Täzelikler

Türkmenistan CAREC Maksatnamasynyň çäklerinde işjeň hyzmatdaşlygy ösdürýär — Prezident

Türkmenistan sebit we halkara hyzmatdaşlygy arkaly türkmen ykdysadyýetiniň goňşy ýurtlaryň we gyzyklanýan döwletleriň ählisiniň ykdysadyýeti bilen goşulyşmagyna aýratyn ähmiýet berýär – diýlip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «CAREC 2030: Söwdany giňeltmek we diwersifikasiýa ýardam bermek» atly Merkezi Aziýada sebitleýin Ykdysady Hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara iberen gutlagynda aýdylýar. — Şu ýyl biziň ýurdumyz çäklerinde energetika, söwda,...

Türkmenistanyň Prezidenti we Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysy Takehiko Nakaonyň arasynda geçirilen duşuşykda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Ol Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň 2000-nji ýyldan bäri AÖB-niň agzasy bolup durýandygyny nygtamak bilen, geçen döwrüň içinde ýola goýlan netijeli maýa goýum...

Aşgabatda 20-21-nji noýabrda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» halkara maslahaty geçiriler

Türkmen paýtagtynda 20-21-nji noýabrda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» halkara maslahaty geçiriler. Bu barada ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Bu forumy «Cifal Industrial Services» fransuz kompaniýasynyň gatnaşmagynda «Türkmennebit» döwlet konserni gurnaýar. Garaşylyşy ýaly, forumda öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalarynyň, iri halkara guramalarynyň we maliýe düzümleriniň, şol sanda Exxon Mobil, British Petroleum, Hyundai Engineering, Shell, Total, Haldor Topsoe,...

TAPI Pipeline: türkmen gazy iki ýyldan Pakistana barar

Türkmen gazy 24 aýdan TOPH gaz geçirijisi boýunça Pakistana barar. ORIENT habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, bu barada sişenbe güni «TAPI Pipeline Company Ltd.» konsorsiumynyň baş ýerine ýetiriji direktory Muhammetmyrat Amanow 12-15-nji noýabrda BAE-niň paýtagty Abu-Dabide geçirilýän ADIPEC Halkara nebitgaz maslahatynda aýtdy. Reýter agentliginiň habar bermegine görä, M.Amanowyň öz çykyşynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan –...

2040-njy ýylda dünýäde nebite bolan isleg 12 göterim artar – HEA

Halkara energetika agentligi (HEA) geçen ýylky görkezijisi bolan – günde 106,3 mln barrele degişlilikde 2040-njy ýylda dünýäde nebite bolan islegiň 12,1 göterim artmagyna garaşýar. Bu barada HEA-nyň World Energy Outlook her ýylky çaklamasynda bellenilip geçilýär, diýip Ria Nowosti habar berýär. Şeýlelikde, agentlik geçen ýylky çaklamasy bilen deňeşdirilende öz görkezijisini günde 1,4 mln barrel artdyrdy. HEA şeýle hem...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝET ulgamynda ileri tutulýan meseleleri kesgitledi

Duşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, şol sanda nebitgaz toplumyny has-da ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri girizildi. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow nebitgaz toplumynyň düzümlerinde işleriň ýagdaýy, Türkmenistan...

Türkmenistan Ýewrokomissiýa bilen türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ibermek mümkinçiliklerini maslahatlaşýar – Prezidentiň geňeşçisi

Türkmenistan Ýewropa bazarlaryna tebigy gaz ibermek mümkinçiliklerini öwrenýär we bu babatda Ýewrokomissiýa bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew Abu-Dabide geçirilýän ADIPEC Halkara nebitgaz maslahatynda belledi, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. — Biz Ýewropa tarap eksport ugruny öwrenýäris, bu mesele boýunça Ýewrokomissiýa we üstaşyr geçiriji beýleki döwletler bilen işjeň...

