Täzelikler

Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň ýanwar-fewral aýlarynda işiniň netijeleri we pudagyň möhüm wezipeleri maslahatlaşyldy

Geçen penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerinde 2019-njy ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow degişli hasabat bilen çykyş etdi. Bellenilişi ýaly, nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň meýilnamasy 101,8 göterim, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň...

Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi ýanwar-fewral aýlarynda 6,2 göterim boldy

2019-njy ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň makroykdysady görkezijileri Türkmenistanyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini şöhlelendirýär. Geçen iki aýda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy. Bu barada milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen hökümet mejlisinde bellenildi. Ähli ministrlikler we pudak edaralary boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,...

Türkmenistanda köp çagaly maşgalalara Prezidentiň adyndan döwrebap öýleriň açarlary gowşuryldy

Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanda köp çagaly maşgalalara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan döwrebap öýleriň açarlary gowşuryldy. Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda tutuş ýurdumyzda baýramçylyk çäreleri ýaýbaňlandyryldy. Ýurdumyzyň ministrliklerinde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, guramalarda we eýeçiligiň ähli görnüşindäki kärhanalarda zenanlara Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan pul baýraklaryny gowşurmak dabarasy boldy. Asylly däbe görä, bu sowgatlara gelin-gyzlaryň hemmesi, şol sanda talyp, okuwçy...

Türkmenistanda ýerli çig maldan bitum mastikasyny almagyň usuly işlenip taýýarlanyldy

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda çykarylýan ýol bitumy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlanylan bitum emulsion mastikasyny almagyň usulynda düzüm bölekleriniň birine öwrüldi. «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň habar bermegine görä, bu gurluşyk materialy gurulýan binalaryň we desgalaryň örtgüsiniň gidroizolýasiýasy üçin ulanylýar, olaryň ýokarsyny has çalt we ýokary hilli germetizasiýalaşdyrmaga mümkinçilik...

Russiýanyň ODK-sy «Türkmengaz» üçin täze gazturbina hereketlendirijilerini satyn alar

Birleşen hereketlendirijigurujy korporasiýasy (Rosteh Döwlet korporasiýasyna girýän) «Türkmengaz» döwlet konsernine senagat maksatly НК-12СТ we НК-14СТ gazturbina hereketlendirijilerini satyn almak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy. Bu barada ODK-nyň saýtynda habar berilýär. Bäsleşigiň netijeleri boýunça holding «Türkmengaz» DK-nyň kompressor stansiýalarynda ulanmak üçin Samaranyň «Kuznesow» PAO-da (ODK girýän) işlenip taýýarlanylan we öndürilen ГТД НК-12СТ we НК-14СТ satyn alar. НК-14СТ hereketlendirijisi bazalaýyn...

«Günorta gaz geçelgesini» iki ugur boýunça giňeldip bolar — BP Azerbaýjan

«Günorta gaz geçelgesini» iki ugur boýunça giňeldip bolar, diýip «BP Azerbaijan-yň» wise-prezidenti Bahtiýar Aslanbeýli Trende habar berdi. Onuň sözlerine görä, «birinji ugur – bu Azerbaýjanyň gaz serişdeleri, galyberse-de, diňe bir «Şah Deňiz» däl, eýsem, «SOCAR» tarapyndan dolandyrylýan «Şafag-Asiman», «Umid-Babek» ýaly beýleki känler hem degişlidir». «Ikinji ugur – üçünji döwletleriň gaz serişdeleri. Bu mesele şol döwletleriň islegine we...

Bütindünýä banky energetika, ulag we beýleki ugurlarda taslamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar

Bütindünýä banky Türkmenistan tarapyndan energetika, ulag, saglygy goraýyş we bilim ulgamlaryndaky taslamalaryň durmuşa geçirilmegi boýunça hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi babatynda ähli tekliplere seredip geçmäge taýýar. Bu barada Bütindünýä bankynyň wekilleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen duşuşykda bellediler. Wekiliýetiň hatarynda Bütindünýä bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Sebit direktory hanym Liliýa Burunçuk we Bütindünýä bankynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy jenap Ýan...

Türkmenistanyň Prezidenti we Gruziýanyň ilçisi döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Energetika we ulag ulgamlary türkmen-gruzin hyzmatdaşlygynyň wajyp ugurlarynyň hatarynda durýar. Bu barada sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidentimi Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gruziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mamuka Murjikneliniň arasynda geçirilen gepleşiklerde bellenildi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutany we ilçi köpugurly kuwwaty nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada...

«Awazada» «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly okuw maslahaty geçirilýär

4-nji martdan başlap, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly ýedinji okuw maslahaty öz işine başlady. Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça geçirilýän bu çäräniň guramaçylary bolup Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşy hasaplanylýan Halkara ummanlar instituty çykyş...

21-nji martda bag ekmek boýunça ählihalk ýowary geçiriler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 21-nji martynda bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek bellenildi. Resminama laýyklykda, ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine bag ekmek boýunça ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy. 2019-njy ýylda ýazky we güýzki bag ekiş çäreleriniň barşynda Bäherden etrabynyň we Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäklerinde...

Türkmenistan we ÝB hyzmatdaşlygyň depgini ýokarlandyrýar

4-nji martynda Türkmenistanyň ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda geçirilen duşuşyklaryň barşynda Ýewropa Bileleşiginiň ýurdumyzdaky missiýasynyň baştutany Kristian Berger bilen Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, Ýewropa Bileleşigi Merkezi Aziýa sebitinde häzir öňdebaryjy orny eýeleýän hem-de Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde sebit we sebitara gatnaşyklary ösdürmekde ýokary parahatçylyk döredijilikli mümkinçiligini...

«Çalyk Enerji» türk kompaniýasy Mary DES-indäki turbinalary döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri ýerine ýetirer

«Çalyk Enerji Sanayi ve Tijaret A.Ş.» kompaniýasy Mary DES-indäki turbinalary döwrebaplaşdyrmak boýunça halkara bäsleşigiň ýeňijisi boldy. Bu barada wise-premýer Dädebaý Amangeldiýew geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentine habar berdi. Wise-premýer Mary döwlet elektrik stansiýasy üçin zerur bolan ätiýaçlyk şaýlaryny, enjamlary, materiallary we himiki serişdeleri satyn almak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer...

Türkmenistanyň Mejlisi «Ekologiýa auditi hakynda» Kanuny kabul etdi

Geçen şenbe güni geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň bäşinji maslahatynda «Ekologiýa auditi hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Kanunynyň taslamasyny maslahatlaşmagyň barşynda deputatlar çykyş edip, daşky gurşawy goramak ulgamyndaky möhüm meselelere ünsi çekdiler. Döwlet Baştutanymyz tarapyndan «ýaşyl ösüş» strategiýasy öňdebaryjy tejribä, innowasion tehnologiýa we köpasyrlyk milli däplere daýanýan durnukly ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm gurallarynyň biri hökmünde...

TNGIZT üçin nebit önümlerini saklamak boýunça goşmaça rezerwuarlar satyn alnar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň haryt-çig mal binýady has-da giňeldiler. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli karara gol çekdi, resminama laýyklykda, Kenar kärhanasynda benzin we dizel ýangyjyny saklamak hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň Kerki şäherindäki nebit ammarynda benzin saklamak üçin dürli ölçegli polat çelekleri we degişli enjamlary satyn almak meýilleşdirilýär. Degişli Kararyň taslamasyny Sanly aragatnaşyk...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryjy kerosini, nebit koksuny, binýatlyk ýagy satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietilen Russiýa Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň, BAE-niň işewür...

2014