Täzelikler

«Gazprom» 2019-njy ýylyň ýanwarynda başlap Türkmenistandan tebigy gazy satyn almaklygy dikeltmegi meýilleşdirýär – Alekseý Miller

«Gazprom» 2019-njy ýylyň ýanwarynda başlap Türkmenistandan tebigy gazy satyn almaklygy dikeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada «Gazprom» açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Miller 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti bilen bolan duşuşykdan soň «Watan» teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi. — Ägirt uly gaz ätiýaçlyklaryna eýe bolan Türkmenistan energetika ulgamynda biziň öňden gelýän hyzmatdaşymyzdyr. Häzirki wagtda Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2028-nji...

Özbegistan Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagy maksat edinýär — Şawkat Mirziýoýew

Özbegistan Türkmenistan bilen strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagy maksat edinýär. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda bellenilýär. Özbek-türkmen strategik hyzmatdaşlygynyň geljekde hem pugtalandyrylmagynyň, syýasy, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarynda köpugurly we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň biziň halklarymyzyň bähbitlerine, parahatçylygy, durnuklylygy hem-de Merkezi Aziýada durnukly ösüşi üpjün etmegiň umumy...

HPG 2018-2019-njy ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny az-kem peseltdi

Halkara pul gaznasy (HPG) 2018-nji hem-de 2019-njy ýyllar üçin nebitiň dünýä boýunça bahalarynyň çaklamasyny az kem peseltdi — degişlilikde, 69,38 dollar we 68,76 dollar. Bu barada Gaznanyň dünýä oktýabrdaky ykdysadyýeti boýunça World Economic Outlook hasabatynda bellenilýär. Bu barada Praým habar berýär. 2018-nji ýylda nebitiň ortaça bahasy boýunça çaklama 0,85 dollar, 2019-njy ýyl üçin 0,23 dollara pese...

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada TDH agentligi habar berýär. Söhbetdeşler özara hormat, netijeli we strategik hyzmatdaşlyk esasynda guralýan türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň üýtgewsiz dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Türkmenistanyň döwlet Baştutany pursatdan peýdalanyp, russiýaly kärdeşini düýn bellän doglan güni bilen gutlady hem-de berk jan saglyk...

Balkan welaýatynda gazhimiýa toplumynyň işe giriziljek senesi bellenildi

17-nji oktýabrda Balkan welaýatynda gazy gaýtadan işläp, polietilen we polipropilen öndürýän gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasy bolar. Täze toplum sebitde şunuň ýaly ilkinji desgadyr. Onuň önümçilik kuwwaty bir ýylda tebigy gazyň 5 milliard kub metrini gaýtadan işlemäge hem-de şonuň hasabyna ýokary dykyzlykdaky polietileniň 381 müň tonnasyny, polipropileniň 81 müň tonnasyny we beýleki gymmatly önümleri öndürmäge mümkinçilik...

Nebit arzanlaýar: «Brent» - $83,33, «WTI» - $73,81

2018-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Moskwa wagty bilen 8:29-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,99 göterim aşaklap, 83,33 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,71 göterim arzanlap, 73,81 amerikan dollaryna barabar boldy. ABŞ-nyň noýabr aýynda güýje girjek çäklendirmelerinde käbir satyn alyjylar üçin Eýrandan nebit import etmegiň şertlerini ýeňilleşdirmek mümkinçiligine kadadan çykma görnüşde...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden we Türkiýeden gelen telekeçiler tehniki kükürt (“Türkmengaz” DK), ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa tehniki uglerod (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. BAE-den gelen işewürler polipropilen haltalaryny hem satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, portlandsement, buýan köküniň...

6-njy oktýabrda Türkmenistanda Hatyra güni bellenilip geçildi

6-njy oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarda Hatyr gününe bagyşlanyp çäreler geçirildi. Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlary hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresi geçirildi. Şol gün ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi. Şol gün “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna ir säherden...

Nebitiň bahalary ýokarlanýar: «Brent» - $84,99, «WTI» - 74,83

2018-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,48 göterim ýokarlanyp, 84,99 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,67 göterim gymmatlap, 74,83 amerikan dollaryna barabar boldy. Saud Arabystanynyň energetika ministri Halid al-Falihiň ýurtda nebit çykarylyşyny günde 1,3 mln barrele çenli artdyryp bilmäge mümkinçiliginiň bardygy barada aýdan...

