— Türkmenistanyň nebitgaz senagatyna bagyşlanan «OGT — 2018» forumy netijeliligi we köptaraplylygy bilen tapawutlandy. Bu ýere ýygnanyşan daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek hakynda pikir alyşdylar. Men «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» maslahatynda çykyş etdim. Men öz çykyşymy Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny diwersifikasiýalaşdyrmaga bagyşladym. Häzirki wagtda ýurdumyzyň nebitgaz pudagy tebigy gazy...