Habarlaryň arhiwi (2019-4-30)

«UK Export Finance» Türkmenistanda taslamalary durmuşa geçirmek üçin milliard funt sterlinge golaý serişde bölüp berdi

Beýik Britaniýanyň eksport maliýeleşdiriş departamentiniň («UK Export Finance») direktory Womik Şah geçen hepdede Aşgabatda geçirilen Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň 7-nji mejlisinde eden çykyşynda türkmen-britan hyzmatdaşlygynyň giň mümkinçilikleri hakynda gürrüň berdi, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. — Biz Türkmenistana gönükdirmek üçin bir milliard funt sterlinge golaý serişde bölüp goýduk — biz ýurtlarymyzyň arasynda aragatnaşygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýäris....

Buharestde Birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek başlangyjy goldanyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasy ýurduň Söwda-senagat edarasy bilen birlikde “Hazar deňzinde hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri” ady bilen 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Аwaza» Milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumynyň geçirilmegine bagyşlanan tegelek stol geçirildi. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň habar bermegine görä, çärä Buharestde akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, Rumyniýanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenleri, döwlet...

Gruziýanyň ilçisi Aşgabatda ulag we energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gruziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mamuku Murjikneli bilen geçirilen duşuşykda ulag we energetika ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe ugry boýunça geçýän Lazurit taslamasyny döretmegiň ileri tutulýan ugurlaryna aýratyn üns berip, gruzin diplomaty Gruziýanyň  bu taslamany ösdürmek işine...

2014