Täzelikler

Demirgazyk sebitde oba ýerlerini gazlaşdyrmak maksatnamasy durmuşa geçirilýär

Milli özgertmeler maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda orta basyşly gaz geçirijileriniň gurluşygy dowam edýär, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Şu günler “Türkmengazüpjünçilik” birleşiginiň Daşoguz direksiýasynyň hünärmenleri “Jeýhun” daýhan birleşiginiň “Gaty oý” obasynyň täze gurluşyklaryna gaz kommunikasiýalaryny çekýärler. Onuň umumy uzynlygy 1,5 kilometrden gowrak bolar. Şeýle hem şu günler dürli uzynlykdaky orta basyşly...

Wladimir Putin: Türkmenistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary berkitmek üçin täze mümkinçilikler açylýar

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen Täze ýyl Gutlagynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy birkitmek üçin täze mümkinçiliklere üns berýär, diýip Kremliň metbugat gullugy habar berýär. «Russiýa Federasiýa bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşygyň ýakynda güýje girmegi syýasy, söwda-ykdysady, energetika, ynsanperwer we beýleki köp sanly ulgamlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze...

Türkmenbaşy — Mahaçkala parom gatnawy Gündogar – Günbatar iri ulag geçelgesiniň bir bölegi bolar

2019-njy ýylda ulanyşa giriziljek Türkmenbaşy — Mahaçkala parom gatnawy sebit üçin iri möçberli taslamalaryň biri. Gaýtadan dikeldilen bu ugur diňe bir iki porty birleşdirmän, eýsem, Gara deňzine çenli doly derejeli ulag geçelgesiniň badalga aljak başlangyç nokadyna öwrüler. Bu barada korabel.ru saýty habar berýär. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekilliginiň ýolbaşçysy Aleksandr Ýelizarow žurnalistlere beren interwýusynda eýýäm Hindistanyň...

2019-njy ýyldan başlap Türkmenistan GDA-da başlyklygy kabul etdi

2019-njy ýylda Türkmenistan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk eder. GDA-da başlyklyk etmegi Täjigistandan Türkmenistana geçirmek hakynda çözgüt türkmen tarapynyň teklibi bilen 2018-nji ýylyň sentýabrynda Duşenbede geçirilen Arkalaşyga agza döwletleriň Baştutanlarynyň sammitinde kabul edildi. GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň nobatdaky sammiti 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Şeýle hem şu ýylyň maý aýynyň ahyrynda türkmen paýtagtynda GDA döwletleriniň hökümet Baştutanlarynyň...

Lazurit geçelgesi boýunça synag kerweni Türkiýä ýetdi

Lazurit geçelgesi (Owganystan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe) boýunça ilkinji synag kerweni 2018-nji ýylyň dekabrynyň ahyrynda Aziýa bilen Ýewropany birleşdiren gadymy ugry dikeldip bellenilen nokata üstünlikli baryp ýetdi. Owgan daýhanlary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen oba hojalyk önümleri ýüklenilen kerwene Owganystanyň günortasyndan Türkiýä ýetmek üçin 15 gün gerek boldy. 17-nji dekabrda Türkmenistanyň paýtagtyna gelip, uly gabaraly...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy

Şanly wakalara beslenen 2018-nji — «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýyl tamamlanyp barýar. Biz ata Watanymyzyň berkararlygyny, merdana halkymyzyň bagtyýarlygyny üpjün etmekde uly üstünlikler gazanylan 2018-nji ýyl bilen hoşlaşýarys. Garaşsyz döwletimizi ösüşleriň we rowaçlyklaryň täze belentliklerine ýetirjek 2019-njy ýyly uly umyt hem-de şatlyk bilen garşylaýarys – diýlip Türkmen Lideriniň Gutlagynda bellenilýär. Täze,...

Geçip barýan ýyl Türkmenistan üçin abadançylykly, üstünlikli boldy — Gurbanguly Berdimuhamedow

Umuman, geçip barýan ýyl ýurdumyz üçin abadançylykly, üstünlikli, köp sanly möhüm wakalara hem-de rowaçlyklara beslenip, ýatda galan ýyl boldy. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky iň soňky mejlisinde 2018-nji ýylyň deslapky jemlerini jemlemek bilen belledi. Döwlet Baştutany ýygnananlara ýüzlenip, şu ýyl Ministrler Kabinetiniň mejlisleriniň 51-siniň hem-de dürli döwlet ýygnaklarynyň 41-siniň...

