Habarlaryň arhiwi (2018-11-15)

Türkmenistan CAREC Maksatnamasynyň çäklerinde işjeň hyzmatdaşlygy ösdürýär — Prezident

Türkmenistan sebit we halkara hyzmatdaşlygy arkaly türkmen ykdysadyýetiniň goňşy ýurtlaryň we gyzyklanýan döwletleriň ählisiniň ykdysadyýeti bilen goşulyşmagyna aýratyn ähmiýet berýär – diýlip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «CAREC 2030: Söwdany giňeltmek we diwersifikasiýa ýardam bermek» atly Merkezi Aziýada sebitleýin Ykdysady Hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara iberen gutlagynda aýdylýar. — Şu ýyl biziň ýurdumyz çäklerinde energetika, söwda,...

Türkmenistanyň Prezidenti we Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysy Takehiko Nakaonyň arasynda geçirilen duşuşykda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Ol Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň 2000-nji ýyldan bäri AÖB-niň agzasy bolup durýandygyny nygtamak bilen, geçen döwrüň içinde ýola goýlan netijeli maýa goýum...

2014