ÝET-niň 2018-nji ýylyň 10 aýynyň jemleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda 2018-nji ýylyň geçen on aýynda edilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary N.Bäşimow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy D.Hajyýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Ş.Abdrahmanow, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň direktory D.Bäşimow, «Nebitgazhyzmat» ÝPJ-niň  başlygy...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $71,27, «WTI» - $60,77

2018-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 8:49-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,55 göterim ýokarlanyp, 71,27 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,96 göterim gymmatlap, 60,77 amerikan dollaryna barabar boldy. 11-nji noýabrda Abu-Dabide monitoring boýunça OPEC+ ministrler komitetiniň mejlisi geçirildi. Bu geňeş ylalaşyklaryň berjaý edilişine gözegçilik etmek we ony düzetmek...

Türkmenistanyň wekiliýeti Kabulda türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

6–8-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Owganystan Yslam Respublikasynyň Kabul şäherinde iş saparynda boldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

Türkmenistanyň we Türkiýäniň DIM-leriniň ýolbaşçylary Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasyny maslahatlaşdylar

Türkiýe we Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygy bilen bagly meseleleri maslahatlaşdylar. Bu barada geçen hepdede iki günlük sapar bilen Aşgabada gelen Türkiýäniň DIM-iniň ýolbaşçysy Mewlüt Çawuşogly žurnalistlere habar berdi, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysynyň sözlerinä görä, türkmen kärdeşi R.Meredow bilen duşuşyk wagtynda Transanatoliý (TANAP) gaz geçirijisi boýunça halkara bazarlaryna türkmen gazyny ibermek meseleleri...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy bilen türkmen-türk gatnaşyklarynyň geljegini maslahatlaşdy

Geçen anna güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen türkmen-türk gatnaşyklarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy. Söwda-ykdysady, energetika, ulag-aragatnaşyk we beýleki ulgamlar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lazurit) üstaşyr-ulag geçelgesini döretmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda...

Türkmenistan BAE-de ADIPEC-2018 Halkara nebitgaz forumynda energetika mümkinçiliklerini görkezer

«Türkmengaz» döwlet konserni 12-15-nji noýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide geçiriljek ADIPEC-2018 Halkara nebitgaz sergisine we maslahatyna gatnaşar. Forumyň çäklerinde «TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy, «Türkmengaz» döwlet konserniniň wekili Muhammetmyrat Amanow çykyş eder. Onuň çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika syýasatynyň esasy ugurlary dogrusynda, hususan-da, TOPH gazgeçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi barada maglumat berler. Russiýa...

Hazarüsti gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilmegi «GGG» boýunça Ýewropa iberilýän gazyň möçberini artdyrar — Modern Diplomacy

Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurulmagy «Günorta gaz geçelgesi» (GGG) boýunça Ýewropa tebigy gazyň has köp mukdaryny ibermäge mümkinçilik berer. Bu barada Modern Diplomacy analitik neşirindäki makalada aýdylýar. Azerbaýjanyň Milli ylymlar akademiýasynyň Kawkazy öwreniş institutynyň öňdebaryjy hünärmeni Aliýar Azimow «German-russiýa energetika gatnaşyklary we Günorta Kawkaz» atly makalasynda Ýewropa Bileleşiginiň energetika serişdeleriniň çeşmelerini diwersifikasiýalaşdyrmagynda «Günorta gaz geçelgesi» taslamasynyň aýratyn...

Nebitiň bahalary dürlüçe üýtgeýär: «Brent» - $70,69, «WTI» - $60,52

2018-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-dt «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,06 göterim ýokarlanyp, 70,69 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,25 göterim aşaklap, 60,52 amerikan dollaryna barabar boldy. Dünýä bazarynda çig malyň teklibiniň artyk bolmak howpy bilen bagly howatyrlanmalar «gara altynyň» bahasynyň oktýabr aýynyň başynda soňky dört ýylda...

2014