Täzelikler

Nebit gymmatlamagyny dowam edýär: nyrhlaryň 68 dollara ýetmegine garaşylýar

Duşenbe güni nebit gymmatlamagyny dowam edýär. Eger-de ýakyn günlerde nebitiň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam etse, onda bilermenler bu ýokarlanmanyň barrel üçin 67-68 dollara ýetmegine garaşýarlar. 10-njy dekabrda «Brentiň» bahalary 61-63 dollar aralygynda bolar. 7-nji dekabrda irden «gara altynyň» bahalary 5 göterim ýokarlandy we 63 dollardan geçdi. Muňa garamazdan, söwda gününiň ahyryna çenli «Brentiň» barreli 61,6 dollara ýetip,...

Pakistanyň paýtagtynda TOPH gaz geçirijisini durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Yslamabatda Strategik barlaglar instituty tarapyndan gurnalan «TOPH gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilmegi» mowzuk boýunça köpçülikleýin diskussiýa geçirildi. Duşuşygyň barşynda «TAPI Pipeline Company Ltd.» kompaniýasynyň baş direktory, dolandyryş müdirliginiň başlygy M.Amanow bu transmilli taslamanyň durmuşa geçirilişi hakynda maglumatlar berdi, diýip Pakistanyň HBS-leri habar berýär. Hususan-da, TOPH gaz geçirijisiniň Türkmenistandaky bölegini gurmak üçin 700 mln amerikan dollary möçberinde maliýe...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Estoniýadan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we dizel ýangyjyny satyn aldylar. BAE-den gelen işewürler “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen karbamide isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, BAE-den, Türkiýeden, Özbegistandan, Täjigistandan,...

ÝET-niň işiniň 2018-nji ýylyň 11 aýynyň jemleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda 2018-nji ýylyň geçen on bir aýynda edilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda Döwlet ministri - «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy D.Hajyýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Ş.Abdrahmanow, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň direktory D.Bäşimow,...

Türkmenistan energiýa serişdeleriniň ahyrky sarp edijilere ygtybarly we howpsuz geçirilmegi konsepsiýasyny öňe sürýär – BMG-niň wekili

Energetika ulgamynda Türkmenistan bütin dünýäde energiýa serişdeleriniň ahyrky sarp edijilere ygtybarly hem-de howpsuz geçirilmegi konsepsiýasyny öňe sürýär. Bu barada BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa 6-7-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen «Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi» atly maslahatda eden çykyşynda beýan etdi. — Merkezi we Günorta Aziýa sebitleri üçin durnukly çözgütleri üpjün etmäge ukyply esasy...

Ukrainaly bilermen türkmen gazynyň Ýewropa öz ýurdunyň gaz ulag ulgamynyň üsti bilen iberilmegine umyt edýär

Ukraina türkmen gazyny öz çäklerinden  üstaşyr geçirmekligi üpjün etmeklige gyzyklanma bildirýär. Bu barada milli we energetika howpsuzlygy boýunça ukrainaly bilermen, «Strategiýa XXI» globalistika Merkeziniň prezidenti Mihail Gonçar «Frontnews International» neşirine interwýusynda beýan etdi. Hususan-da, ol 2019-njy ýylda Ukraina bilen gaz şertnamasynyň möhletiniň tamamlanýandygyny we «Gazpromyň» ony uzaltmak ýa-da täze şertnama baglanyşmak islemeýändigini belledi. — Ukrainanyň gaz ulag...

Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy

Penşenbe gününde Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen resmi däl duşuşygyna gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan 2019-njy ýylda bu düzümde ýene-de başlyklyk wezipesini öz üstüne almak bilen, mundan beýläk-de däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga we ösdürmäge hemmetaraplaýyn ýardam bermegi göz öňünde tutýar. Şunuň bilen baglylykda, başlyklyk...

Azerbaýjan Hazarüsti turba geçirijisi boýunça Türkmenistanyň tekliplerine garamaga taýýar

Baku Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde energiýa serişdeleriniň üstaşyr geçirilmegini üpjün etmek boýunça türkmen tarapynyň tekliplerine garamaga taýýar. Bu barada Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň orunbasary Halaf Halafow belledi. «Türkmen tarapynyň anyk teklip bilen çykyş eden ýagdaýynda, bu ugurdan ägirt uly tejribesi bolan ýurt hökmünde biz bu taslama garamaga taýýar... Biziň ýurdumyz energiýa serişdelerini...

