Täzelikler

Pekinde Birinji Hazar ykdysady forumynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

Pekindäki Hytaýyň nebit uniwersitetinde 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň HHR-däki Ilçihanasy hem-de Hytaýyň nebit uniwersitetiniň rektorlygy bilen birlikde gurnaldy. Çärä 300-den gowrak adam, şol sanda professor-mugallymlar düzümi, hytaýly we türkmen talyplary, şeýle hem jemgyýetçilik we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dabarada Türkmenistanyň...

Bakuda OPEC+ mejlisinde dünýäniň nebit bazarynyň ýagdaýyny durnuklaşdyrmak boýunça çözgütler maslahatlaşyldy

OPEC we gurama girmeýän döwletleriň ministrler monitoring Bilelikdäki geňeşiniň Bakuda geçirilen 13-nji mejlisinde dünýäniň nebit bazaryndaky ýagdaýy durnuklaşdyrmak boýunça birnäçe çözgütler kabul edildi. Bu barada Interfaks-Azerbaýjan ýaýradylan press-relize salgylanyp habar berýär. Bazar fundamental şertleriň geljek iki aýda düýpli üýtgemejekdigini nazara alyp, monitoring geňeşi OPEC+ ministrler duşuşygynyň aprel aýynda meýilleşdirilýän duşuşygyny maý aýyna — 25-nji iýuna meýilleşdirilen...

TOPH gaz geçirijisiniň pakistan böleginiň gurluşygyna şu ýyl başlanar

Yslamabat Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň pakistan böleginiň gurluşygyna başlamagyň möhletlerini kesgitledi, öz çäklerinde taslamany durmuşa geçirmeklik eýýäm şu ýyl badalga alar. Bu barada Pakistanyň hökümetinde bir çeşmä salgylanyp Khaleej Times gazeti ýazýar. Bu karar Türkmenistanyň wekiliýetiniň Pakistana saparyndan bir hepde soňra kabul edildi. Saparyň çäklerinde iki ýurduň hökümetleriniň arasynda TOPH taslamasynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Bahreýniň Patyşasyna doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge şahsy goşandy üçin «Bitaraplyk» ordenini gowşurdy

Ýokary derejedäki türkmen-bahreýn gepleşikleri tamamlanandan we ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilenden soňra şu gün Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halife Türkmenistanyň iň ýokary döwlet sylaglarynyň biri bolan «Bitaraplyk» ordenini gowşurmak dabarasy boldy. Ordeni gowşurmak bilen Gurbanguly Berdimuhamedow döwletleriň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge we berkitmäge goşan şahsy goşandy üçin Bahreýniň Patyşasyna minnetdarlyk bildirdi we Türkmenistanyň Bahreýn bilen...

Türkmenistan we Bahreýn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny kesgitlediler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda ikiçäk derejede, şeýle hem iki ýurduň resmi wekiliýetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde geçirilen gepleşiklerde özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Duşuşykda bellenilişi ýaly, Türkmenistan we Bahreýn Patyşalygy depginli ösýän, tebigy baýlyklary bolan, geografiýa taýdan amatly...

Bahreýniň Patyşasy Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi

Ýekşenbe güni agşam Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa türkmen paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we şu gün ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçiriler. Taraplar şu gezekki ýokary derejeli duşuşygyň çäklerinde özara hormat goýmak we hoşniýetli erk-isleg ýörelgeleri esasynda...

«Türkmengaz» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleri Bahreýniň GPIC kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyk baglanyşdylar

Geçen şenbe güni Aşgabatda türkmen-bahreýn işewürler maslahaty geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistana Bahreýn Patyşalygynyň işewürler toparynyň wekilleriniň ähmiýetli wekiliýeti geldi. Duşuşyk Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa türkmen paýtagtyna döwlet sapary öň ýanynda gurnaldy. Işewürler maslahatyna Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şeýle hem hususy pudagyň kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Gatnaşyjylaryň çykyşlarynda...

Geçen häpdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gonkongdan, Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini, dizel ýangyjyny, owganystanly işewürler bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuum gazoýlyny satyn...

