Täzelikler

CNPC Amyderýanyň kenaryndaky känlerde gaz çykarylyşyny artdyrýar

«Amyderýa» gaz kompaniýasy 29-njy oktýabrda Hytaýyň milli nebit korporasiýasynyň (China National Petroleum Corporation, CNPC) operatorlyk edýän «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägindäki Samandepe käninde dört sany kompressor desgasyny ulanyşa girizdi. ORIENT habarlar agentliginiň CNPC-niň metbugat relizine salgylanyp habar berşi ýaly, kompressorlary işe girizmeklik Samandepäni işläp taýýarlamagyň ikinji nobatdakysynyň çäklerinde amala aşyryldy. Häzirki wagtda kände 13 sany desga hereket edýär,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Maltadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, ýangyjy satyn aldylar. Russiýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri ýokary dykyzlykdaky polietileni, reňksiz aýnany, şeýle hem hojalyk pamygyny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy...

Nebit arzanlamagyny dowam edýär: «Brent» - $72,83, «WTI» - $63,58

2018-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,07 göterim aşaklap, 72,83 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,16 göterim pese düşüp, 63,58 amerikan dollaryna barabar boldy. Penşenbe güni «Brentiň» bahasy 74 dollar aşak düşüp, awgustyň ahyryndaky iň pes görkezijisini täzeledi, soňra 73 dollardan hem aşak...

Türkmenistanda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy

Türkmen paýtagtynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşy boldy. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň düzümine girýän Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy çempionatyň dabaraly açylyşynyň geçirilýän ýeri boldy. Açylyş dabarasynda sport toplumynyň meýdançasynda owadan sahnalaşdyrylan edebi- sazly çykyş ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, «Türgenler parahatçylygyň ilçileridir. Siz Agyr atletika boýunça...

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin okuw maslahaty tamamlandy

Şu gün Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, dünýäde iri nyrh agentlikleriniň biri bolan «Argus Media» britan kompaniýasynyň, şeýle hem «BP», «Shell», «Buried Hill» britan kompaniýalarynyň gurnan «Tebigy gazyň monetizasiýalaşdyrylmagynyň strategiýasy» atly iki günlük okuw maslahaty tamamlandy. Okuw maslahatynyň ikinji gününde hem iki sessiýanyň dowamynda oňa gatnaşyjylaryň öňünde «Argus Media» kompaniýasynyň öňdebaryjy analitigi Anastas Gatunok...

Aşgabatda türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-owgan toparynyň mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Maliýe ministriniň wezipesini ýerine ýetirijisi Mohammad Homaýun Kaýumi bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň hem ikitaraplaýyn gepleşikleri işjeňleşdirmek ugruna bolan meýillerini aýan etdiler, şeýle hem sebitdäki...

Bakuda ulag ulgamynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet topary Azerbaýjan Respublikasynda resmi iş saparynda boldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Türkmenistanyň wekiliýeti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň başynda türkmen-azerbaýjan ikitaraplaýyn dost-doganlyk gatnaşyklary, şeýle hem ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşi boýunça meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan we Azerbaýjan...

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işgärleri üçin seminar geçirilýär

Şu gün Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň dünýäde iri nyrh agentlikleriniň biri bolan «Argus Media» britan kompaniýasy bilen bilelikde gurnan «Tebigy gazyň monetizasiýalaşdyrylmagynyň strategiýasy» okuw seminary açyldy. Okuw maslahatynyň açylyş dabarasyna Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisiniň orunbasary Dewid Pert, ilçihananyň işgärleri, «Argus Media» kompaniýasynyň wekilleri we «Türkmengaz» döwlet konserniniň...