Bize milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň ýokary depginlerini saklamak başartdy — Gurbanguly Berdimumahedow

4-nji dekabrda geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň 11 aýynda milli ykdysadyýetiň ösüşine baha berdi, döwletiň içerki syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynda durup geçdi, şeýle hem 2019-njy ýylda çözülmegi möhüm meselelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlara we aýry-aýry pudaklaryň, esasan hem, nebitgaz toplumy bilen bagly işde kemçilikleriň bardygyna garamazdan, biz şu...

Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda 2018-nji ýylyň 11 aýynda ýangyç-energetika toplumynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetiň pudaklarynda 2018-nji ýylyň 11 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi. Mejlisiň barşynda degişli ýolbaşçylaryň, şol sanda ýurduň ýangyç-energetika toplumynyň hasabatlary diňlenildi. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda şu ýylyň 11 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebit...

NEBIT WE GAZ: SANLAR HEM-DE MAGLUMATLAR

OPEC-niň (Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasy) «Dünýä energetikasynyň statistika býulleteni 2018» atly neşirinde (Annual Statistical Bulletin 2018) 2017-nji ýylda dünýäniň energetika bazarynda bolup geçen üýtgeşmelere seljerme berildi. Ozal bolşy ýaly, Türkmenistan tebigy gazynyň tassyklanan gorlary boýunça dünýä liderleriniň hataryna girmek bilen, Russiýadan, Eýrandan we Katardan soň dördünji orny eýeleýär. «Mawy ýangyjyň» çykarylýan möçberi boýunça ABŞ, Russiýa, Eýran,...

Türkmen wekiliýeti Rumyniýada Energetika Hartiýasynyň Konferensiýanyň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2018-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda türkmen wekiliýeti Buharest şäherinde geçirilen Energetika Hartiýasynyň Konferensiýanyň 29-njy mejlisine gatnaşdy. Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynyň habar berşi ýaly, mejlisiň işine Energetika Hartiýasynyň agza-ýurtlarynyň wekiliýetleri, halkara guramalaryň, şeýle hem iri energetika kompaniýalarynyň, jemgyýetçiligiň hem-de KHBS-ň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda global energetika ugrunda ösüşine, durnukly energetika geljeginiň goldawyna, energetika netijeliligine Energetika Hartiýasynyň ähmiýeti bellenildi, şeýle...

Halkara saparyň çäklerinde ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili Türkmenistana geler

ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekiliniň, ilçi Zalmaý Halilzadäniň ýolbaşçylygynda wekiliýet 2-20-nji dekabr aralygynda Pakistana, Owganystana, Russiýa, Özbegistana, Türkmenistana, Belgiýa, BAE we Katara sapary amala aşyrar. Bu barada ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň metbugat relizinde habar berilýär. Owganara ylalaşygyň öňe gitmegine jogap berýän amerikan ilçisi saparyň çäklerinde Owganystanyň hökümet wekilleri we gyzyklanma bildirýän beýleki hyzmatdaşlary bilen owgan halkyna öz...

Nebit 5 göterim gymmatlady: «Brent» - $62,4, «WTI» - $53,66

2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Moskwa wagty bilen 7:13-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 4,91 göterim ýokarlanyp, 62,4 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 5,38 göterim gymmatlap, 53,66 amerikan dollaryna barabar boldy. 1-nji dekabrda RF-iň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Saud Arabystanynyň arasynda OPEC+ ylalaşygyny uzaltmak boýunça ylalaşygyň bardygyny, ýöne heniz möçberler...

Türkmenistanyň Mejlisi Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany we Hazarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlyk hakyndaky ylalaşygyny tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň dördünji maslahatynda “Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany tassyklamak hakynda”, şeýle hem Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk etmek hakynda kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan goldanyldy we kabul edildi. Hususan-da, deputatlar “Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda”; “Ulag babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda”; “Hazar deňzinde...

2014