Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti we «Hyundai Engineering» kompaniýasynyň baş direktory nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Hyundai Engineering» kompaniýasynyň baş direktory Kim Wi Çul bilen Türkmenistanyň paýtagtynda geçiren duşuşygynda nebitgaz pudagynda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Özara bähbitli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmäge gyzyklanma bildirilýändigini beýan edip, myhman Türkmenistanda daşary ýurt maýalaryny çekmek hem-de halkara hyzmatdaşlygyny höweslendirmek üçin amatly şertleriň döredilendigini belläp geçdi. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň...

«LG International Corporation» Türkmenistanyň bazarlarynda gerimini giňeltmekçi

Bu barada «LG International Corporation»  kompaniýasynyň baş dolandyryjy direktory Çi Ho Song Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Aşgabatda geçiren duşuşygynda beýan etdi. Duşuşygyň barşynda, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, Türkmenistan Koreýa Respublikasy bilen işewür aragatnaşyklary ösdürmäge, öňdebaryjy dünýä kompaniýalarynyň tejribesini öwrenmäge aýratyn ähmiýet berýär. Durmuşa geçirilýän iri möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň...

Ýokary tehnologiýalaryň esasynda — ýod önümçiligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, Hazaryň kenarýaka çäklerinde «Senagatçylar» konsorsiumy tarapyndan her kub metrinde agram konsentrasiýasy 55-200 gramma barabar bolan, duz erginlerinden (nebit we gaz guýularyndaky ugurdaş suwlar) ýod alýan häzirki zaman önümçilik kärhanasy gurlar. Telekeçiler eýýamdan ýurduň nebitli ülkesinde ýerleşýän bu zawodyň gurluşyk işlerine girişdiler. Ekerem etrabynyň golaýynda uglewodorod serişdelerini çykarmakda peýdalanylan senagat suwlaryndan...

Çölüň jümmüşinden halkara bazarlaryna

Biz XXI asyryň ägirt uly gurluşygynyň – TOPH gazgeçirijisiniň çekilýän ýeri bolan Garagum çölünde bolýarys. Bu hakykat milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň, Päkistanyň we Hindistanyň döwlet baştutanlary bilen resmi duşuşyklary bilen şertlendirilendir. Şol duşuşyklaryň netijesinde hyzmatdaşlyk etmek hem-de TOPH taslamasyny amala aşyrmak hakynda resminamalaryň tutuş toplumy taýýarlanyldy. Indi türkmen energiýa serişdeleri üçin Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşen täze...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy we polipropileni satyn aldylar. Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “B” kysymly karbamid (“Türkmenhimiýa” DK) boyunça geleşik baglaşdylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Ý.Kakaýew Ahal welaýatynda tebigy gazy gaýtadan işläp, sintetiki suwuk ýangyjy öndürýän zawodyň düýbüni tutmak...

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi

20-21-nji maýda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Türkmenistanyň VII Halkara gaz kongressiniň öňüsyrasynda, «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistiki žurnalynyň nobatdaky sany — 2016-njy ýylda ikinji sany çapdan çykdy. Neşiriň täze sanynyň esasy temasy ýurduň gaz pudagynda durmuşa geçirilýän möhüm ähmiýetli taslamalara, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan döwlet energetika syýasatynyň dürli ugurlaryna...

Türkmenistan we ÝHHG energiýa serişdeleriniň eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça gepleşikleri işjeňleşdirmäge taýýar

Türkmenistanyň we ÝHHG-niň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläkki ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda energetika, ykdysady we ulag-aragatnaşyk ulgamlary görkezildi. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Iwo Petrowyň arasynda 10-njy maýda Aşgabatda geçirilen duşuşykda bellenilip geçildi. Iwo Petrow Türkmenistanda öz işini tamamlaýar. Türkmenistanyň energiýa serişdelerini geljegi uly halkara bazarlaryna çykarmakda eksport ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly...

2016-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

8-nji maýda Türkmenistanyň Nebit-Gaz toplumynyň Merkezi binasynda nebit-gaz pudagynyň edaralarynyň we kärhanalarynyň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça önümçilik işleriniň, ykdysady ýagdaýynyň netijelerine bagyşlanan maslahat geçirildi, şeýle hem «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň» çäklerinde ýakyn wagtda durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän möhüm ähmiýetli taslamalary amala aşyrmagyň ugurlary kesgitlenildi. Maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlaýyn ýagy, Owganystandan, şeýleh em BAE-den gelen işewürler bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda işlenip taýýarlanylan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Tehniki ýod (“Türkmenhimiýa” DK) Gyrgyzystanyň işewürler toparlarynyň wekilleriniň geleşiginiň...

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň netijeleri jemlendi

6-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda şu ýylyň dört aýynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň netijeleri jemlenildi. Habar berlişi ýaly, jemi içerki önümiň ösüş depgini 106,3 göterim üpjün edildi, şol sanda bu görkeziji senagat pudagynda 102,4 göterime, gurluşykda 105,6 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 110,1 göterime, söwdada 116,7 göterime, oba hojalygynda 106...

Jürji meýdançasyndan tebigy gazyň senagat akymy alyndy

Türkmenistanyň günorta-gündogarynda, Mary welaýatynyň çäklerinde ýerleşýän geljegi uly Jürji täze meýdançasynda «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» müdirliginiň işgärleriniň burawlan ilkinji guýusyndan senagat ähmiýetli gaz akymy alyndy. «Mawy ýangyjyň» kuwwatly senagat akymy 4600 metrden gowrak çuňlukdaky oksford ýaşly ýokarky ýuradan galan karbonat galyndylaryndan alyndy. Ilkinji obýektlerde geçirilen barlaglaryň netijesinde guýynyň gündelik debiti 20 mm diametrli ştuserde 600 müň...

«TOPH taslamasyny durmuşa geçirmekde bäsdeşlik barada däl-de, özara bähbitli hyzmatdaşlyk barada gürrüň etmeli» — bilermen tassyklaýar

Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmekligiň çäklerinde käbir döwletleriň HBS-lerinde sebitde esasy öndürijiler — aziýa bazarynda gazy eksport edijileriň arasynda bäsdeşligiň bardygy hakynda doly esaslandyrylmadyk materiallar ýüze çykyp ugrady. Şol bir wagtyň özünde, TOPH taslamasyna gatnaşyjy ýurtlaryň, şeýle hem, Hytaýyň we tebigy gazy beýleki iri sarp edijileriň bu çig mala bolan islegi baradaky görkezijiler...

Türkmenistan we YÖB ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

Saud Arabystanyna resmi saparynyň jemleýji gününde, 3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslam ösüş bankynyň (YÖB) prezidenti doktor Ahmad Mohamed Ali Al-Madani bilen gepleşikleri geçirdi we olaryň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi. Şolaryň arasynda — Geljekki ösüş taslamalaryny maliýeleşdirmäge gatnaşmak boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Yslam ösüş bankynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky...

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň işewürlerine TOPH taslamasyna gatnaşmagyň üç ugruny teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň çäklerinde bu ýurduň işewür toparlarynyň wekilleri we maliýe edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň Saud Arabystanynyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygy 2-nji maýda Er-Riýad şäherindäki Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda bolup geçdi. Bu ýerde Türkmenistanyň Hökümet wekilýetiniň resmi sapary mynasybetli türkmen önümleriniň sergisi gurnaldy. Gurbanguly Berdimuhamedow öz...

2014