Habarlaryň arhiwi (2019-1-8)

«Deňiz söwda floty» ÝGPJ Deňizde milli daşaýjy hökmünde kesgitlenildi

Türkmenistanyň täze, 2019-njy ýyldaky ilkinji hökümet mejlisinde «Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini deňizde milli daşaýjy hökmünde kesgitlemek hakynda çözgüt kabul edildi. Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksine laýyklykda, Düzgünnamada ýük gatnatmak ulgamyny dolandyrmagyň hukuk hem-de ykdysady, guramaçylyk esaslary, deňiz gurşawyny goramak we saklamak, halkara gatnaşyklaryň beýleki kadalaryny berjaý etmek meseleleri kesgitlenilýär. Milli daşaýjy derejesi Türkmenistanyň deňiz...

«Türkmengaz» — Africa Eco Race-2019 ralli-reýdiniň resmi howandary

«Türkmengaz» döwlet konserni Dakar — Africa Eco Race afrikan ugry boýunça geçýän 11-nji ralli-reýdiň resmi hyzmatdaşy. Africa Eco Race ralli-reýdi dünýä sportunda iň abraýly ýaryşlaryň biridir. Ýaryş Dakaryň taryhy ugry boýunça geçirilýär. Ol Marokkodan başlanýar we Günbatar Saharanyň üsti bilen Mawritaniýa geçýär we Senegalda tamamlanýar. Ýylyň ýylyna awtoýaryşyjylar tarapyndan bolşy ýaly, olaryň janköýerleri tarapyndan hem bu özüne...

2014