OPEC nebit öndürijileri 2019-njy ýylda hem bu bazaryň durnuklylygyny saklamagy goldamaga çagyrdy

OPEC nebit öndürijileri 2019-njy ýylda hem bu bazaryň durnuklylygyny saklamagy goldamaga çagyrdy, bu barada OPEC-iň aýlyk hasabatynda aýdylýar. «2019-njy ýylda nebite bolan islegiň kesgitli depginler bilen artmagyna garaşylýandygyna garamazdan, ol heniz hem gurama girmeýän döwletlerde şu ýyl üçin nebitiň çykarylyşynyň garaşylýan ösüşinden aşakda. Bu ähli öndüriji döwletleriň bazarda durnuksyzlygyň gaýtalanmagynyň öňüni almakda we 2019-njy ýylda hem...

Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk — hazarýaka döwletleriniň bilermenleriniň üns merkezinde

14-15-nji martda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň «Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň»  taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak we ylalaşmak boýunça birinji mejlisi öz işine başlady. Bu çäre ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guraldy. Oňa Azerbaýjan Respublikasynyň,...

Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny işjeňleşdirmeli – Gyrgyzystanyň Prezidenti

Gyrgyzystanyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekowyň bellemegine görä, Türkmenistandan Hytaýa barýan gaz geçirijiniň goşmaça ugrunyň gurluşygyny işjeňleşdirmeli. SPUTNIK Täjigistan agentliginiň habar berşi ýaly, bu barada Gyrgyzystanyň Baştutany ýurduň daşyndaky edaralaryň ýolbaşçylary bilen geçirne duşuşygynda belledi. Garaşylmagyna görä, Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasy (D) Türkmenistan-Özbegistan – Täjigistan – Hytaý ugry boýunça çekiler. Häzirki wagtda bu gaz geçirijisiniň...

Nebit soňky dört aýda iň ýokary nyrhda satylýar, «Brentiň» bahasy 67,83 dollar

Nebitiň etalon görnüşleriniň bahalary penşenbe güni dördünji sessiýa bäri ýokarlanmagyny dowam edip, soňky dört aýda iň ýokary derejesine ýetdi. Ýokary galyş ABŞ-da ýangyç ätiýaçlyklarynyň garaşylmadyk ýagdaýda çäklendirilmegi we OPEC ylalaşygynyň möhletiniň uzaldylmagynyň mümkinliginiň netijesinde boldy, diýip Interfaks habar berýär. Moskwa wagty bilen 8:10-da Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,41 göterim...

Astanada Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy

Astanada Ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda geçirilen toparyň 9-njy mejlisiniň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň gidişini ara alyp maslahatlaşdylar. Mejlise gatnaşyjylar Toparyň işi söwda-ykdysady, energetika we...

Aprel aýynda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana saparynyň bolmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda iki ýurduň daşary işler ministrleriniň derejesinde geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana sapar bilen gelmegine garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Koreýa Respublikasynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Daşary işler ministriniň orunbasary Ýun Sun-Gu ýolbaşçylyk etdi. Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, döwlet baştutanlarynyň özara saparlary ikitaraplaýyn...

ABŞ-nyň slanesli nebit öndürijileri OPEC+ ýurtlaryny nebit çykarylyşyny çäklendirmegi dowam etmäge çagyrýar – OPEC-iň Baş sekretary

ABŞ-nyň slanesli nebit öndürijileri OPEC+ ýurtlarynyň nebit çykarylyşyny çäklendirmek baradaky çözgüdinden bähbit tapdylar, olar nebit bazaryny durnuklaşdyrmak boýunça tagallalary dowam etmäge çagyrýarlar, diýip OPEC-iň Baş sekretary Mohammed Barkindo IHS Market tarapyndan gurnalan Ceraweek maslahatynyň çäklerinde žurnalistlere habar berdi. Öň M.Barkindo bu pudagyň wekilleri bilen duşuşyk geçiripdi. «Nebit bazarynda durnuklylyk diňe bir OPEC we OPEC däl döwletler üçin...

2014