Türkmenistanda 31-nji dekabr iş güni däl diýlip yglan edildi

Türkmenistanda 2018-nji ýylyň 31-nji dekabry iş güni däl diýlip yglan edildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen degişli karara gol çekdi. Belläp geçsek, Türkmenistanyň Zähmet Kodeksine laýyklykda, Täze ýyl baýramy 1-nji ýanwarda bellenilip geçilýär.  ...

Seýdiniň NGIZ nebit önümleriniň önümçiligini we eksportyny artdyrýar

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody 2018-nji ýyly nebit önümleriniň nobatdaky tapgyryny eksporta ugratmak bilen jemleýär. Nebit önümlerini öndürmegiň ýyllyk tabşyrygy artygy bilen ýerine ýetirilip, olaryň aglaba bölegi eksporta iberildi. Ýylyň dowamynda bu ýerde ýarym million tonnadan gowrak awtomobil benzini, dizel ýangyjy, mazut we ýol bitumy öndürildi. Çig nebitiň we gaz kondensatynyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde ýokary hilli...

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň ugurlaryny maslahatlaşdylar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşde türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Iki ýurduň Liderleri birek-biregi ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, emele gelen gatnaşyklaryň, türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň okgunly häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga özara gyzyklanmany tassykladylar. Şunuň bilen baglylykda, ýokary we hökümetara derejedäki...

Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew telefon arkaly türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew özbek tarapynyň başlangyjy boýunça geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Iki döwletiň Baştutanlary birek-biregi ýetip gelýän täze, 2019-njy ýyl bilen gutladylar we berk jan saglyk, ähli başlangyçlarynda hem-de türkmen we özbek halklarynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan bilelikdäki işinde uly üstünlikleri...

Gazagystanyň, RF-iň, Saud Arabystanynyň we BAE-niň energetika ministrleri telefon arkaly OPEC+ ylalaşygynyň ýerine ýetirilişini maslahatlaşdylar

Gazagystanyň, RF-iň, Saud Arabystanynyň we BAE-niň energetika ministrleri nebit bazarynda ýagdaýy maslahatlaşmak üçin telefon arkaly gürleşdiler. Bu barada Gazagystanyň energetika ministri Kanat Rozumbaýew habar bedi, diýip Interfaks-Gazagystan habar berýär. “Biziň pikirimizçe, biz OPEC+ ylalaşygy boýunça öz borçnamalarymyzy doly ýerine ýetireris. Biz jaňlaşdyk, men Saud Arabystanynyň, Russiýa Federasiýasynyň, BAE_niň ministrleri bilen gürleşdim. Biz jenap Barkindo bilen gürleşdik...

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky täze bank kartyny hödürleýär

Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmek strategiýasyna laýyklykda, şeýle hem nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek üçin Döwlet daşary ykdysdy iş banky ýokary hilli bank hyzmatlarynyň täze görnüşini – goýum bank kartyny hödürleýär. Bankyň müşderileri goýum bank kartyny milli manatda dolduryp, nagt pul serişdelerini çykaryp, nagt däl hasaplaşyklary geçirip we şol bir wagtda durnukly girdeji alyp bilerler. Göterim hasaby ýyllyk...

Ispaniýa we Italiýa türkmen karbamidini satyn alyp başlady

“Garabogazkarbamid” zawody 12 müň tonnadan gowrak konsentrirlenen azot dökünlerini eksporta ugratdy. Mineral dökünleriniň uly tapgyryny Ispaniýadan we Italiýadan bolan sarp edijiler satyn aldylar. Önümler Garabogazyň döwrebaplaşdyrylan deňiz portundan gury ýük gämisine ýüklenildi. Häzirki wagtda ýene-de ýedi müň tonna karbamid iberilmäge taýýar bolupdur. Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde ýerleşen sebitde iri gazhimiýa toplumy şu ýylyň sentýabrynda işe girizildi. Zawod...

Türkmenistanyň energetika we ulag taslamalary Şweýsariýa bilen hyzmatdaşlyk etmäge täze mümkinçilikleri açýar

Switzerland Global Enterprise söwda guramasynyň saýtynda «Türkmenistan: Gündogar bilen Günbatary birleşdirýän täze ulag we energetika taslamalary» atly makala ýerleşdirilipdir. Onuň awtory, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Birleşen Söwda Palatasynyň wise-prezidenti, türkmen-şweýsariýa işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Ýuriýe Moraru şeýle ýazýar: «Geografik, energetik, logistik we ulag, söwda we hatda syýasy nukdaýnazardan Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek başlangyçlarynda Türkmenistana möhüm ähmiýet...

2014