Türkmenistanyň wekiliýeti Astanada GDA-nyň çäklerinden hyzmatdaşlyk etmek meselelerini maslahatlaşar

Ykdysadyýet boýunça wise-premýer Goçmyrat Myradowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 2-nji noýabrynda Gazagystanyň paýtagty Astanada geçiriljek GDA agza döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşine gatnaşar. Mejlise gatnaşyjylar Arkalaşygyň çäklerinde hyzmatdaşlygy, şol sanda ykdysadyýetde, energetikada, durmuş we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleriniň giň toplumyny maslahatlaşarlar. Bu duşuşyga gatnaşmak Türkmenistan üçin möhüm ähmiýete eýedir, çünki 2019-njy ýylda Aşgabat GDA-da başlyklyk eder....

OPEC ýurtlaryndan nebit ibermeleri oktýabr aýynda 2017-nji ýylyň aprelinden bäri iň aşak çäge çenli düşdi

OPEC ýurtlaryndan nebit eksporty oktýabr aýynda günde 0,8 mln barrel aşaklap – günde 24,8 mln barrele ýetdi. Bu görkeziji geçen ýylyň aprelinden bäri iň aşak derejedir, diýip Praým Blumberg agentligine salgylanyp habar berýär. «Ibermeleriň çäklendirilmegi esasan Eýran, şeýle hem Wenesuela we Liwiýa tarapdan boldy» diýip agentlik ýazýar. «Eýranyň nebit eskporty günde 1 mln barrel aşak düşdi we...

Türkmenistan Ženewadaky Bütindünýä maýa goýum forumyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 22-26-njy oktýabry aralygynda düzüminde ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri bolan Türkmenistanyň wekiliýeti Ženewada BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň gurnamagynda geçirilen Bütindünýä maýa goýum forumynyň (BMF-2018) işine gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-iniň saýtynda habar berilýär. Her iki ýyldan geçirilýän Bütindünýa maýa goýum forumy maýa goýum we ösüş üçin tutuş dünýäniň öňdebaryjy platformasy bolup...

«Günorta gaz geçelgesi» ÝB bilen Hazar sebitiniň bazarynyň arasyndaky köprä öwrüler – Ýewrokomissiýa

Azerbaýjan gazyny Ýewropa ibermekligi göz öňünde tutýan «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropa komissiýasy üçin möhüm taslamalaryö biri bolmagynda galýar, diýip Trende Ýewrokomissiýada ÝB-niň arassa energetika geçmek baradaky strategiýasy bilen taslamanyň utgaşyklylygy hakyndaky berlen soraga beren jogabynda aýdyldy. Ýewrokomissiýada bellenilişi ýaly, «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropa energetika howpsuzlygy üçin strategik ähmiýete eýedir, aýratyn hem Günorta-Gündogar Ýewropa we Günorta Italiýa...

Nebitiň bahalary: «Brent» - $77,19, «WTI» - $67,18

2018-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Moskwa wagty bilen 7:41-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,23 göterim aşaklap, 77,19 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,21 göterim arzanlap, 67,18 amerikan dollaryna barabar boldy. Noýabr aýynyň başyndan ABŞ-nyň Eýranyň nebit toplumyna garşy çäklendirmeleriniň güýje girmegi bilen bagly nebit bazarynda kesgitsizlik barha ýokarlanýar, diýip Ria...

Aşgabatda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy

25-26-njy oktýabrda Aşgabatda geçirilen türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň barşynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berlişi ýaly, ABŞ-nyň wekiliýetine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Emiliýa Puma ýolbaşçylyk etdi. Geňeşmeleriň dowamynda taraplar ykdysadyýet, daşky gurşawy goramak, energetika, suw hojalygy we sebitleýin integrasiýasy pudaklarynda hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistanda we Täjigistan dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde geçen hepde geçirilen Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen–täjik toparynyň 8-nji mejlisinde Türkmenistan bilen täjigistanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmagyň meseleleri maslahatlaşyldy. Toparyň türkmen böleginiň düzümine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri batyr Bazarow we täjik böleginiň düzümine bolsa Täjigistanyň Energetika we suw serişdeleri ministri Usmanoli Usmonzoda ýolbaşçylyk etdi, diýip...

2014