Habarlaryň arhiwi ()

Türkmenbaşy şäherinde Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergi geçirildi

Türkmenbaşy şäherinde birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergi geçirildi. Ägirt uly çäre Hazarýaka döwletleriň we olaryň hyzmatdaşlarynyň ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda gazananlaryny we bar bolan mümkinçiliklerini giňden görkezmäge ýardam berer. Bu giň gerimli gözden geçiriliş iň täze tehnologik işläp taýýarlamalary peýdalanmak boýunça işjeň tejribe alyşmak,...

«Berkarar» myhmanhanasynda halkara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy

«Berkarar» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Hazarýaka ýurtlaryň işewür toparlarynyň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň gün tertibine halkara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň, sebitiň döwletleriniň dürli ulgamlaryna daşary ýurt maýa goýumlaryny we tehnologiýalary çekmegiň geljegi uly bilelikdäki taslamalary ara alyp maslahatlaşmagyň möhüm meseleleri girizildi. Şeýlelikde, bölümçeleriň biri nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge, onuň ugurlaryna we geljegine bagyşlanyldy. Onuň mejlisine «Türkmengaz» döwlet konserniniň, «Petronas»...

Türkmenistanyň Prezidenti täze binalaryň we Awazany ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ugrady. Howa menzilinden Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna tarap ugur aldy we ýolugra bu ajaýyp künjekde dynç almak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Türkmen Lideriniň tabşyrygyna laýyklykda, bu ýerde dynç alýanlara hödürlenilýän hyzmatlaryň üsti dürli kysymly welosipedleri kärendesine bermek hyzmaty bilen ýetirildi. «Awazanyň» çäklerinde...

Türkmenistanyň Prezidenti we «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi. Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutany forumyň guralmagy bilen gutlady hem-de onuň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi. Forum öz ähmiýeti boýunça diňe bir sebit derejeli däl-de, dünýä derejeli taryhy waka bolup...

Türkmenistanyň Prezidenti we «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygy üstünlikli dowam etmäge ynam bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi. Ol birinji Hazar ykdysady forumynyň çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistana geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda, şol sanda nebitgaz ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi barada düýpli pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu forum halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň mowzugy — «Maliýe we ykdysadyýet» žurnalynda

«Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky, şu ýylda çykan dördünji sany ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy. Şunuň bilen baglylykda, neşiriň täze sanynda yklymyň ykdysadyýetinde Hazar sebitiniň ornuny, onuň Ýewraziýadaky geosyýasy ýagdaýlara täsirini güýçlendirmegiň mümkinçiliklerini açyp görkezýän makalalar ýerleşdirildi. Bu babatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar ykdysady forumyny yzygiderli geçirmek hakynda...

«Galkynyş» käni özleşdirilýär

Energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmak bilen bir hatarda ýakyn geljek üçin öňde goýlan wezipeleriň hatarynda — tebigy gazyň we nebitiň çykarylyşyny artdyrmak, täze uglewodorod känlerini gözlemegiň we barlamagyň hasabyna pudagyň çig mal binýadyny berkitmek, guýulary burawlamak we düýpli abatlamak, şol sanda ýöriteleşdirilen daşary ýurt kompaniýalaryny we olaryň maýalaryny çekmegiň hasabyna boýunça işleri işjeňleşdirmek wezipeleri...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny amala aşyrmak, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, öňde boljak baýramçylyk senelerine we şanly wakalara görülýän taýýarlyk bilen bagly wezipeler, şeýle hem döwlet durmuşynyň beýleki meseleleri girizildi. Döwlet Baştutanymyz...

Türkmenistanyň Prezidenti zähmet rugsadyny sagdyn durmuş ýörelgesine bagyşlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň dynç alyş günlerinde hem döredijilik işleri bilen meşgullanmagy dowam edýär. Döwlet Baştutany çeper döredijilik bilen meşgullanyp, türkmen alabaýy hakyndaky täze kitabynyň jemleýji setirlerini ýazdy. Gurbanguly Berdimuhamedow kitabyň soňky setirlerini ýazyp, onuň senesini we goluny goýdy. Ol ýakyn wagtda çap edilip, öz okyjylaryny alabaýyň tohumy, onuň döreýşi, güjüklerine tälim bermegiň...

Hökümetara türkmen-bolgar toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistanyň we Bolgariýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-bolgar toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.  ...

Aşgabatda Aral boýunça sebitleýin iş toparlarynyň duşuşygy geçirildi

Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän «Aral deňzi sebitiniň ýurtlaryna kömek bermek» hem-de «AHHG-nyň institusional-hukuk gurallaryny kämilleşdirmek» boýunça hereketleriň maksatnamasyny» (ADSM-4) işläp taýýarlamak boýunça sebitleýin iş toparlarynyň ikinji duşuşygy geçirildi. Duşuşyk Halkara hyzmatdaşlyk boýunça german jemgyýetiniň (GIZ) «Merkezi Aziýada suw serişdelerini serhetüsti dolandyrmak» atly sebitleýin maksatnamasynyň, Merkezi Aziýanyň Sebit...

Türkmenistanda awtomobillere ýangyç guýujy beketleriň tory giňeldilýär

Türkmenistanda iň ýokary ülňülere laýyklykda enjamlaşdyrylan awtomobillere ýangyç guýujy beketleriň tory giňeldilýär. «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň düzüm birlikleriniň hünärmenleri bu ugurda birnäçe işleri alyp barýarlar. Şu ýylyň geçen alty aýynda Türkmenistanyň çäginde, hususan-da, Daşoguz welaýatynda awtoulaglara gije-gündizleýin hyzmat etmäge ukyply iň täze kompýuter tehnikalary bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglara ýangyç guýujy beketleriň ulgamy guruldy. Beketlerde şeýle hem awtomobillere tehniki...

Nebitçileriň ýokary görkezijiler

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy içerki hem-de daşarky bazarlarda ägirt uly islegden peýdalanýan nebithimiýa önümleriniň önümçilik möçberlerini yzygiderli artdyrmagyny dowam edýär. Şu ýylyň geçen alty aýynda 2 mln 779 müň tonna nebit çig maly gaýtadan işlenildi. Meýilnama 103,3 göterim ýerine ýetirildi. Şu ýylyň geçen döwründe şeýle hem dizel ýangyjynyň, kerosiniň önümçilik görkezijileri ýokarlandy. Çalgy ýaglarynyň...

Hazar sebiti — parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň we ynanyşmagyň sebiti

Sanlyja günlerden Hazar deňziniň kenarynda hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti geçiriler. Hazar sebiti we onuň bilen bagly meseleler Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynda möhüm orun eýeleýär. Türkmenistan Hazar deňzi meselelerinde elmydama işjeň garaýyşlary öňe sürdi we geljekde hem muny dowam eder. Bäş sany hazarýaka döwletleriniň territoriýalary sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün edýän, köpýyllyk aragatnaşyklary bilen birleşdirilen...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy, owganystanly işewürler bolsa “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen karbamidi satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýadan, ABŞ-dan, Gonkongdan, Azerbaýjandan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany we nah...

2014