žurnalistlere habar berdi. — Türkmenistan we Azerbaýjan dünýäde uglewodorod serişdelerini öndüriji iri döwletler bolmak bilen, energiýa serişdeleriniň iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň ählumumy energetika...

Türkmenistan we Azerbaýjan hyzmatdaşlyk hakynda resminamalaryň toplumyna gol çekdiler

Giňişleýin düzümde türkmen-azerbaýjan gepleşikleri tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Şol resminamalaryň onusy iki ýurduň Hazar deňzinde özara gatnaşyklaryny berkitmeklerine degişlidir. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ylham Aliýew Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Döwletleriň arasynda gol çekilen resminamalaryň içinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ulag babatda hyzmatdaşlyk etmegiň 2019 — 2022-nji ýyllar üçin Maksatnamasy aýratyn...

Ýokary derejedäki türkmen-azerbaýjan gepleşikleri geçirildi

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda ýokary derejede ikiçäk gepleşikler tamamlanandan soňra, gepleşikler giňişleýin düzümde – iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda dowam etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Ylham Aliýewi Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin azerbaýjanly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi. Türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz bu sapara uly ähmiýet bermek bilen, oňa...

Aşgabatda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler başlandy

Şu gün irden Garaşsyzlyk meýdançasynda Aşgabada resmi sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ylham Aliýewi resmi taýdan garşylamak dabarasy boldy. Soňra döwlet «Oguzhan» köşkler toplumynda ýokary derejede ikiçäk gepleşikler geçirildi. Garaşylyşy ýaly, bu ge­zek­ki du­şu­şy­gyň çäk­le­rin­de Pre­zi­dent­ler Gurbanguly Berdimuhamedow we Il­ham Ali­ýew türk­men-azer­baý­jan gat­na­şyk­la­ry­nyň mö­hüm ugur­la­ry, şeý­le hem öza­ra gy­zyk­lan­ma bil­di­ril­ýän se­bi­ta­ra we hal­ka­ra...

Pakistan TOPH taslamasynyň tiz wagtda durmuşa geçirilmegini tarapdary — Prezident Arif Alwi

Pakistanyň Prezidenti Arif Alwi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň tiz wagtda durmuşa geçirilmegi boýunça öz ýurdunyň borçnamasyny tassyklady. ORIENT habarlar agentliginiň Radio Pakistan radiosyna salgylanyp habar berşi ýaly, bu beýan sişenbe güni Yslamabatda Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamow bilen duşuşykda aýdyldy. — Türkmenistan sebitiň möhüm energetika habynyň wezipesini ýerine ýetirip...

TNGIZT-de önümçiligi döwrebaplaşdyrmagyň nobatdaky tapgyry meýilleşdirilýär

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işelýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) önümçiligini döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek boýunça mundan beýläkki meýilnamalar dogrusynda toplumyň baş direktory Döwletmyrat Bäşimow «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» (OGT-2018) halkara maslahatynyň jemleýji gününde nebiti gaýtadan işleýän pudagyň ösüşine bagyşlanan mejlisde habar berdi. Şeýlelikde, kärhanany mundan beýläk hem ösdürmegiň esasy maksatlarynyň hatarynda öndürilýän önümleriň görnüşlerini giňeltmek we hilini...

2014