Ýol bitumy TNGIZT-nyň eksporta iberýän önümleriniň üstüne goşuldy

Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän ýol bitumy şu ýyldan eksporta ugradylyp başlandy. «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň belleýşi ýaly, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen nebti gaýtadan işlemekden alynýan bu önümiň 35 müň tonna golaýy ýerleşdirildi. Asfaltbeton öndürmek üçin çig malyň ýedi müň tonna golaýy demir ýol bilen Özbegistanda işleýän telekeçilik gurluşlaryna ugradyldy. Türkmen...

Hazar sebitinde uly gabaraly ýükleri daşamagyň aýratynlyklary Awazada geçirilen forumda maslahatlaşyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen «HEAVY CASPIAN: TURKMENISTAN» atly halkara maslahatynda Türkmenistanyň ulag düzüminiň kuwwaty, ulaglaryň dürli görnüşleri bilen uly göwrümli we agyr ýükleri Hazar sebitine getirmegiň aýratynlyklary, şolary Türkmenistanyň üsti bilen Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine üstaşyr geçirmek meselelerine seredilip geçildi. Forum dürli ýurtlardan hünär jemgyýetleriniň, Türkmenistanyň, Russiýanyň, Awstriýanyň, Belgiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Türkiýäniň, Eýranyň, Lýuksemburgyň, Polşanyň,...

Nebit arzanlaýar: «Brent» - $86,12, «WTI» - $76,24

4-nji oktýabrda nebitiň dünýä boýunça bahalary pese düşýär. Moskwa wagty bilen 8:10-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,2 göterim aşaklap, 86,12 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,24 göterim pese düşüp, 76,24 amerikan dollaryna barabar boldy. Çarşenbe güni 2014-nji ýylyň noýabryndan bäri iň ýokary derejesine ýetip 2 göterim ýokarlanmadan soňra nebit...

Ýakyn on ýyllarda Ýewropa gazyň importyny 100 mlrd kub metr artdyryp biler

Ýewropa gazyň importy geljek 10 ýylda 100 mlrd kub metr möçberde artyp biler diýlip hasaplanylýar. Bu barada Russiýa energetika hepdeliginiň çäklerinde panel gepleşikleriniň dowamynda Russiýanyň energetika ministri Aleksandr Nowak belledi, diýip TASS habar berýär. «Turbageçiriji gazy barada aýdylanda, biz degişli gazyň Ýewropada sarp edilişiniň artmagyna bil baglaýarys. Özümizde onuň çykarylyşyny azaltmagyň we onuň sarp edilişiniň artmagynyň...

ABŞ-nyň kompaniýalary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň geljegini uly hasaplaýarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Nýu-Ýorkda geçirilen «Türkmenistan — ABŞ» Işewürler geňeşi ikitaraplaýyn işewür gatnaşyklary ösdürmegiň täze ugurlaryny kesgitledi. Oňa gatnaşyjy iri amerikan kompaniýalarynyň wekilleriniň belleýşi ýaly, duşuşyk Türkmenistanyň ägirt uly ykdysady kuwwata eýedigini nobatdaky gezek subut etdi. amerikan işewürlerinden başga-da, foruma başga ýurtlardan, şol sanda Kanadadan we Beýik Britaniýadan iri kompaniýalaryň gatnaşmaga isleg bildirmegi...

2017-nji ýylda HHR bilen Türkmenistanyň arasynda haryt dolanyşygy 17,6 göterim ýokarlandy

Soňky ýedi ýylyň içinde Hytaý Türkmenistanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň arasynda ygtybarly orny eýeleýär. Bu barada HHR-iň Türkmenistandaky ilçisi Sun Weýdun Aşgabatda öz döwletiniň emele gelmeginiň 69 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk diplomatik kabul edişlikde eden çykyşynda belledi. Bu barada ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Diplomatyň sözlerine görä, 2017-nji ýylda iki ýurduň arasynda haryt dolanyşygy 6,94 mlrd amerikan dollaryna...

2014