Habarlaryň arhiwi ()

TAP konsorsiumy Ýewropa täze gaz iberijileri çekmek üçin market-testlere başlady

Transadriatik (TAP) turba geçirijisini gurmak boýunça konsorsium tebigy gaz iberijilerde turba geçirijiniň kuwwatyna gyzyklanma döretmek hem-de has soňrakky tapgyrlarda TAP turba geçirijisini mümkin bolan täze kuwwatlyklar bilen üpjün etmek üçin market-testlere başlady. Bu barada Trend TAP Ag konsorsiumyna salgylanyp habar berýär. Market-test iki tapgyrda geçiriler: birinji tapgyr 2019-njy ýylyň 1-nji iýulyndan başlandy, ikinji tapgyr 2020-nji ýylyň...

OPEC däl döwletler ylalaşygyň möhletini 9 aýlyk uzaltmaga goşuldylar

OPEC-iň düzümine girmeýän nebit çykarýan döwletler Hyzmatdaşlyk hakynda uzakmöhletleýin hartiýany oňladylar, diýip RF-iň energetika ministri Aleksandr Nowak habar berdi. Bu barada Interfaks belleýär. «Hartiýa biziň geljekki korporasiýamyzyň binýady bolmalydyr» - diýip ol belledi. Nowak OPEC+ wekillerine ony kabul etmek üçin el galdyrmak arkaly ses bermegi teklip etdi. çözgüt biragyzdan kabul edildi. Saud Arabystanynyň energetika ministri Halid...

Owadandepedäki GTG zawodynyň öndüren benzini Owganystana ýetirildi

Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawoddan iberilen ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry Owganystanyň çägindäki Akina demir ýol bekedine baryp ýetdi. Ozal habar berlişi ýaly, 28-nji iýunda Ahal welaýatynyň çäginde tebigy gazdan benzin öndürýän täze innowasiýa – senagat toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşan pursatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow demir ýol we awtoulag bilen Owganystan...

Gurbanguly Berdimuhamedow Sindzo Abe iberen hatynda Ýaponiýa baryp görjekdigini aýtdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda tebigy gazdan benzin öndürýän täze kärhananyň açylmagy mynasybetli Ýaponiýanyň premýer-ministri Sindzo Abeniň iberen gutlagyna jogap hatynda ýapon tarapynyň çakylygy boýunça Imperator Naruhitonyň tagta çykmagy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin günüň dogýan ýurdy — Ýaponiýa baryp görjekdigini habar berdi. Mälim bolşy ýaly, Ahal welaýatynda gurlan we dünýäde ilkinji zawod bolan täze senagat toplumynyň açylyş...

Türkmenistanyň AÝGB-larynda EURO-5 ölçeglerine laýyk gelýän EСО-93 gaz benzini peýda bolar

Türkmenistanyň awtoulaglara ýangyç-guýujy beketleriniň birnäçesine EURO-5 ölçeglerine laýyk gelýän EСО-93 gaz benzini ýaýradylyp başlandy. Bu önüm 28-nji oýunda Ahal welaýatynda işe girizlen tebigy gazdan sintetiki benzin öndürmek boýunça zawodda öndürilip başlandy. EСО-93 benzininiň 1 litriniň bahasy 2 manat. Ol ýurdumyzda satylyp gelinýän A-95, A-92 we A-80 benzinlerinden gymmat. Awtoulagyndan bölünip çykýan uglerod oksidiniň möçberiniň bellenen kadalara...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 163-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, awtoulag benzinini, dizel ýangyjyny, şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen EKO-93 kysymly awtoulag benzinini satyn aldylar. Mundan başda-da, Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden,...

Owadandepedäki zawodyň ekologik düzüjisi — geljek barada aladadyr — Piýa Skambelluri

— Deňi-taýy bolmadyk bu kärhananyň ulanylmaga berilmeginiň şeýle möhüm waka bolmagynyň örän köp sebäbi bar. Şol sebäpleriň esasysy bu taslamanyň ekologik tarapydyr hem-de biziň geljegimiz baradaky aladadyr diýip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Daşky gurşawy goramak gaznasynyň Ýewropa sebiti boýunça utgaşdyryjysy Piýa Skambelluri belledi. Galyndylary gaýtadan ulanmak boýunça täsin tehnologiýalaryň peýdalanylmagy bu senagat desgasyny dünýäde iň arassa zawod...

