Täzelikler

Seulda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 6-7-nji noýabry aralygynda Seul şäherinde «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk forumynyň» Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde 11-nji mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetine bu forumda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary baştutanlyk edýär, diýlip Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär. Agzalan forumyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek,  şeýle...

Türkmen-türk hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmagyň meseleleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogly bilen geçiren duşuşygynda türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Myhman duşuşygyň dowamynda Türkiýäniň işewür toparlarynyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Döwlet Baştutany ýokary derejede gazanylan ylalaşyklaryň, kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň, Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň halklaryny birleşdirýän dostlukly...

Nebit ýene-de arzanlaýar: «Brent» - $72, «WTI» - $61,91

2018-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 8:05-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,18 göterim pese düşüp, 72 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,48 göterim aşaklap, 61,91 amerikan dollaryna barabar boldy. Çarşenbe güni maýadarlar API-niň maglumatlaryna üns berdiler. Onda 2-nji noýabrda tamamlanan hepdede ABŞ-nyň harytlyk nebit ätiýaçlyklarynyň 7,8 mln barrel...

Russiýa TOPH taslamasyna gatnaşmak mümkinçiliklerini öwrenýär

Russiýa we Pakistan Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň we Eýran – Pakistan taslamasynyň gurluşygyna rus korporasiýalarynyň gatnaşmagynyň maksadalaýyklygynyň meselelerini öwrenýär. RF-iň HBS-leriniň habar bermegine görä, Russiýanyň premýer-ministri Dmitriý Medwedewiň Pakistanyň premýer-ministri Imran Han bilen geçiren duşuşygynda bellenilýär. Duşuşyk Şanhaýda geçirilen EKSPO-nyň çäklerinde boldy, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Rus...

Türkmenistan we Azerbaýjan ulag hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara toparyny döreder

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ulag ulgamynda özara gatnaşyklar boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, degişli meseleleri düýpli işlemek we öz wagtynda çözmek boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparyny döretmek maksady bilen degişli çäreleri görmegi tabşyrdy. Bu barada geçen hepdede geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenildi. Döwlet Baştutany Lazurit halkara ulag-üstaşyr geçelgesini döretmegiň ähmiýetini aýratyn belledi. Bu ýol ýurdumyzyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň,...

CNPC Amyderýanyň kenaryndaky känlerde gaz çykarylyşyny artdyrýar

«Amyderýa» gaz kompaniýasy 29-njy oktýabrda Hytaýyň milli nebit korporasiýasynyň (China National Petroleum Corporation, CNPC) operatorlyk edýän «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägindäki Samandepe käninde dört sany kompressor desgasyny ulanyşa girizdi. ORIENT habarlar agentliginiň CNPC-niň metbugat relizine salgylanyp habar berşi ýaly, kompressorlary işe girizmeklik Samandepäni işläp taýýarlamagyň ikinji nobatdakysynyň çäklerinde amala aşyryldy. Häzirki wagtda kände 13 sany desga hereket edýär,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Maltadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, ýangyjy satyn aldylar. Russiýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri ýokary dykyzlykdaky polietileni, reňksiz aýnany, şeýle hem hojalyk pamygyny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy...

Nebit arzanlamagyny dowam edýär: «Brent» - $72,83, «WTI» - $63,58

2018-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,07 göterim aşaklap, 72,83 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,16 göterim pese düşüp, 63,58 amerikan dollaryna barabar boldy. Penşenbe güni «Brentiň» bahasy 74 dollar aşak düşüp, awgustyň ahyryndaky iň pes görkezijisini täzeledi, soňra 73 dollardan hem aşak...

Türkmenistanda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

Türkmen paýtagtynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy boldy. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň düzümine girýän Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy çempionatyň dabaraly açylyşynyň geçirilýän ýeri boldy. Açylyş dabarasynda sport toplumynyň meýdançasynda owadan sahnalaşdyrylan edebi- sazly çykyş ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, «Türgenler parahatçylygyň ilçileridir. Siz Agyr atletika boýunça...

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin okuw maslahaty tamamlandy

Şu gün Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, dünýäde iri nyrh agentlikleriniň biri bolan «Argus Media» britan kompaniýasynyň, şeýle hem «BP», «Shell», «Buried Hill» britan kompaniýalarynyň gurnan «Tebigy gazyň monetizasiýalaşdyrylmagynyň strategiýasy» atly iki günlük okuw maslahaty tamamlandy. Okuw maslahatynyň ikinji gününde hem iki sessiýanyň dowamynda oňa gatnaşyjylaryň öňünde «Argus Media» kompaniýasynyň öňdebaryjy analitigi Anastas Gatunok...

Aşgabatda türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-owgan toparynyň mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministriniň wezipesini ýerine ýetirijisi Mohammad Homaýun Kaýumi bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň hem ikitaraplaýyn gepleşikleri işjeňleşdirmek ugruna bolan meýillerini aýan etdiler, şeýle hem sebitdäki...

Bakuda ulag ulgamynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet topary Azerbaýjan Respublikasynda resmi iş saparynda boldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Türkmenistanyň wekiliýeti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň başynda türkmen-azerbaýjan ikitaraplaýyn dost-doganlyk gatnaşyklary, şeýle hem ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşi boýunça meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan we Azerbaýjan...

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin seminar geçirilýär

Şu gün Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň dünýäde iri nyrh agentlikleriniň biri bolan «Argus Media» britan kompaniýasy bilen bilelikde gurnan «Tebigy gazyň monetizasiýalaşdyrylmagynyň strategiýasy» okuw seminary açyldy. Okuw maslahatynyň açylyş dabarasyna Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisiniň orunbasary Dewid Pert, ilçihananyň işgärleri, «Argus Media» kompaniýasynyň wekilleri we «Türkmengaz» döwlet konserniniň...

Türkmenistanyň wekiliýeti Astanada GDA-nyň çäklerinden hyzmatdaşlyk etmek meselelerini maslahatlaşar

Ykdysadyýet boýunça wise-premýer Goçmyrat Myradowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 2-nji noýabrynda Gazagystanyň paýtagty Astanada geçiriljek GDA agza döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşine gatnaşar. Mejlise gatnaşyjylar Arkalaşygyň çäklerinde hyzmatdaşlygy, şol sanda ykdysadyýetde, energetikada, durmuş we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleriniň giň toplumyny maslahatlaşarlar. Bu duşuşyga gatnaşmak Türkmenistan üçin möhüm ähmiýete eýedir, çünki 2019-njy ýylda Aşgabat GDA-da başlyklyk eder....

OPEC ýurtlaryndan nebit ibermeleri oktýabr aýynda 2017-nji ýylyň aprelinden bäri iň aşak çäge çenli düşdi

OPEC ýurtlaryndan nebit eksporty oktýabr aýynda günde 0,8 mln barrel aşaklap – günde 24,8 mln barrele ýetdi. Bu görkeziji geçen ýylyň aprelinden bäri iň aşak derejedir, diýip Praým Blumberg agentligine salgylanyp habar berýär. «Ibermeleriň çäklendirilmegi esasan Eýran, şeýle hem Wenesuela we Liwiýa tarapdan boldy» diýip agentlik ýazýar. «Eýranyň nebit eskporty günde 1 mln barrel aşak düşdi we...

2014