Habarlaryň arhiwi (2018-10-26)

Aşgabatda Türkmenistan bilen Hytaýyň energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri maslahatlaşyldy

Nebit we gaz, gazhimiýa hem-de elektroenergetika pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajyp meseleleri Aşgabatda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara toparynyň Energetika boýunça kiçi komitetiniň altynjy mejlisinde maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Toparyň işine iki ýurduň nebitgaz ulgamyna degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn edaralarynyň we hususy guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Kiçi komitetiň hytaý tarapynyň başlygy Hytaý...

«Türkmennebitönümleri» baş müdirligi AÝGS-lerde uzyn nobatlar we benziniň bahalarynyň ýokarlanmagy baradaky gürrüňleri ret etdi

Ýakynda käbir internet çeşmelerinde (mysal üçin, azathabar.com) Türkmenistanyň raýatlarynyň şu günler benziniň ätiýaçlyk goruny döretmek üçin ýangyç guýujy beketlerde uzyn nobaty emele getirendigi, munuň sebäbiniň bolsa ýurtda 2019-njy ýylyň başyndan benziniň gymmatlajakdygy bilen düşündirilýän esassyz habarlar ýaýrady. Turkmenportal.com saýtynyň habar berşi ýaly, «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi (TNÖ) bu maglumaty inkär etdi. «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň direktorynyň orunbasary Gurbanmyrat...

2014