Dünýäde ilkinji GTG zawody — Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň nyşany — Matsuşita Şinpeý

Habar berlişi ýaly, geçen hepdede Ahal welaýatynda senagat möçberlerinde tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürjek dünýäde ilkinji zawody işe girizmek dabarasy bolup geçdi. Bu iri möçberli taslama «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan Ýaponiýadan hyzmatdaşlaryň işjeň gatnamagynda durmuşa geçirildi. — Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygynyň nyşany bolup durýan täze zawod türkmen ykdysadyýetiniň ösmegine düýpli goşant...

Türkmen gazbenzininiň ilkinji tapgyry Owganystana iberildi, eýýäm Ýewropadan sargytlar bar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda işe girizilen gaz benzinini öndürýän täze zawodyň önüminiň ilkinji tapgyryny ýurdumyzyň sarp edijilerine hem-de eksporta ugradylmagyna badalga berdi. EСО-93 kysymly benzin paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň ýangyç guýujy beketlerine ýetiriler. Şeýle hem demir ýol arkaly ekologiýa taýdan arassa ýangyç Owganystan Yslam Respublikasyna ugradylyp başlanyldy. Mundan başga-da, ýörite awtoulaglarda goňşy ýurda suwuklandyrylan gazyň...

Gazdan sintetik benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawod işe girizildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda gurlan täze iň döwrebap senagat toplumynyň — tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Döwlet Baştutany ýapon wekiliýetiniň ýolbaşçylary bilen toý bagyny kesdi we zawodyň dolandyryş merkezine bardy. Ekranda zawodyň aýratynlygyny, gazy düýpli gaýtadan işlemegiň we taýýar önümi çykarmagyň önümçilik işleriniň hemme tapgyrlaryny aýdyň görkezýän wideofilm görkezilýär. Bu...

«Açyk gapylar» syýasaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini täzeden ýokary götermek üçin esasy şert — Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasaty ýurdumyzyň ykdysadyýetini täzeden ýokary götermek üçin esasy şert bolup durýar. Ol milli ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyply bolmagyny, mynasyp hyzmatdaş hökmünde mertebesini berkidýär. Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň dünýädäki diplomatik abraýyny ýokarlandyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tebigy gazdan awtomobil benzinini öndürýän zawodyň işe girizilmegine bagyşlanan dabarada eden çykyşynda belledi. — Biziň ykdysady...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň eksport mümkinçiliklerini berkitmegi tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan wezipeler maslahatlaşyldy. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän toplumyndaky işleriň ýagdaýy hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň» durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmennebit» döwlet konserniniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, ýangyç çig malynyň çykarylýan...

Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň täze ilçisi bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu Stiwen Klimow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň Türkmen Liderine aýdan mähirli salamyny ýetirdi. D.Tramp umumy abadançylygyň bähbitlerine kybap gelýän döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Gurbanguly Berdimuhamedow ABŞ-nyň ýokary ýolbaşçylaryna iň oňat arzuwlaryny aýdyp,...

Türkmenistan we Rumyniýa birnäçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ýollaryny maslahatlaşdylar

Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti bilen Rumyniýanyň DIM-niň Döwlet sekretary Danuts Nekulaeskunyň arasynda geçirilen duşuşykda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, energetiki, ulag we beýleki ugurlarda özara ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Şeýle hem, gepleşikleriň barşynda taraplar halkara gün tertibindäki meseleler boýunça pikir alyşdylar....

Türkmenistanyň mekdep uçurymlarynyň ýene-de 10-sy Hytaýyň nebit uniwersitetinde bilim alar

Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) «Amyderýa» sebit gaz kompaniýasynyň gurnaýan bilim maksatnamasynyň çäklerinde 2019-njy ýylyň güýzünde Türkmenistanyň mekdep uçurymlarynyň ýene-de 10-sy Pekindäki Hytaýyň nebit uniwersitetiniň talyplygyna kabul edilerler. Saýlama bäsleşiklerine Türkmenistanyň bäş welaýatyndan uly synpdaky okuwçylaryň 450 sanysy gatnaşdy. Bu tapgyrda uniwersitetiň we «Amyderýa» kompaniýasynyň wekilleri iki günlük synag we iňlis dilinde gürrüňdeşlik geçirdiler. Edil beýleki daşary...

2014